Openbare Basisschool De Lispeltuut Jenaplanschool

Kasteellaan 2 A 5321 GL Hedel

  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.

Het team

Toelichting van de school

Een overzicht van de actuele medewerkers van onze school vindt u op onze website www.delispeltuut.school.

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school, en aan de vastgestelde competenties. We gaan uit van de volgende competenties:

1. Gebruik Leertijd

2. Pedagogisch handelen

3. Didactisch handelen

4. Afstemming (HGW)

5. Klassenmanagement

6. Opbrengstgericht werken

7. Beroepshouding

8. Communicatie

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. De kijkwijzer wordt gebruikt bij groepsbezoeken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1.We beschikken over een competentieset voor leraren

2.We gebruiken een kijkwijzer als observatie-instrument

3.We beschikken over een functionerende gesprekencyclus

4.We onderhouden onze bekwaamheden op een effectieve wijze

5.Het personeelsbeleid richt zich m.n. op de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof/uitval van een leerkracht maken we gebruik van de vervangingspool van Stichting STROOMM. Wij doen ons uiterste best om vervanging te regelen. Op het moment dat er geen invaller beschikbaar is, treedt het zogenaamde vervangersprotocol in werking. We proberen dan het intern op te lossen. We vragen collega-leerkrachten om bij te springen of we bekijken mogelijke andere manieren. Eventueel kunnen we de groep zonder leerkracht, maximaal één dag te verdelen over andere groepen. Alleen in het uiterste geval kan ervoor gekozen worden de kinderen thuis te laten blijven. Middels schoudercom wordt u als ouder op de hoogte gebracht en gehouden van de stand van zaken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In een jenaplanschool leren we de kinderen op een rechtvaardige en vreedzame manier met verschillen en tegenstellingen omgaan. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden in een jenaplanschool. Dit is het belangrijkste motief om stamgroepen te vormen.

De kinderen verschillen binnen de groep in belangstelling, aanleg en vorderingen. Hierdoor kunnen ze elkaar positief beïnvloeden. Ze kunnen beter samenwerken en elkaar helpen. Binnen een stamgroep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Daardoor bestaat er minder wedijver en accepteren ze elkaars verschillen makkelijker. Elk jaar vindt er binnen de stamgroep doorstroming plaats.

Wij werken op de Lispeltuut met open stamgroepen. Dit houdt in dat de kinderen het grootste deel van de dag bij de eigen leerkracht in de groep blijven en daar de instructie krijgen van de verschillende vakgebieden. Door het werken is het organisatorisch makkelijker te realiseren dat kinderen eventueel op  een ander niveau de instructie voor een vakgebied volgen. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanuit de overheid is het volgende aangegeven:

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur. Er is regelgeving in voorbereiding waardoor scholen meer ruimte krijgen om eigen invulling te geven aan de verplichte onderwijstijd.

Op De Lispeltuut maakt groep 1-2  24,5 uur (3 dagen van 5,5 uur en 2 dagen van 4 uur) per week. Op jaarbasis 973 uur. In groep 3-4 maken de kinderen 26 uur (4 dagen van 5,5 uur en 1 dag van 4 uur) per week. Op jaarbasis 2064 uur. Daarmee maken de kinderen in de onderbouw (groep 1-2-3-4) minimaal 3950 uren.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 1-2

Kleuters leren spelenderwijs en geven met hun spel aan waar hun interesses liggen. We sluiten, met de doelen waaraan we werken, zoveel mogelijk aan bij de interesses van kinderen. Materialen om gericht aan doelen te werken zijn aanwezig. We werken met een planbord/themaplan, waarmee we de zelfstandigheid van kinderen stimuleren en individueel kunnen bijsturen. De ontwikkeling van jonge kinderen loopt niet volgens een strakke lijn. Soms staan ze even stil om vervolgens een grote of kleine sprong vooruit te maken. Bewegingsonderwijs wordt voor de kleuters in de speelzaal gegeven.

Groepen 3 tot en met 8

In de groepen 3 t/m 8 wordt aandacht gegeven aan alle vakgebieden behorend bij de kerndoelen. Over de inhoud van alle vakken krijgt u informatie tijdens de stamgroepavond die in elke groep aan het begin van het schooljaar gehouden wordt. Daarnaast wordt in elk leerjaar aandacht gegeven aan projecten rondom sociale vaardigheden. Om leerstof écht te laten beklijven moeten kinderen de leerstof doorleven. Wanneer kinderen leerstof functioneel toepassen, blijft het geleerde niet beperkt tot oppervlakkige kennis. Naast het werken met methodes op structurele momenten, creëren we veelvuldig situaties waarin kinderen leerstof functioneel moeten toepassen, omdat we weten dat dit unieke leermomenten zijn.

Er is structureel en doelgericht aandacht voor de basisvakken rekenen, taal, spelling, technisch- & begrijpend lezen. Middels EDI (expliciete Directe Instructie) krijgen de kinderen nieuwe leerstof aangeboden. Het uitgangspunt bij directe instructie is dat je op deze momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. Engels wordt al vanaf groep 1-2 aangeboden. Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer) staat tijdens de thema's centraal. We gebruiken 'Blink' als leidraad voor de 5 thema's per jaar. We leggen verbindingen tussen leergebieden, onderwijsgebieden, kinderen en leeftijden. Ook halen we de wereld de school in en gaan we erop uit. We laten onze kinderen onderzoekend en ontdekkend leren. Zo  maken we ons onderwijs passend en betekenisvol. Naast het werken met methodes op structurele momenten, creëren we situaties waarin kinderen leerstof functioneel moeten toepassen, omdat we weten dat dit unieke leermomenten zijn.

Wij gaan flexibel om met de onderwijstijd. Wanneer uit toets resultaten blijkt dat sommige kinderen meer tijd nodig hebben voor taal of rekenen dan kan de leertijd worden aangepast. In dat geval worden de afspraken opgenomen in het groepsplan van de betreffende groep. In de ochtend wordt de tijd vooral besteed aan de basisvakken en in de middag aan wereldoriëntatie en expressieactiviteiten. De kinderen hebben twee keer per week 45 tot 50 minuten gymles.                                          

Kinderen moeten minimaal 940 uur per jaar, verplicht naar school komen. Omdat wij werken met een continurooster maken de kinderen elke week 26 uur. Op jaarbasis zo'n 1350 uur. Dat betekent dat, na aftrek van vakanties en vrije dagen volgens het BOVO rooster, nog ongeveer 70 uren inzetbaar zijn voor extra vrije dagen voor de leerlingen/ studiedagen voor het team. Deze uren bevatten ook de verplichte reservering van 5,5 uur voor calamiteiten.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en het zorgplan beschrijven wij hoe het onderwijs didactisch en pedagogisch op de Lispeltuut is geregeld en waar wij naar streven in de toekomst. De uitgangspunten van een goede zorgstructuur worden omschreven, daarnaast staat de uitvoering beschreven. De Lispeltuut heeft in de organisatie en uitvoering van zorg te maken met de richtlijnen die het ministerie van Onderwijs heeft uitgegeven en die worden gecoördineerd via STROOMM en samenwerkingsverband De Meijerij (Bommelerwaard).

De zorgstructuur omvat alle voorzieningen bij elkaar die eraan bijdragen dat de zorgleerlingen optimaal profiteren van het zorgaanbod binnen de school. Hier hoort ook de procedure bij om de zorgleerlingen te signaleren, te diagnosticeren en te behandelen. De interne begeleider is verantwoordelijk voor het opzetten en in stand houden van het begeleidingssysteem van de school. De interne begeleider monitort het overkoepelende zorgproces aan leerlingen. Zij legt hierover verantwoording af aan de directeur. De directeur is voor dit proces uiteindelijk eindverantwoordelijk. De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg die leerlingen nodig hebben binnen de eigen groep.

Als aan de basisvoorwaarden is voldaan geeft de route van ondersteuning aan welke stappen er gezet dienen te worden. Binnen de leerlingzorg worden de volgende zorgniveaus gehanteerd:

1.    Zorgniveau 1: de leerling ontwikkelt zich optimaal binnen het onderwijs dat geboden wordt. Er is sprake van een juiste afstemming op het leerproces.

2.    Zorgniveau 2: de leerling ontwikkelt zich optimaal binnen het onderwijs dat geboden wordt met extra ondersteuning bij het leerproces. De ondersteuning wordt binnen de bouwgeboden.

3.    Zorgniveau 3: de leerling ontwikkelt zich optimaal binnen het onderwijs dat geboden wordt, maar heeft extra ondersteuning nodig bij het leerproces. De ondersteuning wordt binnen de school geboden of voor een korte periode van specifieke begeleiding door experts buiten de school.

4.    Zorgniveau 4: de leerling ontwikkelt zich optimaal binnen het onderwijs dat geboden wordt, maar heeft extra ondersteuning nodig bij het leerproces. De ondersteuning wordt zowel binnen de school als buiten de school geboden.

5.    Zorgniveau 5: de leerling ontwikkelt zich optimaal binnen aangepast onderwijs dat geboden wordt. De leerling heeft extra ondersteuning nodig bij het leerproces dat zowel binnen als buiten de school geboden wordt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De BSO van Pippi zit onder dak bij De Lispeltuut. Maar we werken samen met meerdere partijen.

Er zijn verschillende aanbieders in de omgeving:

De Vrijbuiter, Hedel

Pippi, Hedel

Humpie Dumpie, Hedel 

Kiddo Care, Hedel

Terug naar boven