SO De Pyler

Meezenbroekerweg 5 6412 VK Heerlen

  • Schoolfoto van SO De Pyler
  • Schoolfoto van SO De Pyler
  • Schoolfoto van SO De Pyler
  • Schoolfoto van SO De Pyler
  • Schoolfoto van SO De Pyler

In het kort

Toelichting van de school

In elk kind schuilen mogelijkheden en kwaliteiten die de kans moeten krijgen naar de oppervlakte te komen. Dát bewerkstelligen zien wij als team als onze uitdaging en roeping. Een pijler heeft de betekenis van steunpilaar, drager. Als school voor speciaal onderwijs bieden wij ondersteuning en specifieke zorg voor leerlingen en ouders. Wij vormen, samen met de ouders en opvoeders, een pijler onder de ontwikkeling van het kind en proberen samen de draagkracht van zowel kind als gezin te vergroten. Op die manier kan het kind zich ontwikkelen tot een persoon die zo goed mogelijk toegerust is om de stap naar zelfstandigheid en volwassenheid te kunnen zetten. De Pyler ... Gewoon Speciaal !

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Solidariteit en saamhorigheid
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Vakbekwaam en vakmanschap
  • Vertrouwen en verbinding
  • Betekenisvol onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg  

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.   

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:

1. Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.

2. Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

3. Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.  

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van SO/VSO De Pyler en het samenwerkingsverband.

Onderwijsondersteuning

De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:

a) Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep;       

b) Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep;       

c) Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen;       

d) Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten;      

e) Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs.   

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners. Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.  

Gemeentelijke ondersteuning Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.   

Zorgondersteuning

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.

Knooppunt

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs

Het Samenwerkingsverband: Met ingang van schooljaar 2014 - 2015 is de Wet passend onderwijs van kracht. In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) hebben de schoolbesturen de taak alle  leerlingen die wonen binnen de regio van het SWV een zo passend mogelijk plek in het onderwijs te bieden (zorgplicht). Het uitgangspunt is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. (Zie ook 3.3. SWV). Het SWV heeft een Ondersteuningsplan (OP) vastgesteld waarin het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het SWV is beschreven. Dit plan is na instemming van de ondersteuningsplanraad (OPR), samengesteld uit een afvaardiging van ouders en personeel, en met instemming van de betrokken gemeenten vastgesteld. Schoolbesturen en scholen werken samen aan de uitvoering van dit plan en worden daarbij ook ondersteund door organisaties als Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), en de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ), etc.  

Hoe werkt het op SO De Pyler?

Ouders melden hun kind aan bij de basisschool van hun keuze. De school heeft de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Extra ondersteuning, indien van toepassing, wordt gerealiseerd uit een zgn. expertisepool. Als de reguliere basisschool de ondersteuningsbehoefte voor een kind niet kan realiseren, worden ouders, een procescoördinator en een trajectbegeleider (procesbegeleider) erbij betrokken en vindt er een ‘Knooppunt’ overleg plaats. Een deskundige geeft het advies over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O. Indien een TLV van toepassing is, wordt deze door het SWV afgegeven. Op basis hiervan kan een leerling worden geplaatst in het S(B)O. In deze SO De Pyler. De Pyler is een speciaal (basis) onderwijsschool met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV is van tijdelijke aard, in principe voor minimaal twee jaar.

Wat houdt het knooppunt in ?

Het knooppunt brengt ouders en professionals bij elkaar om samen passende ondersteuning met elkaar af te stemmen. De ondersteuning is passend wanneer de leerling er zich naar vermogen mee kan ontwikkelen. In een Knooppunt worden als het ware twee niveaus van ondersteuning of professionele momenten verknoopt tot een hernieuwd onderwijszorgarrangement. Op de keper beschouwd weeft het knooppunt de verschillende draden van onderwijs, jeugdhulp en zorg tot een patroon dat past bij de ondersteuningsvraag: een maatwerkarrangement dus.

Contactgegevens: Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek (PO 3104)

Adres: Eloystraat 1a 6166 XM Geleen

Directeur: Tiny Meijers-Troquet

Telefoon: 085 - 488 12 80

E-mail:t.meijers@swvpo-wm.nl

Contactgegevens: Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland (PO 3105)

Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ

Heerlen Directeur: Doreen Kersemakers

Telefoon: 085 - 488 12 80

E-mail: info-po@swvzl.nl  

Contactgegevens: Samenwerkingsverband Parkstad (PO 3106)

Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen

Directeur: Doreen Kersemakers

Telefoon: 085 - 488 12 80            

E-mail: info-po@swvzl.nl  

 

Voor meer informatie, ga naar www.innovo.nl en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids, of neem via het SWV:http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl

Regels voor aanmelding en toelating: https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html  

Samenwerkingsverband: https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Toelichting n.v.t.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?