Anne Frankschool

Jan van Kuikweg 97 1964 BC Heemskerk

  • Thema "Mijn straat"
  • We hebben een ruim schoolplein dat uit twee pleinen aaneengesloten bestaat.
  • Onze visie kernwaarden visueel weergegeven.
  • De schooltuin wordt onderhouden door leerlingen o.b.v. de tuinopa's.
  • Schoolfoto van Anne Frankschool

In het kort

Toelichting van de school

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. De meeste kinderen kijken vol spanning uit naar dit moment. Ze willen graag nieuwe dingen leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te zitten. Als ouder wilt u natuurlijk dat de talenten van uw kind goed uit de verf komen en dat de school uw kind uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Scholen hebben verschillende kwaliteiten en verschillen in de manier van werken, lesgeven, pedagogisch concept en ook wat de school van u als ouder verwacht. In deze gids leest u waar onze school voor staat, zodat u weet wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school wordt. We hebben de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.  Vanwege de leesbaarheid verwijzen we soms voor uitgebreidere informatie over bepaalde onderwerpen naar onze schoolsite https://annefrank.tabijn.nl  of andere websites. Onze schoolgids is met zorg en in overleg met team en medezeggenschapsraad samengesteld en door het bestuur van Tabijn vastgesteld. Heeft u desondanks nog vragen, dan bent u natuurlijk altijd welkom voor een persoonlijk gesprek waarin wij graag uw vragen beantwoorden. Wij wensen u veel leesplezier. 

Namens het team Anne Frank School
Jan van Rheenen (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met plezier naar school
  • Ieder kind is uniek
  • Samen spelen en leren
  • Fijn pedagogisch klimaat
  • Kwaliteiten benutten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal
Op 1 februari 2023 had de school 421 leerlingen. In de afgelopen 4 jaar is de school flink gegroeid, tegen de prognoses in. We werken in het schooljaar 2023-2024 met 15 leerstofjaargroepen en 1 combinatiegroep 7/8.

In het schooljaar 2024-2025 werken we met totaal 17 groepen waarvan 5 kleutergroepen. 

Aannamebeleid
In principe is elk kind welkom op onze school. Bij de aanname van leerlingen staat de keus van de ouders voor de school voorop. Ouders kiezen voor de organisatievorm, het onderwijskundig concept of misschien ook de levensbeschouwelijke richting van de school. Een enkele keer kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. In dit geval helpen wij u bij het vinden van een geschikte school voor uw kind. Op onze school is dit het geval voor leerlingen met een ondersteuningsvraag in groepen waar al relatief veel leerlingen zitten met specifieke leerbehoeften of wanneer op een andere manier niet meer voldaan kan worden aan de ondersteuningsbehoefte van de groep als de leerling wordt toegevoegd aan de groep.

Aanmelden
Ouders die hun kind op de Anne Frank School willen plaatsen kunnen op elk moment contact opnemen met ons. We vinden het prettig als we voor de derde verjaardag van een kind een oriënterend gesprek met een rondleiding door de school hebben met de ouders. Als een kind drie jaar en tien maanden is, mag het vijf dagdelen wennen op school. De leerkracht bij wie de leerling wordt geplaatst, neemt contact op met de ouders om data hiervoor af te spreken. De school ontvangt van de peuterspeelzalen een overdrachtsformulier met informatie over het kind. Voor kinderen die rond de zomervakantie 4 jaar worden, raden we af om nog voor de zomervakantie te komen wennen i.v.m. de groepsgrootte aan het einde van het schooljaar en mogelijke wisseling van leerkrachten in het nieuwe schooljaar. Bij zijinstroom van kinderen in hogere leerjaren is er voor de definitieve plaatsing altijd contact met de school van herkomst. Kinderen afkomstig van andere scholen mogen, in overleg met de betreffende leerkracht, een dag meedraaien in hun toekomstige klas.

Van een andere school?
Indien u uw kind van basisschool wilt laten veranderen, kan dit in principe alleen aan de start van een nieuw schooljaar en pas nadat beide scholen hierover met elkaar contact hebben gehad. Voor u betekent dit dat u altijd eerst contact op dient te nemen met de basisschool van uw kind. Pas dan kunt u contact met ons opnemen voor een gesprek. 

Uiteraard gaat deze regel niet op wanneer u verhuist. Overplaatsing is dan wel mogelijk gedurende het schooljaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Toelichting schooltijden
Wij hanteren een continurooster.
Vrijdag: Groepen 1-2 school tot 12.15 uur;
            Groepen 3 t/m 8 op vrijdag tot 14.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Eind mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening Gegevensbescherming. De wet kent twee niveaus van verantwoordelijkheid waar het gaat om privacy:

1.  Eigenverantwoordelijkheid: Het plaatsen van informatie op social media gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Van ouders wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. Onze leerlingen brengen we met behulp van een doorgaande leerlijn van gr. 1 t/m 8 de vaardigheden en kennis bij die nodig zijn voor een verantwoord gebruik van internet en social media (mediawijsheid).

2. Verantwoordelijkheid Tabijn: De verantwoordelijkheid van Tabijn beslaat met name het verzamelen van gegevens en de veilige opslag hiervan, gebruik van beeldmateriaal met toestemming en internet- en social media-gebruik. Tabijn streeft naar een geleidelijke maar doordachte invoering van de nieuwe privacywet. We werken aan continue bewustwording van informatiebewaking en privacybescherming. Op de website van Tabijn www.tabijn.nl vindt u verdere informatie over de AVG met daarbij relevante links. De informatie wordt doorlopend geactualiseerd.

GGD Hollands Noorden/ Jeugdgezondheidszorg
GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt onderdeel uit van de GGD. Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. De JGZ volgtde lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen (0-18jaar). De onderwerpen waar de JGZ zich mee bezighoudt zijn heel verschillend.Voorbeelden zijn: gezondheid, groei, voeding, pesten, zindelijkheid,opvoedingsvragen en ziekteverzuim. Op onze website staat beschreven wat de JGZ op scholen doet en voor u kan betekenen. Aan iedere school is een JGZ-team verbonden.

Contactgegevens GGD Hollands Noorden:

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22
Postadres: Postbus 9276,
1800 GG  Alkmaar

Telefoon: 088- 0100 550
Email:  info@ggdhn.nl
Website: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of insectenbeten. Ook verzoeken ouders vaak de schoolleiding om hun kinderen door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Leerkrachten en schoolleiding begeven zich dan op een terrein waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat in dergelijke situaties zorgvuldig gehandeld wordt. Om misverstanden en onbedoelde schadesituaties te voorkomen volgen de Tabijnscholen het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen’. U kunt het protocol bij de directie inzien.

Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld
Alle intern begeleiders (IB'ers) hebben een training gehad om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen. Als aandachtsfunctionarissen kindermishandeling weten zij welke mogelijke vervolgstappen gezet kunnen worden om geweld tegen kinderen te voorkomen en aan te pakken. De teamleden zijn hierover door de internbegeleider/aandachtsfunctionaris geïnformeerd. Onze school maakt gebruik van een protocol. Het protocol en het stappenplan dat de school hanteert vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.
Het stappenplan en het protocol liggen ook ter inzage op school. Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies of ondersteuning als u te maken heeft met (mogelijk) kindermisbruik of huiselijk geweld. Veilig Thuis is 24 uur per dag te bereiken via telefoonnummer 0800-2000 en de website www.veiligthuis.nl

Verwijsindex
Om tijdig en effectief interventies te kunnen inzetten bij jeugdigen die in hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling worden belemmerd is het belangrijk dat de betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Daarom heeft Tabijn met de gemeenten in Midden- en Noord-Kennemerland en met de instellingen die een verantwoordelijkheid hebben binnen de domeinen jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijk werk een convenant afgesloten.
De betrokken partijen informeren elkaar via een digitaal systeem, de zogenaamde Verwijsindex. In de Verwijsindex worden uitsluitend de naam en enkele persoonsgegevens van het kind gezet. Tevens wordt er geregistreerd of een andere instantie deze jeugdige ook in het systeem heeft ingebracht. Als er een match is, wordt er informatie uitgewisseld en kan er gecoördineerd verder gewerkt worden aan de problematiek. De ouder(s) en/of verzorger(s) worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Op www.multisignaal.nl vindt u meer informatie over de verwijsindex.

Terug naar boven