SO De Pyler

Meezenbroekerweg 5 6412 VK Heerlen

  • Schoolfoto van SO De Pyler
  • Schoolfoto van SO De Pyler

In het kort

Toelichting van de school

In elk kind schuilen mogelijkheden en kwaliteiten die de kans moeten krijgen naar de oppervlakte te komen. Dát te bewerkstelligen zien wij als team als onze uitdaging en roeping. Een pijler heeft de betekenis van steunpilaar, drager. Als school voor speciaal onderwijs bieden wij ondersteuning en specifieke zorg aan leerlingen en ouders. Wij vormen, samen met ouders en opvoeders, een pijler onder de ontwikkeling van het kind. Wij proberen zo de draagkracht van kind én gezin te vergroten. Op die manier kan het kind zich ontwikkelen tot een persoon die zo goed mogelijk toegerust is om de stap naar zelfstandigheid en volwassenheid te kunnen zetten.

De Pyler ... Gewoon Speciaal!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Solidariteit en saamhorigheid
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Vakbekwaam en vakmanschap
  • Vertrouwen en verbinding
  • Betekenisvol onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg.   

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het Samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.   

Er zijn drie Samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:

1. Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.

2. Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

3. Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.  

Het Samenwerkingsverband heeft als taak om voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van het SWV een zo passend mogelijk plek in het onderwijs te bieden (zorgplicht). Het uitgangspunt is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. Het SWV heeft een Ondersteuningsplan (OP) vastgesteld waarin het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het SWV is beschreven. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Elke school binnen het Samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van SO/VSO De Pyler en het Samenwerkingsverband.

 

Aanmelding voor SO De Pyler?

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Als de reguliere basisschool de ondersteuningsbehoefte voor een kind niet kan realiseren, plant de school een zogenaamd "knooppunt"-overleg waarbij (naast ouders) ook uitgenodigd worden: een procesbegeleider (namens het Bestuur), een trajectbegeleider (namens het Samenwerkingsverband), eventueel betrokken hulpverlening en mogelijke S(B)O-scholen binnen het Samenwerkingsverband. Samen wordt besproken wat de leerling nodig heeft en wat de best passende (onderwijs-)plek is.

Mocht een S(B)O-school de best passende plek zijn, dan kijkt na het knooppunt ook nog een externe deskundige naar het dossier en geeft een advies over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O. Indien een leerling toelaatbaar is voor het S(B)O wordt er een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het Samenwerkingsverband. Op basis hiervan kan een leerling worden geplaatst in het S(B)O. Een TLV is van tijdelijke aard, in principe voor minimaal twee jaar.

 

Wat houdt het knooppunt in?

Het knooppunt brengt ouders en professionals bij elkaar om samen passende ondersteuning met elkaar af te stemmen. De ondersteuning is passend wanneer de leerling er zich naar vermogen mee kan ontwikkelen. In een Knooppunt worden als het ware zorg en onderwijs met elkaar "verknoopt" tot een hernieuwd onderwijszorgarrangement. Het knooppunt "weeft" de verschillende draden van onderwijs, jeugdhulp en zorg tot een patroon dat past bij de ondersteuningsvraag: een maatwerkarrangement dus.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?