Openbare Basisschool De Lispeltuut Jenaplanschool

Kasteellaan 2 A 5321 GL Hedel

  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets  2023

In april hebben onze 15 groepers-8 deelgenomen aan de centrale eindtoets van CITO. Een mooi moment om nog een keer te laten zien wat je hebt geleerd. En dat hebben de kinderen zeker laten zien. Nagenoeg alle kinderen hebben naar verwachting gescoord of zelfs boven verwachting gescoord. De kinderen hebben in februari al hun definitieve advies gehad, maar het is fijn om te zien dat de resultaten van de eindtoets goed overeenkomen met de adviezen die de kinderen hebben gekregen. De centrale eindtoets is daar niet meer van invloed op.   

We hebben dit jaar een gemiddelde schoolscore van 532.0 gehaald. Dit is net iets onder het landelijk gemiddelde van 534.9, maar we zien wel een score die past bij onze groep kinderen en hun uitstroomniveau. We zijn trots op onze groep 8!  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het werken met de 1-zorgroute gaat uit van een totale schoolontwikkeling. Op groepsniveau wordt er gewerkt aan groepsplannen, op schoolniveau wordt er gewerkt aan het vergroten van de opbrengsten en qua zorgstructuur wordt er aan eenduidigheid, afstemming en transparantie gewerkt.

Door de intern begeleider worden trendanalyses gemaakt wat betreft de tussen- en eindopbrengsten van CITO. Hier worden ook de bijbehorende conclusies getrokken. Er worden trendanalyses op school- groeps- en kindniveau opgesteld en 2 keer per jaar besproken met het team.

Tijdens groepsbesprekingen worden de opbrengsten en de organisatie in de groep besproken met de intern begeleider. Tijdens leerlingbesprekingen worden individuele leerlingen en de begeleiding van de leerlingen besproken door IB'er en leerkracht. Na de besprekingen worden zaken vertaald in acties en interventies middels groepsplannen.

Het groepsplan wordt in januari en juni geëvalueerd. Dan wordt het plan afgerond en een nieuw plan geschreven. De evaluatie van het groepsplan gebeurt a.d.h.v. observaties, methodegegevens en toetsgegevens. Vanuit deze evaluatie worden er indien nodig andere acties uitgezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het  laatste jaar van de basisschool staan de ouders en de kinderen voor de keuze van vervolgonderwijs. Hieronder wordt de procedure beschreven.  

Voorlopig schooladvies

Bij de oudergesprekken eind groep 7, wordt een voorlopig advies gegeven aan de kinderen. Dit om een indicatie te geven in welke richting de school denkt. U kunt als ouder dan ook gericht naar scholen voor het voortgezet onderwijs gaan kijken.

Verplichte eindtoets

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle kinderen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets PO beschikbaar. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets PO die door de minister is toegelaten. Wij kiezen er als school voor gebruik te maken van ROUTE 8. Deze wordt jaarlijks tussen 15 april en 15 mei afgenomen. Vier weken na afname van de toets ontvangen wij voor ieder kind een leerlingrapport op papier wat aan de ouders overhandigd wordt.  

Het schooladvies

Met de invoering van de verplichten eindtoets PO is het schooladvies leidend geworden bij plaatsing van kinderen in het voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating voor VO hierdoor niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Wij geven voor 1 maart, dus voordat de uitslag op de centrale eindtoets bekend is, een schooladvies voor voortgezet onderwijs. Dit komt tot stand in overleg met de leerkracht(en) van het kind, de intern begeleider en de directeur. We kijken naar het kind in totaal. Naast kennis wordt ook gekeken naar gedrag, doorzettingsvermogen, concentratie en leerhouding. Dit advies wordt doorgesproken met de ouders en de kinderen.

Heroverweging schooladvies

Met de invoering van de verplichte eindtoets zijn er ook afspraken gemaakt m.b.t. het heroverwegen van het schooladvies aangezien de uitslag van de eindtoets PO pas later bekend is dan het moment van aanmelding op het voortgezet onderwijs.  Als een kind de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de basis- school het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers.  De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.  

Definitieve keuze

Als u het schooladvies heeft, kunt u als ouder uw kind aanmelden op het voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn speciale dagen. Het voortgezet onderwijs legt de verschillende adviezen en de wens van de ouders naast elkaar. Vaak wordt nog extra informatie gevraagd aan de basisschool. Begin mei hoort u of uw kind is toegelaten op de school van uw keuze.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij helpen een kind te ontwikkelen tot een persoon met een eigen identiteit. Behalve veiligheid zijn welbevinden, rust, warmte en vertrouwen belangrijke elementen. Een kind krijgt zo vertrouwen zodat hij of zij kan omgaan met emoties, nieuwsgierig kan zijn en uitdagingen aangaat.

Hoe gaat het kind met anderen om, hoe is de sociale en emotionele ontwikkeling, voelt een kind zich prettig op school. Dit zijn belangrijke zaken die een leerkracht kan zien. Dit wordt bijgehouden in de groepsmap van de leerkracht. Bij jonge kinderen in de onderbouw is er een uitgebreid observatiesysteem omdat kinderen zich in korte tijd ontwikkelen en dit niet altijd toetsbaar is. We kijken ook naar welbevinden en betrokkenheid. Naast kijken naar de sociaal emotionele ontwikkeling wordt ook bekeken hoe kinderen met werk omgaan.

We werken schoolbreed met Fides. Fides betekent ‘vertrouwen’. Het is de belangrijkste richtsnoer voor hoe wij samen school willen zijn, hoe we dagelijks met elkaar willen verkeren en wat we belangrijk vinden. Fides is geen methode en ook geen concept of afgebakend gecertificeerd programma. Nee, Fides is een gemeenschappelijke taal, een denk- en handelwijze die zich richt op vergroting van zelfvertrouwen en weerbaarheid van de kinderen. In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal symbolen die helpend zijn om kinderen op een simpele, praktische en ‘zichtbare’ manier inzicht te verschaffen in zichzelf en hun omgeving. De principes van Fides worden actief gedeeld met ouders zodat ook thuis dezelfde taal wordt gesproken. Allemaal met als doel om kinderen sterk en zelfbewust te maken in hun groei naar volwassenheid. Fides is alom aanwezig in de school. De Fides-symbolen staan op een centrale plek in de klas en worden als dat nodig is vrijwel dagelijks gebruikt om situaties uit te leggen of om een gesprek op gang te brengen. Ook in de hal van de schoolgebouw zijn de symbolen en de taal van Fides, visueel gemaakt.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Respectvol
  • Kindgericht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven