SO De Pyler

Meezenbroekerweg 5 6412 VK Heerlen

 • Schoolfoto van SO De Pyler
 • Schoolfoto van SO De Pyler
 • Schoolfoto van SO De Pyler

In het kort

Toelichting van de school

In elk kind schuilen mogelijkheden en kwaliteiten die de kans moeten krijgen naar de oppervlakte te komen. Dát te bewerkstelligen zien wij als team als onze uitdaging en roeping. Een pijler heeft de betekenis van steunpilaar, drager. Als school voor speciaal onderwijs bieden wij ondersteuning en specifieke zorg aan leerlingen en ouders. Wij vormen, samen met ouders en opvoeders, een pijler onder de ontwikkeling van het kind. Wij proberen zo de draagkracht van kind én gezin te vergroten. Op die manier kan het kind zich ontwikkelen tot een persoon die zo goed mogelijk toegerust is om de stap naar zelfstandigheid en volwassenheid te kunnen zetten.

De Pyler ... Gewoon Speciaal!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Solidariteit en saamhorigheid
 • Gedeelde verantwoordelijkheid
 • Vakbekwaam en vakmanschap
 • Vertrouwen en verbinding
 • Betekenisvol onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg.   

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het Samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.   

Er zijn drie Samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:

1. Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.

2. Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

3. Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.  

Het Samenwerkingsverband heeft als taak om voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van het SWV een zo passend mogelijk plek in het onderwijs te bieden (zorgplicht). Het uitgangspunt is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. Het SWV heeft een Ondersteuningsplan (OP) vastgesteld waarin het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het SWV is beschreven. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Elke school binnen het Samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van SO/VSO De Pyler en het Samenwerkingsverband.

 

Aanmelding voor SO De Pyler?

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Als de reguliere basisschool de ondersteuningsbehoefte voor een kind niet kan realiseren, plant de school een zogenaamd "knooppunt"-overleg waarbij (naast ouders) ook uitgenodigd worden: een procesbegeleider (namens het Bestuur), een trajectbegeleider (namens het Samenwerkingsverband), eventueel betrokken hulpverlening en mogelijke S(B)O-scholen binnen het Samenwerkingsverband. Samen wordt besproken wat de leerling nodig heeft en wat de best passende (onderwijs-)plek is.

Mocht een S(B)O-school de best passende plek zijn, dan kijkt na het knooppunt ook nog een externe deskundige naar het dossier en geeft een advies over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O. Indien een leerling toelaatbaar is voor het S(B)O wordt er een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het Samenwerkingsverband. Op basis hiervan kan een leerling worden geplaatst in het S(B)O. Een TLV is van tijdelijke aard, in principe voor minimaal twee jaar en maximaal 4 jaar. Eventueel kan (in overleg met ouders) een verlenging TLV aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband.

 

Wat houdt het knooppunt in?

Het knooppunt brengt ouders en professionals bij elkaar om samen passende ondersteuning met elkaar af te stemmen. De ondersteuning is passend wanneer de leerling er zich naar vermogen mee kan ontwikkelen. In een Knooppunt worden als het ware zorg en onderwijs met elkaar "verknoopt" tot een hernieuwd onderwijszorgarrangement. Het knooppunt "weeft" de verschillende draden van onderwijs, jeugdhulp en zorg tot een patroon dat past bij de ondersteuningsvraag: een maatwerkarrangement dus.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Speciaal (basis) onderwijs

Wat doet de jeugdgezondheidzorg?

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg bewaakt en beschermt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van O tot 18 jaar. Dit doen wij door uw kind regelmatig uit nodigen voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Tevens nemen wij binnen de school deel aan overleggen waar het functioneren van de kinderen regelmatig besproken wordt. Gezondheidsonderzoek Uw kind wordt uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek als het instroomt op school. Tevens krijgt uw kind een gezondheidsonderzoek rond de leeftijd van 10 jaar. Tijdens het onderzoek kijken we onder andere naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen proberen wij eventuele problemen tijdig te signaleren en erger te voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen met u wat daar voor nodig is. We werken hierin ook nauw samen met andere hulpverleners. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school.

Uw informatie is erg belangrijk

Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om voorafgaande aan het gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind.

Inentingen

 • DTP/BMR vaccinatie: In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep.
 • HPV vaccinatie: Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen meningokokken, typen A,C,W en Y aangeboden.

Mijn Kinddossier

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met Mijn Kinddossier. Dit is een online ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ. In Mijn Kinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment: 

 • Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien; 
 • Het gegeven advies nalezen;
 • Betrouwbare opvoedinformatie lezen;
 • De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje;
 • Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen.

Vragen of zorgen? Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden of zijn er zorgen over uw kind, neem dan contact op met het Team JGZ. We bekijken samen met u wat we eraan kunnen doen.

Contact Team JGZ Heerlen

E: InfoJGZ.ParkstadWest@ggdzl.nl

T: 088-8805455/088-8805032

https: //www.gqdzl.nl/bu rqers/ieugd-en-qezin/ieugdqezondheidszorq/

Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg Basisonderwijs

Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan meestal wel gewoon meedoen in de groep.

Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar school komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt "wering" genoemd. Is uw kind ziek en heeft het (mogelijk) een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig overleggen met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van school geweerd moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is.

Daarnaast is melden belangrijk omdat de school - al dan niet in overleg met de GGD - zo nodig maatregelen kan nemen, bijv. door andere ouders te informeren, of gezamenlijk met de GGD een uitbraakonderzoek te starten.

Vragen? Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 8805070 (ma t/m vr 8.00-16.30 u) of infosim@ggdzl.nl.

Terug naar boven