De Fontein

Hendriklaan 5 3481 VR Harmelen

  • Op 1 januari 2016  mochten we dit prachtige schoolgebouw in gebruik nemen.
  • De expressievakken maken onderdeel uit van onze IPC thema's.
  • Samenwerken is een belangrijke vaardigheid voor kinderen.
Op deze foto werken kinderen samen aan een bouwopdracht met " Vlakkies" .
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er vervanging nodig is voor het personeel, kunnen wij een beroep doen op de PIO-invallerspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Instrumenten die wij hanteren om onze kwaliteit te bewaken zijn: een interne audit (tweejaarlijks), het inspectierapport, feedback op de door ons gegeven V.O.-adviezen, de jaarlijkse opbrengsten van de Cito-toetsen, de tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen. Aandachtspunten uit de tevredenheidsonderzoeken worden als actiepunt meegenomen naar het Jaarplan van het volgende jaar. 

Onze leerlingen behalen in de regel eindresultaten die tenminste voldoen aan de gestelde minimumnorm. De gekozen methoden sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van alle leerlingen. De leerstof wordt tenminste op drie niveaus aangeboden en leidt tot referentieniveau van minimaal 1F.

Voor de vakgebieden rekenen & wiskunde gebruiken wij de digitale methode Snappet (groep 6-8).

Op De Fontein wordt in alle groepen les gegeven in de Engelse taal.

Sinds het schooljaar 2020-2021 hebben we een vakdocent muziek. Tot en met groep 6  worden de muzieklessen verzorgd door " Het Klooster" in Woerden.

In de bovenbouw gebruiken wij een digitale muziekmethode.

Naast de structurele lessen bieden we voor alle groepen workshops aan en theaterbezoek. 

Deze worden verzorgd door het Klooster woerden en de KUVO.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij hoe wij op De Fontein extra ondersteuning bieden aan onze leerlingen.

Dit i.s.m. Passenderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte krijgen in de eerste plaats binnen de groep extra aandacht (gedifferentieerd werken).

Blijkt er meer ondersteuning nodig te zijn dan wordt de onderwijsassistent of de RT-er ingezet.

Indien nodig neemt de IB-er contact op met Passenderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven