Katholieke Basisschool De Ark

Van der Waalslaan 37 2105 TC Heemstede

Als het even kan pakken we uit met bijzondere leeractiviteiten tijdens onze thema's die we vormgeven volgens de Noordwijkse Methode.

In het kort

Toelichting van de school

De Ark heeft een uniek onderwijsconcept met voor de kernvakken gedegen, traditioneel onderwijs gecombineerd met eigentijds thematisch, betekenisvol onderwijs voor de wereldoriënterende vakken volgens de Noordwijkse Methode.

Op het schoolvenster van De Ark vindt u de meetbare gegevens van de school. Waar mogelijk met een toelichting op de cijfers.

Met elkaar willen we u laten zien dat Basisschool De Ark, een school is waar je samen leeft, leert en thuis bent!

Naast het bezoeken van onze site www.arkheemstede.nl en het lezen van de schoolgids, bent u altijd welkom om een afspraak te maken voor een rondleiding, zodat u zelf de sfeer kunt proeven.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • traditioneel en thematisch
  • goede basisvaardigheden
  • lezen als rode draad
  • wereldburgerschap
  • uitdaging op elk niveau

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren licht blijft stijgen

De demografische gegevens van de gemeente Heemstede voorspelden de daling van het leerlingenaantal al een aantal jaar geleden. Heemstede is aan het vergrijzen. In de Geleerdenwijk waar De Ark zich bevindt, wonen relatief veel gezinnen met oudere kinderen en oudere mensen. Er zijn 10 basisscholen in Heemstede.

Toch ziet De Ark de instroom van 4-jarigen toenemen. De school schrijft dat toe aan het werken met de Noordwijkse Methode, waarbij veel aandacht is voor een brede ontwikkeling, wereldburgerschap en verdiepend leren. Ouders die voor De Ark kiezen, vinden het belangrijk dat hun kind opgroeit tot kritische denker met goede samenwerkingsvaardigheden, waarbij de basisvaardigheden van taal en rekenen eveneens van hoog niveau zijn. Lezen (technisch lezen, lezen met begrip en leesplezier) vormt de rode draad in het onderwijsaanbod op De Ark.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven