RK Bs Gerardus Majella

Hei-Grindelweg 88 6414 BT Heerlen

Schoolfoto van RK Bs Gerardus Majella

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Gerardus Majella staat voor goed onderwijs en plezier in leren. 

  • Wij, het team van basisschool Gerardus Majella willen heel graag - samen met u (ouders) - het beste in uw kind naar boven halen.
  • Wij willen dat uw kind zich bij ons veilig voelt, met plezier naar school komt en veel leert.
  • Wij willen uw kind graag verder helpen in de ontwikkeling tot een goed en gelukkig mens.
  • Wij vinden dat dit het beste kan in een duidelijke structuur.
  • Wij vinden dat elk kind recht heeft op thuis nabij onderwijs.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • relatie competentie autonomie
  • respect veiligheid plezier
  • rust reinheid regelmaat
  • verantwoordelijkheid
  • samen leren voor de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds 2012 zien we een daling in ons leerlingenaantal. Die daling wijkt iets af van een vergelijkbare scholengroep.

Op dit moment zijn onze klassen, in vergelijking met de andere scholen, relatief klein.

We starten in het schooljaar 2020/2021 met  165 leerlingen.

De instroom voor dit schooljaar staat momenteel op 12 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de fysieke veiligheid van leerlingen en personeelsleden. Hieronder verstaan wij een goede huisvesting en een in alle opzichten veilige schoolomgeving. Het wettelijk kader is hiervoor maatgevend. Indien noodzakelijk worden aanvullende maatregelen getroffen.  

In de Risico-inventarisatie en - evaluatie kunt u t.z.t lezen waar de aandachtspunten binnen onze school liggen en wat het plan van aanpak is.

De RI en E zal in de loop van het schooljaar toegevoegd worden als bijlage. De onderzoeken zijn nagenoeg afgrond.

Terug naar boven