SO De Pyler

Meezenbroekerweg 5 6412 VK Heerlen

 • Schoolfoto van SO De Pyler
 • Schoolfoto van SO De Pyler

Het team

Toelichting van de school

Personele bezetting op SO De Pyler.
 • Leraar 16,9 FTE
 • Leraar SEN 4,0 FTE
 • Onderwijsassistent(e) 8,2 FTE
 • Klassenassistent(e) 2,4 FTE
 • Vakleraar 0,8 FTE
 • Interne begeleiding 2,8 FTE  
 • Orthopedagoog 0,8 FTE
 • Logopedie 0,8 FTE
 • Maatschappelijk werk 0,6 FTE
 • Fysiotherapie 0,4 FTE
 • Ergotherapie 0,4 FTE   
 • Psychologisch ass. 0,56 FTE  
 • Algemeen Directeur 0,6 FTE
 • Locatie-directeur 1,0 FTE

(0,2 FTE = 1 werkdag)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Procedure bij verlof en ziekmelding groepsleerkracht / onderwijsassistent:  

SO De Pyler beschikt over een zogenaamde "verzuimleerkracht". Deze leerkracht is in dienst van De Pyler en een bekend gezicht bij de leerlingen. Op het moment dat er geen zieken/ vervangingen (i.v.m. verlof) zijn, zal deze leerkracht afwisselend aanwezig zijn in alle groepen, om zo vertrouwd te raken met alle leerlingen. 

 • Op het moment dat een leerkracht verlof heeft/ ziek is, zal er intern bekeken worden of de verzuimleerkracht beschikbaar is.
 • Indien de verzuimleerkracht niet beschikbaar is, is gaat de locatie-directeur in overleg met de Intern Begeleider i.v.m. het plaatsen van een onderwijsondersteuner in de groep, waarbij een groepsleerkracht de eindverantwoordelijkheid draagt.
 • Indien ook dit niet mogelijk is kunnen een aantal kinderen in een andere groep worden geplaatst en blijft een kleinere groep in het eigen lokaal met de onderwijsondersteuner. 
 • Indien bovenstaande stappen niet mogelijk zijn, wordt de betreffende groep verdeeld over de andere groepen. 
 • In overleg met de algemeen directeur wordt besloten over de verder te volgen procedure (dag 2 van ziekmelding). 

Als leerlingen van een klas een dag thuis blijven, volgen we de volgende procedure: Op het einde van de eerste dag zonder vervanger ontvangen de ouders / verzorgers van de betrokken leerling/groep een bericht, dat ze de daaropvolgende dag (of twee dagen) niet naar school kunnen komen. De inspectie, het bestuur en de leerplichtambtenaar worden op de hoogte gesteld. Leerlingen blijven in principe niet langer dan twee dagen thuis. Volgens een roulatiesysteem blijven steeds andere groepen thuis. Ouders/verzorgers van de betrokken leerlingen worden steeds een dag van te voren geïnformeerd.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

SO De Pyler geeft onderwijs en begeleiding aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Na aanmelding van een leerling op onze school zal de Commissie van de Begeleiding (bestaande uit: Locatie-directeur, Orthopedagoog, Schoolmaatschappelijk werk, Intern Begeleider) een leerling uitvoerig bespreken, om zo een goed beeld te krijgen van alle ondersteuningsbehoeften van de leerling. Samen met ouder(s) en eventuele hulpverlening proberen we zo een passend aanbod voor de leerling vorm te geven.

Het aanbod op SO De Pyler wordt ingedeeld in een 4-tal arrangementen:

  

Arrangement 1: voor leerlingen die een zeer intensieve vorm van ondersteuning vragen op sociaal-emotioneel evenals didactisch gebied. Onderwijs wordt praktisch aangeboden zodat deze leerlingen optimaal betrokken kunnen worden bij het onderwijsaanbod. Uitstroom is over het algemeen Praktijkonderwijs / VMBO-Basis (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau = <1F).  

  

Arrangement 2: Voor leerlingen die structuur en voorspelbaarheid nodig hebben om zo externaliserend gedrag tot een minimum te beperken. Leerlingen met bijvoorbeeld (kenmerken van) ADHD / ODD worden geplaatst in dit arrangement. Uitstroom is over het algemeen VMBO Basis t/m VMBO Kader/gemengde leerweg (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau = 1F).

  

Arrangement 3: Voor leerlingen die structuur en voorspelbaarheid nodig hebben om zo internaliserend gedrag tot een minimum te beperken. Leerlingen met bijvoorbeeld (kenmerken van) Autisme / hechtingsproblematiek/ angststoornis worden geplaatst in dit arrangement. Uitstroom is over het algemeen VMBO Basis t/m VMBO Kader/gemengde leerweg (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau = 1F).

  

Arrangement 4: Voor leerlingen die binnen onze SO-setting laten zien dat ze een grotere vorm van zelfstandigheid aankunnen. Dit kan zijn op het gebied van gedrag en/ of didactisch gebied. Over het algemeen kunnen deze leerlingen meer didactisch uitgedaagd worden. Uitstroom is over het algemeen VMBO Kader/ gemengde theoretische leerweg/ HAVO (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau 1F / 1S).

Instroom van leerlingen in de onderbouw is in arrangement 2 of 3. De uitingsvormen van het gedrag bepalen mede in welk arrangement een leerling geplaatst wordt.

Wij streven ernaar leerlingen zo lang als mogelijk binnen ons didactische basisaanbod te laten meegroeien. Blijkt echter dat een leerling steeds meer moeite heeft om het didactisch aanbod te blijven volgen dan zal een leerling (vanaf de middenbouw/ medio groep 5) in arrangement 1 geplaatst worden. 

Leerlingen die didactisch meer uitgedaagd kunnen worden en ook over voldoende executieve functies beschikken (denk aan plannen / organiseren / zelfstandig werken) kunnen geplaatst worden in arrangement 4.

SO De Pyler kiest er bewust voor om de basis van lezen, schrijven & rekenen stevig neer te zetten. Dit vormt namelijk het fundament voor al het verdere leren. Ook zien wij dat veel jonge leerlingen nog veel ondersteuning en inoefenmomenten nodig hebben op het gebied van schoolse vaardigheden. Om onze leerlingen (met elk hun eigen problematiek en ondersteuningsbehoeften) niet te overvragen, wordt het aanbod van groep 3 verdeeld over anderhalf schooljaar. Doordat het tempo iets lager ligt, ontstaat er ruimte voor verdieping van de basis en meer tijd om te werken aan de schoolse vaardigheden. Leerlingen die eraan toe zijn, krijgen verdiepende opdrachten om hen zo voldoende uitdaging te bieden.

Door deze bewuste keuze van een lager didactisch tempo loopt het schoolaanbod niet synchroon met het aanbod op een reguliere basisschool. Gemiddeld genomen bieden wij 75% van het aanbod van een reguliere basisschool in een schooljaar aan. 

De sterkere leerlingen halen dit "verschil met de reguliere basisschool" over het algemeen weer in. Daar waar mogelijk wordt er versneld of wordt de lesinhoud compacter aangeboden, zodat deze leerlingen groep 8 niveau kunnen behalen. Juist door de kleine klassen binnen het SO, kan er meer maatwerk geboden worden (mits de leerling hiervoor open staat).

Naast het aanbod van SO De Pyler, proberen wij door middel van samenwerking met externe hulpverleners op school ons aanbod te verruimen. Te denken valt aan Ergotherapie (fijne of grove motoriek), Fysiotherapie, Logopedie, PMT of een Sociale Vaardigheidstraining. Externe instanties verzorgen onder schooltijd en binnen ons schoolgebouw dit aanvullende aanbod voor de leerlingen die dat nodig hebben. De Pyler heeft hiervoor vaste partners. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s).

Op deze wijze proberen wij voor alle leerlingen op De Pyler een passend aanbod te bieden waardoor iedere leerling zich maximaal kan ontwikkelen binnen zijn/ haar mogelijkheden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie 'Link' onderwijstijd website INNOVO voor verdere informatie: https://www.innovo.nl/zoeken.html?id=onderwijstijd

Bron

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven. De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan 1 stuk bezig zijn met leren. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag.

Link INNOVO website: https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

De leerlingen van onze school nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Op verzoek van ouders/verzorgers kan een leerling worden vrijgesteld van deelname aan de gymnastieklessen op basis van een medische indicatie. In dat geval kan de school in plaats van de gymnastiekles een alternatief lesprogramma aanbieden wanneer dit organisatorisch uitvoerbaar is.

Link INNOVO website: https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SO De Pyler biedt onderwijs aan de volgende doelgroepen in verschillende arrangementen: 

 • Intelligentiescores tussen de 75 en 110, waarbij de meeste leerlingen een gemiddelde intelligentiescore laten zien (46%). Daarnaast is er bij een aantal van de leerlingen sprake van disharmonische intelligentieprofielen (9%);
 • Er is bij de leerlingen sprake van een groot aantal psychiatrische stoornissen waarbij met name ADHD en ASS veelvuldig voorkomen. Andere veel voorkomende stoornissen zijn hechtingsstoornis, verstoorde ouderkind-relatie en ODD. In veel gevallen is er sprake van comorbiditeit (= het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon);
 • Leerlingen van SO de Pyler zijn met name afkomstig van het regulieronderwijs, het SBO en andere scholen voor SO. In mindere mate zijn deze leerlingen afkomstig van Medisch Kinderdagverblijf en Cluster 2 onderwijs.

Binnen de SO De Pyler zijn de orthopedagogische vraagstelling en daarmee de ondersteuningsbehoeften van de leerling richtinggevend voor de inrichting van het orthopedagogische en orthodidactische aanbod. Op basis van de ondersteuningsbehoeften plaatsen wij een leerling in het best passende arrangement op onze SO-afdeling. Op dit moment bieden wij een 4-tal arrangementen aan.

  

Arrangement 1: voor leerlingen die een zeer intensieve vorm van ondersteuning vragen op sociaal-emotioneel evenals didactisch gebied. Onderwijs wordt praktisch aangeboden zodat deze leerlingen optimaal betrokken kunnen worden bij het onderwijsaanbod. Uitstroom is over het algemeen Praktijkonderwijs / VMBO-Basis (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau = <1F).     

  

Arrangement 2: Voor leerlingen die structuur en voorspelbaarheid nodig hebben om zo externaliserend gedrag tot een minimum te beperken. Leerlingen met bijvoorbeeld (kenmerken van) ADHD / ODD worden geplaatst in dit arrangement. Uitstroom is over het algemeen VMBO Basis t/m VMBO Kader/gemengde leerweg (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau = 1F).   

  

Arrangement 3: Voor leerlingen die structuur en voorspelbaarheid nodig hebben om zo internaliserend gedrag tot een minimum te beperken. Leerlingen met bijvoorbeeld (kenmerken van) Autisme / hechtingsproblematiek/ angststoornis worden geplaatst in dit arrangement. Uitstroom is over het algemeen VMBO Basis t/m VMBO Kader/gemengde leerweg (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau = 1F).   

  

Arrangement 4: Voor leerlingen die binnen onze SO-setting laten zien dat ze een grotere vorm van zelfstandigheid aankunnen. Dit kan zijn op het gebied van gedrag en/ of didactisch gebied. Over het algemeen kunnen deze leerlingen meer didactisch uitgedaagd worden. Uitstroom is over het algemeen VMBO Kader/ gemengd theoretische leerweg/ HAVO (regulier dan wel speciaal). (referentieniveau 1F / 1S).

  

Een multidisciplinaire werkwijze staat centraal. Dit houdt in dat er verschillende disciplines betrokken worden om aan de hulpvraag van de leerling tegemoet te komen. Denk hierbij aan: intern begeleider, maatschappelijk deskundige, orthopedagoog/ psycholoog, logopedist en ergotherapeut. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met hulpverleningsorganisaties, zoals: JenS, Youz, Mondriaan Zorggroep, Moventis, Somnium, Xonar, Kinderergotherapie Parkstad, Fysio De Bundeling, Gastenhof en ambulante begeleiding op taal- spraakgebied.    

Onze leerlingen hebbende volgende kenmerken:  

 • kinderen die onzeker/onveilig in de wereld staan
 • angstige kinderen die overcompenseren door bijvoorbeeld agressief of clownesk gedrag
 • kinderen met ADHD-problematiek (hyperactiviteit)    
 • kinderen met een grote sociaal-emotionele problematiek, bijvoorbeeld als gevolg van scheiding, ziekte, overlijden, e.d.
 • leerlingen die moeilijk omgaan met relaties
 • kinderen met hechtingsproblematiek en ODD
 • kinderen die lijden aan een autisme spectrum stoornis

Specifieke faciliteiten binnen SO De Pyler (deze worden als gewenst ingezet; maatwerk is echter het uitgangspunt): 

 • een groepstafel voor groepsinstructie, gezamenlijk eten/drinken, groepswerk;
 • een individuele werktafel gericht voor individuele leeractiviteiten en verwerking van de instructie;
 • de werkplaatsen zijn, indien nodig, gescheiden door werkkasten waarin het werk ligt. In de werkkasten hebben de materialen van de leerlingen een vaste plek die doordoormiddel van pictogrammen worden weergegeven;
 • In de totale ruimte wordt het aantal visuele prikkels gereduceerd tot prikkels die van belang zijn voor het onderwijsleerproces.
 • een rustruimte om een leerling "tot zichzelf te laten komen" buiten de klas;
 • de belangrijkste regels/routines zijn visueel gemaakt middels pictogrammen en/of geschreven regels;
 • de leerlingen krijgen directe feedback over hun gedrag met betrekking tot deze regels doormiddel van de gedragsmeter. In de gedragsmeter staat de leerling met zijn naam of foto in het groene (goed), oranje (matig) en rode vlak (niet goed);
 • op de gang hangen bij de wachtbankjes voor verschillende groepjes in verschillende volgorde de pictogrammen: jas uitdoen, tas uitpakken, dagschema's bekijken en naar toilet gaan;
 • voor iedere leerling zijn alle activiteiten voor een dag zichtbaar gemaakt m.b.v. pictogrammen en/of woorden op een dagschema.
 • er is een activiteiten kalender voor een week aanwezig om de dag, de maand, het seizoen, de datum en specifieke gebeurtenissen visueel te maken;
 • in sommige gevallen is een "aankruislijst" gemaakt worden waarop leerlingen dagen kunnen doorstrepen om toe te leven naar een hele bijzondere gebeurtenis;
 • de time-timer. De time timer geeft terugtellend de tijd van de activiteit weer. De reguliere analoge en/of digitale klok wordt door de leerkracht aan de time timer gekoppeld;
 • verschillende leerlingenmaterialen zijn geëtiketteerd;
 • de plaats van de materialen in de kasten is gevisualiseerd, bijv. silhouetten, foto's of pictogrammen;
 • bij de kast voor vrijetijdsbesteding hoort een bakje met foto's van spullen die in de kast aanwezig zijn.
 • de Tangle: De Tangle is een therapeutisch hulpmiddel om stress en onrust te minderen, concentratie te verhogen en de handmotoriek te verbeteren. De leerling neemt de Tangle in een of beide handen en maakt eindeloos vloeiende bewegingen;
 • het ‘Prikkel’-scherm: Tijdens het werken in de werkhoek kan een scherm worden geplaatst zodat de achterzijde van de  leerling afgeschermd wordt van door de leerling waargenomen visuele prikkels;
 • verzwaringsdeken: Deze speciale deken geeft extra druk en werkt hierdoor rustgevend en geeft nieuwe energie. De verzwaringsdeken wordt in overleg met de ergotherapeut binnen de groep gebruikt;
 • gehoorbeschermers: De gehoorbeschermer dempt de auditieve omgevingsprikkels waardoor de leerling zich beter kan concentreren. De leerling zal door het gebruik van de gehoorbeschermer beter het onderscheid kunnen maken tussen achtergrondgeluid en voorgrondgeluid.  
 • brainblocks: Het doel van BrainBlocks is om één beeld en één taal te creëren over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over autisme, en de gevolgen daarvan in het dagelijkse functioneren, gecommuniceerd worden;
 • zitbal / balstoel: Wie op een balstoel zit, moet constant zoeken naar een evenwicht tussen zijn eigen gewicht en de zwaartekracht. Het resultaat is een ideale zithouding. Op een balstoel zitten, verstevigt de buik-, rug- en borstspieren. Het neemt de spanning weg van de schouders en wervelkolom (rug). De balstoel bevorderd een actieve zithouding ; de bal kan er ook uit genomen worden om oefeningen mee te doen. De rugleuning van de balstoel is extra laaggeplaatst en dienen als hulp bij het opstaan. Deze geeft geen steun in de zitpositie om de actieve zithouding te bevorderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

 Als regioschool hebben wij geen voorschoolse- / naschoolse opvang.

Wel zijn er diverse leerlingen die vanuit school richting een BSO dan wel geïndiceerde naschoolse opvang gaan. Hier dienen ouders echter zelf zorg voor te dragen.

Terug naar boven