Protestants Christelijke Basisschool Van Heemstraschool

Uilennest 10 8051 HB Hattem

  • Er is ruimte voor hoofd, hart en handen
  • Wij gaan voor een procesgerichte benadering
  • Structuur en planning door de hele school
  • Gebruik maken van wat er in en buiten de klas voordoet.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school probeert gedurende de basisschool zoveel mogelijk uit de leerling te halen. Dit moet wel passend zijn bij het kind.

De Van Heemstraschool heeft tot en met schooljaar 2014-2015 de schooleindtoets van Centraal Nederland afgenomen waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de schoolvorderingen en de intelligentie van de leerling. De norm is dat deze afwijking tussen -0.5 en +0.5 moet liggen, waarbij de plus betekent dat er meer uit de leerling is gehaald dan de intelligentie aan zou geven.

Voor schooljaar 2010-2011 was de score -0.21
Voor schooljaar 2011-2012 was de score +0.29
Voor schooljaar 2012-2013 was de score -0.87

Vanaf schooljaar 2015-2016 neemt de Van Heemstraschool de IEP eindtoets af.

Voor schooljaar 2015-2016 was de score.... invullen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni nemen wij IEP toetsen af (midden en eind). 

Wij kiezen voor toetsen die passen bij de leerontwikkeling van kinderen, we toetsen op maat. Op deze manier kunnen wij in kaart brengen wat de leerlingen kunnen, wat ze geleerd hebben in de voorgaande periode. Per groep monitoren we de groei en of de groep op, onder of boven de landelijke norm scoort. Die gegevens gebruiken we  om te bepalen op welk niveau we de leerstof aan moeten bieden om de leerlingen een volgende stap te laten doorlopen.

De tussenresultaten worden op individueel niveau gebruikt om voor een leerling een ononderbroken ontwikkeling te realiseren. Op groepsniveau gebruiken wij de toetsgegevens om te reflecteren op ons onderwijskundig handelen. Hebben we de goede dingen gedaan? Hebben we de goede dingen goed gedaan? Wat kunnen we nog beter doen? Hoe doen we dat?

Op schoolniveau gebruiken we de tussenresultaten om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van verschillende groepen en van de ontwikkeling van vakgebieden op schoolniveau. Op basis van deze informatie kunnen we besluiten nemen over de manier waarop wij onderwijs organiseren en waar we zelf in willen groeien.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school probeert gedurende de basisschool zoveel mogelijk uit de leerling te halen. Dit moet wel passend zijn bij het kind. Behalve de cognitieve vaardigheden, monitoren wij ook de sociaal emotionele ontwikkeling en persoonlijke kenmerken. Deze factoren samen zijn van belang om met ouders tot een goede schoolkeuze te komen.

De resultaten van IEP toetsen van de voorgaande jaren zijn uitgangspunt om te komen tot een voorlopig schooladvies in groep 7. Die wordt met ouders besproken.

In groep 8 wordt IEP toets in november afgenomen, waarna de school een adviesgesprek heeft met elke leerling en zijn/haar ouders. Voor de landelijke eindtoets in april, hanteren wij ook de IEP Eindtoets af. Deze resultaten zien we als een bevestiging van het advies dat met ouders en leerlingen is besproken. In ruim 90% van de gevallen komt dit overeen met het schooladvies. In de gevallen waar het verschilt, onderbouwen we in overleg met ouders wat het beste is voor de leerling.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De leerlingen handhaven zich het best in de maatschappij als zij vaardigheden ontwikkelen om zich op een correcte manier te gedragen richting de medemens en de wereld om hen heen.

Om vaardigheden eigen te maken is kennis en inzicht nodig. Daarom sluiten we aan bij de dagelijkse situaties die zich voordoen.We gebruiken oefeningen en technieken van de Kanjertraining om veiligheid en vertrouwen in elke groep te bevorderen.

Net als bij volwassenen is ook goed kunnen communiceren een belangrijke vaardigheid.We oefenen manier van communiceren en gedrag om onze vaardigheden te verbeteren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het najaar van schooljaar 2021-2022 hebben we inspectiebezoek gehad. We zijn tevreden over het oordeel van de inspectie.

Temeer daar onze verwachtingen om voldoende te scoren op de indicatoren, bevestigd zijn. We herkennen ons in de aanbevelingen om ons onderwijs te verbeteren. Deze aanbevelingen verwerken we in onze jaarplannen.

Terug naar boven