Anne Frankschool

Jan van Kuikweg 97 1964 BC Heemskerk

Schoolfoto van Anne Frankschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Flexpool en vervanging
Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke redenen moeten verzuimen.
Om zoveel mogelijk te beperken dat lesactiviteiten uitvallen werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten in de zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze leerkrachten snel en flexibel en uiteraard altijd in goed overleg ingezet worden waar dit nodig is. 
Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school zet in op leerkrachten met een brede bekwaamheid en bevoegdheid. Veruit de meeste leerkrachten beschikken over hun diploma voor bewegingsonderwijs. Steeds vaker creëren wij situaties waarbij collega's groepsdoorbrekend onderwijs geven of dat leerkrachten voor een bepaald vakgebied of onderdeel elkaars klas overnemen.

Onze vakleerkracht muziek is drie jaar aanwezig op onze school en geeft ons muziekonderwijs een impuls.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Methode
Vanaf het schooljaar 2019-2020 bieden wij een doeldekkend aanbod vanuit de methode ‘Kleuterplein’.
In de kleuterbouw werken we vanuit thema’s die worden aangepast aan de belevingswereld van kinderen. Wij vinden het belangrijk een uitdagende en vertrouwde omgeving voor het kind te creëren. De kinderen leren vanuit spel in combinatie met het gebruik van ontwikkelingsmaterialen. Om de kinderen structuur te bieden werken wij volgens een duidelijke dagindeling die voor de kinderen zichtbaar is gemaakt middels dagritmekaarten en een planbord. 

Bewegingsonderwijs
Voor bewegingsonderwijs werken we met ‘Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal’. Het gebruik van methodes die voor alle jaargroepen ontwikkeld zijn of die op elkaar aansluiten stelt ons instaat een ononderbroken ontwikkelingslijn voor de leerlingen aan te bieden. Daarnaast verrijken wij ons buitenspel met activiteiten uit de map ‘Buitenspelen’. 

Observatiesysteem
Om de ontwikkelingen van de kleuters op zowel cognitief als sociaal gebied goed te kunnen volgen, maken we gebruik van het observatie- en registratiesysteem KIJK!
Zelfstandig werken heeft in de groepen 1/2 de volgende praktische uitwerking:
We werken met dagritmekaarten en een overzichtsbord waarop de datum, het weer en de jaargetijden staan. Op een planbord kunnen de leerlingen zien aan welke activiteit ze gaan deelnemen en/of kunnen ze zelf kiezen wat ze willen doen.
Alle leerkrachten gebruiken een vast symbool waaraan de kinderen kunnen zien dat de leerkracht instructie geeft aan een kleine groep en dat zij zelfstandig moeten werken. Dit kunnen ze ook zien op de timetimer die deze periode aangeeft.
Verder wordt er gewerkt met zelf corrigerend materiaal. Zelfstandig werken wordt in de volgende groepen verder uitgebreid in tijd en aantal taken.
Voor leerlingen die meer aankunnen, bieden wij Levelspel en verdiepende smartgames aan. Tweemaal in de maand houden wij een open deurenmiddag. Kinderen mogen tijdens speelwerktijd dan een opdracht in een andere klas kiezen. Dit doen wij ter bevordering van de sociale contacten met kinderen uit andere groepen. Ook houden wij tweemaal in de maand een prikkelochtend. Iedere leerkracht begeleidt een workshop, waarbij de groep kinderen rouleert. Doel hiervan is om kinderen in aanraking te laten komen met een specifieke vaardigheid die niet of nauwelijks vanuit de methode wordt aangeboden. Eenmaal per maand hebben we spelletjesmiddag. De leerlingen spelen dan onder begeleiding gezelschapsspelletjes die ze van thuis hebben meegenomen.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aantal uren onderwijs
Groep 1 en 2: 904,75 uur/jaar
Groep 3 t/m 8: 976,75 uur/jaar

Lezen
Het lezen begint spelenderwijs in de kleutergroepen. Aanvankelijk lezen volgens een methode begint bij ons op school in groep 3. De methode die we gebruiken is: ‘Lijn 3’ . Vanaf groep 4 wordt het technisch lezen voortgezet met de methode ‘Estafette’. Naast het technisch lezen oefenen de kinderen vanaf groep 4 ook in andere vormen van lezen, waarvan begrijpend en studerend lezend de belangrijkste zijn. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘Bliksem’. Het behouden en ontwikkelen van leesplezier neemt een belangrijke plaats in bij het lezen.  

Schrijven
In groep 3 wordt gelijktijdig met het aanvankelijk lezen gestart met het aanbieden van het methodische schrift (lusletters). Er wordt geschreven met potlood. In groep 4 leren de kinderen met pen te schrijven. De pennen worden in groep 4 éénmalig gratis verstrekt. Mocht die pen door onzorgvuldigheid kapot gaan, dan kunt u op school een nieuwe pen aanschaffen. 

Taal
Wij werken vanaf groep 4 met de methode ‘Staal’.  Dit is een methode voor taal verkennen, spelling en grammatica. De methode werkt met verrassende thema’s die goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. In verschillende blokken werken de kinderen naar een eigen presentatie of publicatie. In groep 4 worden er vrijblijvend spreekbeurten gehouden. In groep 5 t/m 8 houden de kinderen een boekpromotie.

Rekenen
Wij werken met de methode ‘Getal en Ruimte Junior’. Deze methode is overzichtelijk, gestructureerd, met aandacht voor één onderwerp per keer en heeft duidelijke rekenstrategieën. Bij instructies wordt gewerkt in kleine stapjes en is er een opbouw van oefenen met, naar toepassen van strategieën. Er zal zowel op schrift als digitaal gewerkt worden. Het is een voorloper van 'Getal en Ruimte', de methode die veel in het voortgezet onderwijs wordt ingezet. 

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie omvat de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. De vakken zijn dus geïntegreerd in één methode. Op deze manier leren leerlingen beter de verbanden te zien die bestaan t.a.v. deze onderdelen.
In school hebben we ook techniektorens.

Met ingang van januari 2021 gebruiken we de Wereldoriëntatiemethode Blink. Hierin neemt onderzoekend leren een belangrijke plek in.

Het aanbod brede schoolactiviteiten* stemmen we af op de inhoud van deze methodes en onze creatieve vakken. Hierdoor ontstaat er een versterking van het leren. Op school veel theorie en minder praktijk, bij de brede school veel praktijk en minder theorie.In verschillende leerjaren gaan we op excursie om het geleerde in de klas kracht bij te zetten. Denk aan de kinderboerderij in groep 3, Naturalis in groep 6, het Archeon in groep 7 en het Anne Frank Huis in groep 8.

* Brede school activiteiten vinden plaats na schooltijd op vrijwillige basis. De lessen worden in overleg met de school aangeboden door Stichting Welschap. Leerlingen kunnen zich tegen een kleine vergoeding per cursus of activiteit inschrijven. 

Wetenschap en Technologie
Computers en het internet horen thuis in het huidige onderwijs. Het educatieve aspect staat uiteraard voorop, maar plezier in het werken met de computer heeft zonder twijfel een positieve invloed op de prestaties en interesses van de leerlingen.

In alle lokalen zijn computers aanwezig, die zijn aangesloten op een netwerk. Daarnaast is er in iedere groep een digitaal schoolbord aanwezig, elke les kan daardoor verrijkt worden met internet informatie en educatieve software of filmpjes. 
Er zijn voldoende tablets aanwezig om met een hele klas tegelijk op te kunnen werken. De kinderen kunnen dagelijks gebruik maken van het internet voor hun schooltaken. Verder wordt de computer gebruikt voor ondersteuning bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie. Bij deze laatste zal het onderzoekend leren een belangrijke plek innemen.

Voor kleuters zijn er programma’s op hun niveau, de jongste leerlingen leren spelenderwijs omgaan met de bij ons aanwezige apparatuur, zoals beebots.
Vanaf groep 6 houden de leerlingen een spreekbeurt, gebruikmakend van digitale leermiddelen.

In de groepen 5 t/m 8 hebben alle leerlingen een eigen Chromebook, waarmee dagelijks gewerkt wordt. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld met de hele groep tegelijk opdrachten op de computer te verwerken.
In groep 7 werken de kinderen er aan om een typediploma te halen. Ook zijn er op onze school verschillende gadgets aanwezig, waarmee de leerlingen bijvoorbeeld leren programmeren.
In de groepen 8 wordt jaarlijks deelgenomen aan de First Lego League (FLL). We vinden het als school belangrijk dat kinderen op een verantwoorde manier omgaan met moderne media. In de bovenbouw doen we daarom mee aan de “week van de mediawijsheid” en wordt er een doorlopend programma opgemaakt. De ICT-coördinator maakt een plan waarin het werken aan de 21e eeuwse vaardigheden in de verschillende leerjaren wordt opgebouwd. Dit komt ook aan de orde in Blink, onze nieuwe Wereldoriëntatie methode.  

Levensbeschouwing
We staan stil bij de christelijke feestdagen en tradities. Rond verschillende thema’s worden verhalen verteld, gedramatiseerd, creatieve opdrachten gegeven en liedjes gezongen. De kinderen leren zich te verwonderen over de dingen om zich heen.  

Verkeer
In alle groepen wordt aandacht besteed aan een veilige deelname in het verkeer. We maken gebruik van verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 wordt een theorie- en praktijkexamen afgenomen. 

Cultuur
Cultuuronderwijs vinden wij op de Anne Frank School belangrijk. Wij willen naar buiten treden als een school die cultuur een warm hart toedraagt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen respect leren opbrengen voor de wereld om hen heen. Daartoe behoren kunst en cultuur als uitingen van mensen en groepen mensen. Bovendien vinden wij het belangrijk dat kinderen kennis maken met en kennis hebben van verschillende aspecten van cultureel erfgoed en hedendaagse cultuuruitingen. We streven er naar cultuuractiviteiten in verschillende disciplines aan te bieden, zowel binnen als buiten de school. Hierbij werken we samen met in de buurt gelegen culturele instellingen, buitenschoolse partners en externe deskundigen. Het Concertgebouw in Amsterdam, het slot Assumburg en het Cultuurhuis Heemskerk zijn belangrijke samenwerkingspartners.

Engels
Vanaf groep 5 wordt gewerkt met de methode ‘Take it easy”. Door veel luisteren en spreken wordt een aanzet gedaan tot mondelinge vaardigheid. “Take it easy” is een digibordmethode Engels die wij gebruiken voor de groepen 5 t/m 8. Met "Take it easy" gaan de leerlingen met een native speaking digiteacher (een leerkracht met Engels als moedertaal) op avontuur naar diverse landen en locaties waar Engels wordt gesproken. Met de native speaking digiteachers is een correcte uitspraak gegarandeerd. 

Sociale vaardigheden
Voor sociaal-emotionele vorming maken we gebruik van de methode Kwink. Het gaat hierbij om kennis en vaardigheden van sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze methode draagt door de aanpak en inhoud bij  aan een sociaal veilig klimaat en aan burgerschapsvorming. Kwink sluit goed aan bij onze aanpak van SWPBS(SchoolWide Positive Behavior Support).

PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen, waaronder pesten, voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Goed gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd.
Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. In het najaar vullen de leerkrachten een digitale observatielijst op dit gebied in voor elk kind. Hierdoor krijgen we nog duidelijker zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Gezonde school
De school is bewust bezig de kinderen een gezonde leefstijl aan te leren. En dan bedoelen we lichamelijk en geestelijk gezond.

Om met dat laatste te beginnen, wij denken dat de aanpak volgens PBS kinderen leert hoe ze beter met elkaar om kunnen gaan. Hierdoor ontstaan minder conflicten, ruzies en pesterijen. En als ze zich toch voordoen leren we de kinderen hoe daar het best mee om te gaan. Zoals beschreven in het item Sociale vaardigheden geven we lessen sociale vaardigheid met de methode Kwink. Daarin wordt ook gewerkt aan mediawijsheid van kinderen. Er is ook aandacht voor het aanleren van zelfregulering. Dit gaat over het realiseren van doelgericht en passend gedrag.

In groep 7 bieden we de kinderen een judo clinic aan van 6 tot 8 weken. Hierin leren de kinderen iets van de judotechniek, maar ook om respectvol met elkaar om te gaan en de eigen grenzen aan te geven.
We willen de kinderen ook een gezonde leefstijl aanleren door gezonde voeding te benadrukken. Tijdens het 10 uurtje drinken de kinderen uitsluitend water. Dit scheelt ze op jaarbasis al 6 kilo (!) suiker i.v.m. pakjes drinken. Ook vragen we de ouders om een gezonde pauzehap mee te geven voor in het speelkwartier.
Op het schoolplein hebben we verschillende speelmaterialen staan waarop de kinderen spelend en sportend lekker kunnen bewegen. De klaslokalen houden we fris doordat we voor elk lokaal een ventilatiesysteem hebben geplaatst. Deze wordt vanuit het lokaal aangestuurd op grond van het CO2-gehalte in het lokaal. Op het dak van de school staat een dubbele rij zonnepanelen om een deel van de energie die wegebruiken terug te innen.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is een groep leerlingen die bij zaken aangaande de schoolontwikkelingen de leerlingen van de school vertegenwoordigt. De leerlingenraad kan ook verzoeken indienen bij de steunstichting om voorstellen bekostigd te krijgen. Uit alle groepen van leerjaar 6 tot en met 8 wordt een leerling door de andere leerlingen uit de klas gekozen. Voorbeelden waarover de leerlingenraad heeft meegedacht zijn de nieuwe speeltoestellen op het schoolplein, PBS in de klas en de gezonde pauzehap. De leerlingenraad organiseert ook ieder jaar een schoolwedstrijd. Zij komt zo’n 7 keer per jaar bij elkaar.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven