Protestants Christelijke Basisschool Van Heemstraschool

Uilennest 10 8051 HB Hattem

  • Er is ruimte voor hoofd, hart en handen
  • Wij gaan voor een procesgerichte benadering
  • Structuur en planning door de hele school
  • Gebruik maken van wat er in en buiten de klas voordoet.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van personeel of in geval van ziekte, dienen we een aanvraag in bij SLIM. Via de vervangerspool wordt vervanging geregeld.

Indien dat niet lukt wordt een beroep gedaan op bestaand personeel om extra te werken. Indien dat niet mogelijk is, zoeken we een oplossing door leerlingen te verdelen over meerdere groepen of door groepen samen te voegen. In dat geval wordt ook een beroep gedaan op onderwijsondersteunend personeel.

In alle bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn, kan de directie, of andere MT leden, incidenteel een groep opvangen.

Als dat in het belang van school onwenselijk is, zijn we genoodzaakt een groep thuisonderwijs aan te bieden. In dat geval berichten we de ouders een dag voordat het zich voordoet. Bij langdurige vervanging kunnen we per toerbeurt een groep kiezen voor thuisonderwijs om de uitval zoveel mogelijk te spreiden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schoolgebouw is ook een lokaal in gebruik door de kinderopvang van Partou. Op deze wijze kunnen kinderen jonger dan 4 jaar hun weg al; vinden in de school. 

Waar het kan, gezien de onderwijsbehoefte, sluiten deze kinderen gedoseerd aan bij de lessen van de kleuters. Ook bij de kinderopvang werkt men met dezelfde thema's als die van de kleutergroepen (IPC)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij kleuters is er veel overlap tussen de vakken. Ook bij IPC komt taal en of rekenen aan bod.

Bij bewegingsonderwijs komen sociaal emotionel aspecten volop aan de orde.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Van Heemstraschool wil leerlingen thuisnabij onderwijs bieden en onderzoekt de voortdurend mogelijkheden  hiervoor met het team, ouders en specialisten.

In de school is kennis aanwezig over gedragsvraagstukken. De gedragsspecialist werkt 4 dagen als leerkracht. Op deze dagen is zij beschikbaar voor concrete vragen rondom gedrag.

Er is ondersteuning door een onderwijsassistent. De onderwijsassistent werken met leerlingen zowel binnen als buiten de groep. Dit kan individueel of in (kleine) groepen plaatsvinden.

De intern begeleider is 3 dagen per week aanwezig op school, waarbij zij 3 dagen ambulant is voor deze taak.

De intern begeleider en een leerkracht hebben scholing gevolgd om collega's te begeleiden in het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het afnemen van een screening en het maken van een leeraanbod op maat. In 2022 starten we met een speciaal aanbod voor kinderen die meer- en of hoogbegaafd zijn. Voorlopig is dit m.n. voor de middenbouw.

Binnen de school hebben 2 leerkrachten scholing gevolgd om beelddenken bij kinderen vast te stellen en deze leerling en zijn/haar leerkracht te begeleiden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Sinds 2022 bieden wij onderwijs aan een leerling met het syndroom van Down met externe ondersteuning.

Het is onze ambitie om elk kind dat zich aanmeldt op onze school onderwijs en ondersteuning op maat aan te bieden. Wij denken hierbij aan brede zorg op cognitief én sociaal emotioneel gebied.

Dat vraagt van ons om kaders te scheppen en grenzen van ons kunnen aan te geven. Daarom beschrijven we criteria om per groep aan te geven wat haalbaar is voor de leerlingen, de groep, en de leerkracht. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het gebouw worden twee lokalen gehuurd door Kinderopvang organisatie Partou.

Zij verzorgen Peuteropvang dat aansluit op het onderwijs aan kleuters.

Ook verzorgen zij naschoolse opvang (BSO) in ons gebouw.

Voorschoolse opvang vindt plaats op een locatie elders (Dorpsweg) 

Terug naar boven