Openbare Basisschool De Lispeltuut Jenaplanschool

Kasteellaan 2 A 5321 GL Hedel

  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 hebben, ondanks de coronamaatregelen, een hele mooie groei doorgemaakt. De leerlingen toonden veerkracht, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Bij het STERK onderwijs (Samen, Thematisch, Effectief, Respectvol en Kindgericht) jenaplanonderwijs op de Lispeltuut leren de kinderen al vroeg om taken te plannen en uit te voeren. Het aangeleerde eigenaarschap kwam de leerlingen dit bijzondere schooljaar goed van pas. Deze vorm van eigenaarschap en begeleide zelfstandigheid in het leerproces, hebben nu aantoonbaar hun vruchten afgeworpen met een mooi school gemiddelde op de centrale eindtoets van 538 (ver boven het landelijk gemiddelde van 534,5).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het werken met de 1-zorgroute gaat uit van een totale schoolontwikkeling. Op groepsniveau wordt er gewerkt aan groepsplannen, op schoolniveau wordt er gewerkt aan het vergroten van de opbrengsten en qua zorgstructuur wordt er aan eenduidigheid, afstemming en transparantie gewerkt.

Door de intern begeleider worden trendanalyses gemaakt wat betreft de tussen- en eindopbrengsten van CITO. Hier worden ook de bijbehorende conclusies getrokken. Er worden trendanalyses op school- groeps- en kindniveau opgesteld en 2 keer per jaar besproken met het team.

Tijdens groepsbesprekingen worden de opbrengsten en de organisatie in de groep besproken met de intern begeleider. Tijdens leerlingbesprekingen worden individuele leerlingen en de begeleiding van de leerlingen besproken door IB'er en leerkracht. Na de besprekingen worden zaken vertaald in acties en interventies middels groepsplannen.

Het groepsplan wordt in januari en juni geëvalueerd. Dan wordt het plan afgerond en een nieuw plan geschreven. In oktober en april wordt het plan tussentijds geëvalueerd. De tussentijdse evaluatie gebeurt a.d.h.v. observaties, methodegegevens en gesprekken met ouders/kind/intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het  laatste jaar van de basisschool staan de ouders en de kinderen voor de keuze van vervolgonderwijs. Hieronder wordt de procedure beschreven.  

Voorlopig schooladvies

Bij de oudergesprekken eind groep 7, wordt een voorlopig advies gegeven aan de kinderen. Dit om een indicatie te geven in welke richting de school denkt. U kunt als ouder dan ook gericht naar scholen voor het voortgezet onderwijs gaan kijken.

Verplichte eindtoets

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle kinderen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets PO beschikbaar. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets PO die door de minister is toegelaten. Wij kiezen er als school voor gebruik te maken van ROUTE 8. Deze wordt jaarlijks tussen 15 april en 15 mei afgenomen. Vier weken na afname van de toets ontvangen wij voor ieder kind een leerlingrapport op papier wat aan de ouders overhandigd wordt.  

Het schooladvies

Met de invoering van de verplichten eindtoets PO is het schooladvies leidend geworden bij plaatsing van kinderen in het voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating voor VO hierdoor niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Wij geven voor 1 maart, dus voordat de uitslag op de centrale eindtoets bekend is, een schooladvies voor voortgezet onderwijs. Dit komt tot stand in overleg met de leerkracht(en) van het kind, de intern begeleider en de directeur. We kijken naar het kind in totaal. Naast kennis wordt ook gekeken naar gedrag, doorzettingsvermogen, concentratie en leerhouding. Dit advies wordt doorgesproken met de ouders en de kinderen.

Heroverweging schooladvies

Met de invoering van de verplichte eindtoets zijn er ook afspraken gemaakt m.b.t. het heroverwegen van het schooladvies aangezien de uitslag van de eindtoets PO pas later bekend is dan het moment van aanmelding op het voortgezet onderwijs.  Als een kind de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de basis- school het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers.  De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.  

Definitieve keuze

Als u het schooladvies heeft, kunt u als ouder uw kind aanmelden op het voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn speciale dagen. Het voortgezet onderwijs legt de verschillende adviezen en de wens van de ouders naast elkaar. Vaak wordt nog extra informatie gevraagd aan de basisschool. Begin mei hoort u of uw kind is toegelaten op de school van uw keuze.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven