Kindcentrum De Marel

Duitslandlaan 7 1966 XA Heemskerk

 • Ook de muzikale intelligentie krijgt ruimte op de Marel.
 • 'Spelend leren in de onderbouw'. Door te spelen doen jonge kinderen kennis op en ontwikkelen ze vaardigheden.
 • Het is een verlenging van het leslokaal in de buitenlucht met als doel de kinderen op een speelse wijze bezig te laten zijn met de natuur.
 • De leerkracht stemt af op wat groepjes en individuele leerlingen nodig hebben.
 • Dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.
Samenwerking met de Bibliotheek.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het onderwijsvenster! De Marel is een kindcentrum (KC). Wij zijn onderdeel van IJmare Openbaar Onderwijs, Welschap Kinderopvang verzorgt de voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en activiteiten na lestijd. Binnen het Kindcentrum werken wij samen als één organisatie. We hebben een gezamenlijke visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. De activiteiten na lestijd liggen in het verlengde van wat onder lestijd plaatsvindt. Als ouder staat het u vrij om van deze diensten gebruik te maken. KC de Marel biedt een zo breed mogelijk aanbod voor uw kind!

Kindcentrum De Marel; 'een plek waar ieder kind zichzelf kan zijn en waar vertrouwen en veiligheid voorop staan'.

Onze ambities:

 • Een breed kindcentrum met buurtfunctie zijn
 • Ondernemend en thematisch leren integreren in ons onderwijs
 • Talenten optimaal ontwikkelen
 • Een digitale leeromgeving die aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij  
 • Gemotiveerde kinderen die eigenaar zijn van hun eigen ontwikkelproces  
 • Geïnternationaliseerd onderwijs  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veilig en geaccepteerd
 • Sterk en uniek
 • Ondernemend en creatief
 • Verantwoordelijk en betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze kinderen komen doorgaans uit de omliggende wijken rondom het kindcentrum. Van onze populatie kan gezegd worden dat dit een goede afspiegeling is van onze maatschappij.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij zijn een kindcentrum. Voor voor- en naschoolse opvang (BSO) werken wij nauw samen met Welschap Kinderopvang. Binnen ons schoolgebouw hebben zij een eigen ruimte waar de kinderen in huiselijke kring worden opgevangen. De bredeschool-activiteiten worden afgestemd op de schoolprojecten, de leerlingen die naar de BSO gaan , kunnen onder BSO tijd meedoen met deze activiteiten. De kosten zijn minimaal. Wij werken met een continurooster, de pauzeopvang wordt eveneens geregeld in samenwerking met Welschap kinderopvang. Groot voordeel hierbij is, dat de leerlingen tijdens de pauze veelal dezelfde gezichten zien als bij de BSO. Samen leren, spelen en groeien!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het plan omvat risico-inventarisatie, protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie, protocol email, internet en sociale media. Het plan wordt ieder schooljaar geëvalueerd en bijgesteld.

Privacy (AVG)

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Bij het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van onze school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft voorschriften over de manier waarop er met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Onze stichting heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Jaarlijks wordt aan ouders/verzorgers gevraagd of zij toestemming geven voor het delen van foto’s en/of video’s door de school op social media, schoolgids, nieuwsbrieven en/of websites. De school is niet aansprakelijk voor het delen van foto’s en/of video’s door ouders, die niet door de school zijn gevraagd om deze beelden vast te leggen. Op grond van de AVG moet onze school over een zogenaamde “Functionaris voor de Gegevensbescherming” (FG) beschikken. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het takenpakket en de bevoegdheden van deze FG. Onze stichting heeft een onafhankelijke, externe FG aangesteld.

Terug naar boven