Openbare Basisschool De Lispeltuut Jenaplanschool

Kasteellaan 2 A 5321 GL Hedel

  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Hierbij presenteren wij onze school in Schoolvensters. Wij willen u laten zien waar De Lispeltuut voor staat, wat wij u en uw kind kunnen bieden en wat u van ons kunt verwachten. De Lispeltuut werkt vanuit vertrouwen in kinderen. We creëren optimale ontwikkelkansen voor kinderen door hun betrokkenheid te stimuleren in een rijke leer- en speelomgeving, waarin het welbevinden van de kinderen voorop staat. Ons team werkt intensief samen om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen. We doen dit omdat we er in geloven dat dit de beste voorbereiding is op een wereld, waarin de kansen en mogelijkheden voor het oprapen liggen.

In dit Schoolvenster krijgt u een presentatie van jenaplanschool De Lispeltuut. Meer informatie is te vinden op onze website www.delispeltuut.school . We hopen dat u met plezier en belangstelling gebruik maakt van deze informatie over de school en we vertellen graag waarin onze school zich onderscheidt van andere scholen. Nog liever laten we het zien! Dus naast het bekijken van de website, nodigen we u uit om een afspraak te maken. U bent u van harte welkom om de school in bedrijf te zien.

                                                         De Lispeltuut: samen voor STERK onderwijs!

                                                    Samen- Thematisch- Effectief- Respectvol- Kindgericht

Met vriendelijke groet, het team van jenaplanschool De Lispeltuut

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Thematisch
  • Effectief
  • Respectvol
  • Kindgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine school en kennen daardoor alle kinderen goed. We streven naar een positieve sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wat houdt het continurooster in:

- Om 08.30 uur starten de lessen, om 14.30 uur is de lesdag afgelopen. 

- In de ochtend is er een kwartier pauze. Rond het middaguur hebben de kinderen 30 minuten pauze waarin er met de kinderen gegeten wordt en naar buiten wordt gegaan.

- De leerkrachten zijn gedurende de hele dag verantwoordelijk voor de kinderen. De volledige dag is lestijd.

- De leerkracht eet met de eigen groep kinderen. De kleuters krijgen ondersteuning van een overblijfkracht.

- Leerlingen nemen zelf fruit, een gezonde lunch & drinken mee naar school.

- De onderbouw voegt aan de pauze meteen de buitenspeeltijd toe die voor onderbouwkinderen geldt. Hierdoor is er voor de onderbouwkinderen, voor het gevoel, een langere pauze.

- Startende kleuters die niet een hele dag volhouden hebben altijd de mogelijkheid om na 12.00 uur naar huis te gaan.

- Op woensdag start de school om 08.30 uur en is om 12.30 uur uit.

- Leerkrachten zijn onder lestijden niet bereikbaar. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij het opstellen van het sociaal veiligheidsplan is gekeken naar alle aspecten die naar onze beleving onder sociale veiligheid gerangschikt kunnen worden. Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal enemotioneel goed te ontwikkelen. Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus ook voor het team, onderwijsondersteunend personeel en de ouders. We beschrijven in het sociale veiligheidsbeleid de werkwijze(n) en maatregelen, die wij op schoolniveau inzetten om onze gestelde doelen te bereiken. Veel afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde protocollen en kwaliteitskaarten, die op school aanwezig zijn. Waar dit van toepassing is, wordt hiernaar verwezen. Ook opbestuursniveau liggen veel afspraken vast omtrent sociale- en fysieke veiligheid, geldend voor alle onder haar bestuur ressorterende scholen. In de bijlagen wordt verwezen naar deze beleidsstukken.

Terug naar boven