Anne Frankschool

Jan van Kuikweg 97 1964 BC Heemskerk

Schoolfoto van Anne Frankschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerling volgsysteem
Wij werken met het leerlingvolgsysteem van CITO. Vanaf groep 3 worden de leerlingen 2 keer per jaar getoetst op verschillende vakgebieden. In verschillende leerjaren komen technisch lezen, begrijpend lezen, (werkwoord)spelling en rekenen aan bod.
In groep 7 en 8 worden de leerlingen getoetst met DIA om het (voorlopig)advies voor het vervolgonderwijs mede te bepalen. Naast de toetsen wordt er naar de totaalontwikkeling van het kind gekeken. Denk hierbij aan werkhouding, gedrag en ondersteuningsbehoefte.

Methode toetsen
Bij diverse vakken wordt gewerkt met methode toetsen om te zien in welke mate de leerlingen de lesstof beheersen. Op basis van deze toetsen, de CITO's, ondersteuningsbehoefte, werkhouding en gedrag wordt gekeken of de leerling meedoet in de juiste aanpak. Mogelijk gaat een leerling meedoen in een andere aanpak, die beter past bij zijn/haar onderwijsbehoefte. De vorderingen en eventuele aanpassingen in onderwijsaanbod worden met ouders besproken. Voor meer informatie over de samenwerking met ouders zie het hoofdstuk "Ouders en school".

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onderwijskundig rapport
Als uw kind onze school verlaat krijgt het van ons een onderwijskundig rapport mee. Het rapport is bestemd voor de school voor voortgezet onderwijswaar uw zoon of dochter ingeschreven staat of, in geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool.
De school hanteert een vaste procedure om tot een goed schooladvies te komen. Deze procedure is vastgelegd in een kwaliteitskaart. Bij het opmaken van het advies zijn de leerkrachten, de intern begeleider en de schoolleiding betrokken. De leerlingen en hun ouders krijgen aan het eind van groep 7 een voorlopig advies. Een definitief advies wordt in groep 8 voor 1 maart van dat schooljaar verstrekt.
Op grond van een onverwacht hogere score op de centrale eindtoets maakt de school een heroverweging van het gegeven schooladvies.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het team maakt zich sterk voor een school waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. De aanpak van SWPBS sluit hier goed bij aan.
Onze aandacht gaat uit naar het versterken van het goede gedrag. Het effect daarvan is dat kinderen zich gewaardeerd voelen en dat ongewenst gedrag afneemt. Dit geeft op school en binnen de klas een sfeer waarin kinderen open staan voor leren en met plezier naar school komen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school kan zich grotendeels vinden in de bevindingen van de inspectie en gebruikt deze om het onderwijs op school verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Terug naar boven