Anne Frankschool

Jan van Kuikweg 97 1964 BC Heemskerk

  • Thema "Mijn straat"
  • We hebben een ruim schoolplein dat uit twee pleinen aaneengesloten bestaat.
  • Onze visie kernwaarden visueel weergegeven.
  • De schooltuin wordt onderhouden door leerlingen o.b.v. de tuinopa's.
  • Schoolfoto van Anne Frankschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerling volgsysteem
Wij werken met het leerlingvolgsysteem van CITO. Vanaf groep 3 worden de leerlingen 2 keer per jaar getoetst op verschillende vakgebieden. In verschillende leerjaren komen technisch lezen, begrijpend lezen, (werkwoord)spelling en rekenen aan bod.
In groep 7 en 8 worden de leerlingen getoetst met DIA om het (voorlopig)advies voor het vervolgonderwijs mede te bepalen. Naast de toetsen wordt er naar de totaalontwikkeling van het kind gekeken. Denk hierbij aan werkhouding, gedrag en ondersteuningsbehoefte.

Methode toetsen
Bij diverse vakken wordt gewerkt met methode toetsen om te zien in welke mate de leerlingen de lesstof beheersen. Op basis van deze toetsen, de CITO's, ondersteuningsbehoefte, werkhouding en gedrag wordt gekeken of de leerling meedoet in de juiste aanpak. Mogelijk gaat een leerling meedoen in een andere aanpak, die beter past bij zijn/haar onderwijsbehoefte. De vorderingen en eventuele aanpassingen in onderwijsaanbod worden met ouders besproken. Voor meer informatie over de samenwerking met ouders zie het hoofdstuk "Ouders en school".

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onderwijskundig rapport
Als uw kind onze school verlaat krijgt het van ons een onderwijskundig rapport mee. Het rapport is bestemd voor de school voor voortgezet onderwijswaar uw zoon of dochter ingeschreven staat of, in geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool.
De school hanteert een vaste procedure om tot een goed schooladvies te komen. Deze procedure is vastgelegd in een kwaliteitskaart. Bij het opmaken van het advies zijn de leerkrachten, de intern begeleider en de schoolleiding betrokken. De leerlingen en hun ouders krijgen aan het eind van groep 7 een voorlopig advies. Een definitief advies wordt in groep 8 voor 1 maart van dat schooljaar verstrekt.
Op grond van een onverwacht hogere score op de centrale eindtoets maakt de school een heroverweging van het gegeven schooladvies.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het team maakt zich sterk voor een school waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. De aanpak van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) sluit hier goed bij aan. We gaan uit van de kernwaarden Respect, Veiligheid, Betrokkenheid en Verantwoord.
Onze aandacht gaat uit naar het versterken van het goede gedrag. Het effect daarvan is dat kinderen zich gewaardeerd voelen en dat ongewenst gedrag afneemt. Dit geeft op school en binnen de klas een sfeer waarin kinderen open staan voor leren en met plezier naar school komen. Dit is duidelijk te merken in de school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid & Betrokkenheid
  • Respect & Verantwoord

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school kan zich grotendeels vinden in de bevindingen van de inspectie en gebruikt deze om het onderwijs op school verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Terug naar boven