Basisschool de Horizon

Grasbroekerweg 124 6412 BH Heerlen

  • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
  • veel speelruimte, veel speeltoestellen en gezellige zitbankjes
  • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
  • gezellig keuvelen op de bankjes, gemaakt door onze actieve OuderRaad

In het kort

Toelichting van de school

BS de Horizon is een school waar iedereen gewoon zichzelf mag zijn.

Iedereen mag zijn wie hij/zij is en we vinden het belangrijk dat kinderen hier respectvol mee leren omgaan.

Onze missie is:   ‘Ben jezelf, ontwikkel je talent en verleg je Horizon” 

We hebben in kaart gebracht wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs en wat wij willen dat kinderen leren in de tijd die zij op onze basisschool verblijven.  Ons onderwijsaanbod richt zich op balans binnen de 3 doeldomeinen. Dat betekent dat we de ontwikkeling van onze kinderen stimuleren op het gebied van: 

Kwalificatie (kennis en vaardigheden) 

Persoonsvorming (ontwikkeling eigen identiteit)  

Socialisatie (omgaan met anderen) 

Naast kwalificatie waarbij het gaat om vanuit hoge verwachtingen de basisvakken aan te bieden, zodat kinderen zich hierin zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen leggen we ook de nadruk op de ontwikkeling van de persoonsvorming van onze kinderen, zodat zij nu en straks succesvol kunnen deelnemen aan de steeds veranderende maatschappij en kunnen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige individuen. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en een aanbod dat zo goed mogelijk past bij wat de leerling nodig heeft.   

Wij willen de kwaliteit van het onderwijs versterken waardoor onze kinderen: meer intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren, meer betrokken zijn bij het leren en er plezier aan beleven, het aanbod krijgen dat beter aansluit op het niveau van de naaste ontwikkeling en de onderwijsbehoeften, vaardigheden leren die ze in de toekomst nodig hebben, zoals samenwerken, problemen oplossen, zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie.   

De school heeft veel aandacht voor opbrengsten en persoonlijke groei ten aanzien van een breed scala aan kwaliteiten van kinderen: de totale mensontwikkeling. Dit is terug te zien in het rijke schoolaanbod. Waarbij leertijd en tijd voor sport/techniek/kunstzinnige/culturele ontwikkeling hand in hand gaan.  

Een goede balans in welbevinden/plezier en opbrengsten is belangrijk. Hierin komt ons werken vanuit het talent van kinderen tot uiting in combinatie met de factor welbevinden/plezier. We streven naar gezamenlijke doelen en iedereen mag meedenken; we maken gebruik van verschillende werkvormen waarbij het duidelijk te zien is dat kinderen goed van elkaar kunnen leren, en er ook een grotere verantwoordelijkheid en betrokkenheid is. Als dat in balans is dan zijn de omstandigheden optimaal en kun je veel bereiken!  

Belangrijke elementen in onze school zijn: het werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden met behulp van de methode Kanjertraining, praten met kinderen over hun eigen ontwikkeling en wat daarvoor nodig is, zelfstandig werken met een dag/weektaak te realiseren waarbij ruimte is voor het zelfstandig werken op niveau.  

Op onze school werken de leerkrachten samen in bouwen/units (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Samenwerken binnen een bouw staat hierbij centraal.  Hierdoor vindt er een goede afstemming plaats op het onderwijsaanbod waar de leerlingen optimaal van kunnen profiteren. Waar het van extra toegevoegde waarde is organiseren wij het anders.  

Onze visie op lesgeven: We starten vanuit onze waarden. Onze waarden zijn:  

We hebben hoge verwachtingen van onszelf en de ander 

We stimuleren een ontdekkende en onderzoekende houding bij onze leerlingen 

We werken vanuit vastgestelde kaders en conformeren ons hieraan 

We voelen ons betrokken en verantwoordelijk voor onze school, onze leerlingen en het onderwijsaanbod 

We creëren een veilige leer- en leefomgeving 

We werken vanuit formatief handelen We zien een inspirerende en rijke leeromgeving 

Wij werken vanuit een gelijkwaardige samenwerking met ouders en kind-partners 

Binnen onze werkwijze staan de principes

'ik zorg goed voor mijzelf, de ander en de omgeving' centraal.  

In ons lesgeven is er een balans in kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Persoonsvorming neemt een belangrijke plaats in. Eigenaarschap; leerlingen worden steeds meer mede-eigenaar van hun leerproces. Vanuit hoge verwachtingen stimuleren we de leerlingen in hun denken en doen. In de didaktiek geven leerlijnen vorm en inhoud aan het aanbod. We werken aan de hand van een thematische methode. Deze methode is een van de bronnen om de leerdoelen te bereiken. Het inzetten van een dag- of weektaak tijdens zelfstandig werken doen we om de leerdoelen te bereiken en eigenaarschap te stimuleren. Verschillende werkvormen tijdens instructie- en verwerkingsmomenten worden structureel ingezet. Dit bevordert vooral de socialisatie en het samenwerken. Waar mogelijk worden vakgebieden groep overstijgend aangeboden.

Het geven van instructie doen wij volgens het model van de 4 sleutels waarbij gebruik gemaakt wordt van de Expliciete Directe Instructie, hierbij zijn de begrippen activerende didactiek en voortdurende controle van begrip belangrijke uitgangspunten.   

De leerkracht geeft rolwisselend les en is zowel instructeur als de begeleider/coach. De leerkracht begeleidt de leerlingen in het gebruik van verschillende denk- en oplossingsstrategieën. Metacognitie, doel-focus en reflectie komt dagelijks terug.  Dat laatste zorgt ervoor dat de instructie en verwerking wordt afgestemd op de instructiebehoefte en het niveau van de leerlingen. Waar nodig kiezen we ook hier weer voor een andere organisatie.  

Onze school is steeds in beweging. We onderzoeken steeds waar we verbetering in kunnen aanbrengen op grond van onze gemeenschappelijke visie. Ook voor de kinderen geldt dat ze nooit klaar zijn met leren: door de snel veranderende samenleving is het niet meer mogelijk om kinderen kant en klaar voor te bereiden op de maatschappij van morgen. We zullen onze kinderen vaardigheden moeten leren om in een nog onbekende toekomst hun eigen kennis te verwerven.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren leren
  • Eigenaarschap en autonomie
  • Samenwerken
  • Intrinsieke motivatie
  • Uitdaging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een typische stadsschool met de daarbij behorende kenmerkende gevarieerde en multiculturele populatie. Op 1 februari 2024 telde onze school 262 leerlingen.

Onze kinderen wonen voornamelijk in de wijken Grasbroek, Musschemig, Schandelen, Palemig en Meezenbroek. Een klein deel woont iets verder uit de buurt van de school. Op onze school zijn alle kinderen van harte welkom ongeacht hun geloof.

Onze school staat ook open voor kinderen die wellicht in hun schoolloopbaan extra ondersteuning nodig hebben. Onze deskundigheid hierin staat beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP ter inzage op school). Samen met ouders en eventueel overige betrokkenen wordt gekeken naar de behoeften van jullie kind en naar de haalbaarheid van de begeleiding door school. Eerlijke en open communicatie en samenwerking met jullie als ouders is hierin heel belangrijk. Indien nodig wordt er in samenspraak met jullie een plan van aanpak gemaakt waarin de extra afspraken worden vastgelegd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

- De invulling van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zal in het schooljaar 2019-2020 gedaan worden.

- De school- en klassenregels worden in de startweek van het nieuwe schooljaar 2019-2020 door leerkrachten èn kinderen geactualiseerd/opnieuw opgesteld. Deze zullen dan zichtbaar worden gemaakt.

- Als tweede schoolcontactpersoon (vertrouwenspersoon) vanuit de ouders is benoemd mevrouw Verena Peters. Kinderen en ouders kunnen haar benaderen voor adviezen over te bewandelen wegen bij een verschil van mening, een klacht of een probleem.

Terug naar boven