OBS De Bosrank

Havelter Schapendrift 22 7971 BC Havelte

 • We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
 • Stem van de leerling
Team vol talenten
Kracht van Samen doen
Verbetercultuur
Leren beter organiseren
 • Op zoek naar kennis
 • Alle mogelijkheden tot 'buiten leren'.
 • Een unieke school in een prachtig dorp.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ook in het schooljaar 2022-2023 hebben de leerlingen met de eindtoets van Route 8 weer boven het landelijk gemiddelde gescoord. Deze gegevens van eind schooljaar 2022-2023 zijn niet zichtbaar in deze schoolgids doordat de inspectie vanaf 1 augustus deze gegevens niet meer gebruikt om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert. Het percentage voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau liggen op OBS De Bosrank boven de signaleringswaarden van de leerlingen en boven het landelijk gemiddelde. Dus de school scoort een goede voldoende. De resultaten voldoen ook aan de verwachtingen passend bij de populatie leerlingen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de schoolloopbaan monitoren en analyseren we middels een continuproces de ontwikkeling van de kinderen en de behaalde leerresultaten. Hiervoor gebruiken we observaties, leerlijnen, de resultaten op de methode-toetsen en methode-onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem van Leerling in beeld van Cito.

De kleuters worden geobserveerd en de bevindingen worden met Edumaps in het OVM (Ontwikkelings Volg Model) geplaatst. Hiermee ontstaat een goed overzicht hoe de individuele kinderen zich ontwikkelen en krijgen we ook een goed groepsplan. Met de begeleiding sluiten we aan bij de verschillende ontwikkelingsgebieden met scores. Hierdoor kunnen we een beredeneerd aanbod realiseren.

De eerste fase in de groepen 3 t/m 8 , het signaleren, start met het afnemen en nakijken van de toetsen. Vervolgens worden de resultaten geanalyseerd, bijvoorbeeld met behulp van diagnostische gesprekken of materialen uit de methode om het niveau van de leerling en zijn leerbehoeften verder in kaart te brengen.

In de fase van het plannen die hierop volgt, bepaalt de leerkracht welke leerdoelen bij een leerling passen en op welke wijze hij met die leerling aan de doelen kan werken. Hierbij wordt de koppeling gemaakt van toets-resultaten naar de leerstof, aanpak en leertijd in de methode. Daarna volgt de fase van het handelen.

Bij een volgende toets afname kan dan worden bepaald welk effect deze actie heeft gehad (evalueren). Dan begint weer een nieuwe cyclus van signaleren, analyseren en handelen. Waar nodig leiden de analyses tot aanpassing van werkwijze, aanbod of onderwijstijd.

Met de behaalde resultaten legt de school tevens verantwoording af aan ouders (MR), aan het bestuur van Stichting Talent-Westerveld en aan de onderwijsinspectie. De resultaten worden door de intern begeleider (ib’er) zichtbaar gemaakt via een overzicht, waarin de toets-resultaten van de M en E periode van het Cito - LOVS worden weergegeven.

De toetsen van de M periode worden halverwege het schooljaar afgenomen in januari/februari en de toetsen van de E periode worden aan het eind van het schooljaar afgenomen in juni. De analyse van resultaten komt tot stand na groepsbesprekingen en een teamwerksessie. Daarnaast wordt de evaluatie van de jaardoelen beschreven in het schooljaarverslag en de schoolrapportage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We gebruiken ROUTE 8 als eindtoets. Voor het advies Voortgezet Onderwijs (VO) maken we gebruik van de Friese Plaatsingswijzer en de bevindingen van de leerkrachten. 

De eerste oriëntatie op het VO komt aan de orde in groep 7. De leerkracht bespreekt met leerling en ouders/verzorgers hoe de schoolresultaten van de leerling zijn. De wens van de leerling zelf is ook heel belangrijk. De leerkracht deelt zijn mening over onder andere talenten, taakgerichtheid, planning, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en creativiteit van de leerling.

Halverwege groep 8 volgt een definitief advies. Ouders kunnen hiertegen bezwaar aantekenen via de procedure die staat vermeld in de Talent-gids (https://www.talentwesterveld.nl/). Het schooladvies is leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In alle groepen zetten we 'De Kanjertraining' in. De kinderen luisteren naar verhalen, voeren opdrachten uit en in toneelstukjes oefenen ze met vaardigheden. Alle teamleden zijn geschoold in de achtergronden van sociale vaardigheden en de kennis en kunde hierbij, zodat deze training op de juiste wijze ingezet kan worden.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Ook starten wij elk schooljaar met de 'Gouden Weken'. De Gouden Weken; dit houdt in, dat alle leerkrachten in het begin van het schooljaar gerichte werkvormen inzetten om de groepsvorming positief te beïnvloeden. Een goed begin is het halve werk! De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, de interactie tussen de leerkracht en de groep en de leerlingen onderling, te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst; een heel schooljaar lang.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Welbevinden
 • Sociaal vaardig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eind 2013 heeft de Inspectie beoordeeld, dat OBS De Bosrank met het onderwijs voldoende scoort en normaal onder de basistoezicht valt. In schooljaar 2020-2021 hebben we opnieuw een gesprek met de Inspectie gevoerd. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de leerling-populatie in relatie met de opbrengsten. Dit was een positief gesprek.

Terug naar boven