OBS De Bosrank

Havelter Schapendrift 22 7971 BC Havelte

  • We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
  • Stem van de leerling
Team vol talenten
Kracht van Samen doen
Verbetercultuur
Leren beter organiseren
  • Op zoek naar kennis
  • Alle mogelijkheden tot 'buiten leren'.
  • Een unieke school in een prachtig dorp.

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS De Bosrank is enorm gedreven om het beste uit het onderwijs te halen. We bewerkstelligen een verbetercultuur waarin we elkaar continu scherp houden om zo krachtig mogelijk onderwijs te verzorgen met het kind als middelpunt. We hebben een team met een evenwichtige verdeling in leeftijd en zowel mannen als vrouwen in ons team.  

We hebben 14 stamgroepen; 3 groepen 1-2 (kleuters), 2 groepen 3 en 2 groepen 4 (onderbouw), 1 groep 5 en 2 groepen 6 (middenbouw) en 2 groepen 7 en 2 groepen 8 (bovenbouw). Er zijn meerdere leerkrachten verbonden aan een bouw. De teamleden van de verschillende bouwen hebben bijna dagelijks werkvloeroverleg. Hierin wordt bekeken welke doelen zijn behaald en aan welke doelen binnen een bouw gewerkt gaat worden. Er wordt dan afgestemd op welke wijze het onderwijs wordt aangeboden en wat de inhoud zal zijn. Er wordt soms groep doorbrekend gewerkt. Hierdoor kunnen we steeds zo goed mogelijk tegemoet komen aan de behoeften van iedere leerling op elk niveau en interesse.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een personeelslid niet aanwezig kan zijn op school proberen we steeds de best mogelijke oplossing te kiezen voor de groep leerlingen. We proberen intern een oplossing te zoeken wie de groep kan overnemen of proberen een invaller te regelen via De Vervangingsmanager. Stichting Talent is aangesloten bij deze organisatie, die zo goed mogelijk probeert beschikbare leerkrachten te koppelen aan scholen. Ook zijn er bovenschoolse invallers aangesteld bij de Stichting.

Op school wordt de vervanger door teamleden geholpen om zo goed mogelijk de groep kinderen te kunnen begeleiden. 

Indien er geen vervanger beschikbaar is, worden andere mogelijkheden overwogen, zoals samenvoeging van groepen of in het uiterste geval kunnen we overgaan tot het thuis laten blijven van leerlingen. Gelukkig hebben we deze maatregel in de afgelopen jaren nog nooit toegepast.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is in het bieden van goed onderwijs. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. We werken vanuit een lesrooster en een didactisch overzicht. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen (1F) van het basisonderwijs te laten halen en streven we naar het kunnen uitstromen naar het vervolgonderwijs passend bij de capaciteiten van de leerlingen. Op onze school krijgen alle leerlingen in acht jaar tijd minimaal 7520 uur les.

De ligging van de school in Havelte is uniek, doordat we binnen loopafstand van de sporthal, buitenvelden, het zwembad, survivalbaan, ijsbaan en het bos zitten. Sinds augustus 2006 zitten we in ons huidige gebouw: MFA 'De Meesters Erve', samen met het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Dit alles geeft ons veel mogelijkheden in de organisatie van ons onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij geven onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Ieder kind is uniek. We proberen ieder kind een passend aanbod, leertijd en aanpak te geven. In overleg met de intern begeleider zorgen we dat kinderen met een speciale hulpvraag een extra passend onderwijsaanbod krijgen. Naast de groepsleerkrachten hebben we altijd meerdere teamleden op school die extra ondersteuning aan de kinderen bieden.

Daarnaast zorgen we, dat de meer/hoogbegaafde kinderen extra verdieping krijgen. De leerkracht en de specialist 'Meer- en hoogbegaafdheid' verzorgen samen het aanbod hiervoor en overleggen hierbij over de benodigde aanpak. 

OBS De Bosrank is een basisschool voor regulier onderwijs en maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) 2203 afdeling Meppel. We kunnen een beroep op het SWV doen wanneer extra hulp of expertise is gewenst. Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht 'Passend onderwijs' ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op school zit, of dat bij ons op school wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dit schooljaar willen we nog beter zicht krijgen op de ontwikkeling van de kinderen. De ZOO-werkgroep (ZOO is Zicht Op Ontwikkeling) neemt het team mee in ontwikkelingen en kritische houding hieromtrent. We willen de analyses van de gegevens goed kunnen vertalen in een doelgerichte korte en lange planmatige cyclus. Daarnaast gaan we werken aan een visie gericht op ouderbetrokkenheid. We zijn ervan overtuigd dat je vanuit samenwerking de kinderen beter kunt begeleiden, zeker telt dit ook voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. We willen op basis van gelijkwaardigheid samen verantwoordelijk zijn voor een positieve ontwikkeling van de kinderen. Dit schooljaar volgt het gehele team ook een opleiding ADAPT. We willen zicht krijgen op onze differentiatievaardigheden in de fases: Blokvoorbereiding, Lesvoorbereiding, Lesuitvoering en Evaluatie. Deze vaardigheden willen we verder ontwikkelen om de afstemming op de persoonlijke behoeften van de leerlingen te optimaliseren.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor-als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders/verzorgers zeer belangrijk.

Veel van onze leerlingen bezoeken voordat ze 4 jaar worden de kinderopvang of de peuterspeelzaal van Doomijn. Deze voorzieningen zijn inpandig in ons schoolgebouw. De buitenschoolse opvang van Doomijn is ook in onze school gehuisvest. Daarnaast hebben we goede samenwerkingen met andere soortgelijke voorzieningen in de nabijheid van school, bv KaKa. Bij instroom in de basisschool vindt er een warme overdracht plaats indien ouders/verzorgers hiervoor toestemming hebben gegeven.

Terug naar boven