Kindcentrum De Marel

Duitslandlaan 7 1966 XA Heemskerk

  • Samen een schilderij maken. Hier zijn allerlei vaardigheden voor nodig: overleg, vormgeven, ruimte geven en nemen, motoriek, beurt verdelen.
  • Alle kinderen worden aan het denken gezet en schrijven hun woorden op een wisbord.
  • Ook de muzikale intelligentie krijgt ruimte op de Marel.
  • Een uniek project van de Marel. Samen met opa's wordt er sla, radijs, andijvie, enz gekweekt en verzorgd.

Het team

Toelichting van de school

Op Kindcentrum De Marel werken enthousiaste en ervaren medewerkers. Het samen leren en ontwikkelen staat centraal. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons bestuur beschikt over een vervangingspool. Door de krapte op de onderwijsmarkt komt het voor dat de duo leerkracht of andere parttime leerkracht vervangt. Wij beschikken over bevoegde onderwijsassistenten die in uiterste nood de groep kan opvangen. Schoolleider en intern begeleider springen bij daar waar nodig. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen in één groep zitten met een vaste leerkracht (meestal 2). Vanaf deze veilige basis differentiëren wij. Wij streven naar een onderwijsvorm waarbij de basisvakken zoals rekenen, spelling, (begrijpend)lezen en schrijven in de ochtend goed gestructureerd in verschillende niveaus worden aangeboden in een leerstofjaarklassengroep met een vaste leerkracht (of 2). In de middag willen wij ons meer gaan richten op het thematisch werken waarbij zaakvakken, techniek, creatieve vakken, sport etc. geïntegreerd worden in een thema waar kinderen volgens een circuitmodel mee aan de slag gaan. 

Met een aantal vakken werken wij groepdoorbrekend met als doel ieder kind zoveel mogelijk de leerstof aan te bieden op zijn eigen niveau.

HVO onderwijs

Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school


Wij werken met heterogene kleutergroepen, dit wil zeggen dat kleuters van alle leeftijden (4, 5 en 6 jaar) bij elkaar zitten. Dit heeft een pedagogische reden. Op deze wijze ontstaan er groepen waarin kinderen elkaar goed kunnen helpen en stimuleren in hun ontwikkeling. Bijkomend voordeel is dat de instroom van nieuwe kleuters over de kleutergroepen verdeeld kan worden. Er ontstaan zo in opbouw en samenstelling gelijkwaardige kleutergroepen.

De meeste activiteiten in de kleutergroepen worden in hoeken zoals de bouwhoek, huishoek en lees- en schrijfhoek aangeboden. In de wisselhoek komen verschillende thema’s aan de orde komen; bij de thema’s wordt bekeken of er zinvolle excursiemogelijkheden zijn. Het lijkt of er in de eerste jaren van de basisschool volop wordt gespeeld. Het is echter niet alleen spelen. Het spel past binnen het kader van de ontwikkeling van het jonge kind. We spreken dan ook liever van spelend leren door middel van stimulerend en betekenisvol onderwijs

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit schooljaar richten wij ons op het integreren van de vakken voor wereldoriëntatie. Wij gaan meer werken vanuit thema's om het onderwijs voor onze leerlingen nog meer betekenis te geven. Daarbij worden de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Computational thinking, Informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Communiceren, Samenwerken, Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) en Zelfregulering.

De essentiële basisvakken rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen en schrijven worden gestructureerd op verschillende niveaus aangeboden.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en pedagogische partner. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur.

Het volledige ondersteuningsprofiel is ook terug te vinden op onze website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven