De Fontein

Hendriklaan 5 3481 VR Harmelen

  • In schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met "Vroeg Engels in de basisschool" vanaf groep 1
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Onze leescoördinator houdt de schoolbibliotheek actueel
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er vervanging nodig is voor het personeel, kunnen wij een beroep doen op de PIO-invallerspool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kwaliteit staat hoogin ons vaandel. Instrumenten die wij hanteren om onze kwaliteit te bewakenzijn: het inspectierapport, feedback op de door ons gegeven V.O.-adviezen, de jaarlijkseopbrengsten van de Cito-toetsen, WMKPO-kwaliteitskaarten, de tevredenheidsonderzoeken onder ouders en (oud) leerlingen. Aandachtspunten uit de tevredenheidsonderzoeken worden als actiepunt meegenomen naar het Jaarplan van het volgende jaar. Onze leerlingen behalen in de regel eindresultaten die tenminste voldoen aan de gestelde minimumnorm. De gekozen methoden sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van alle leerlingen. De leerstof wordt tenminste op drie niveaus aangeboden en leidt tot referentieniveau van minimaal 1F.

Voor de vakgebieden rekenen & wiskunde gebruiken wij de digitale methode Snappet (groep 6-8).

Op De Fontein wordt in alle groepen les gegeven in de Engelse taal. Een native speaker ondersteunt ons daar bij.

Voor Bewegingsonderwijs hebben wij een vakdocent aangesteld. Een keer per week geeft deze vakdocent les aan de kinderen in groep 3 t/m 8.

Per schooljaar 2020-2021 hebben we een vakdocent muziek aangesteld voor de bovenbouw. In de onderbouw worden de muzieklessen verzorgd door " Het Klooster" in Woerden (Muziekimpuls). Vanaf 2021 verzorgt de vakdocent in alle groepen het muziekonderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In schooljaar 2014-2015 zijn wij gestart met een Pilot "meerbegaafde leerlingen".

Vanaf schooljaar 2015-2016 bieden wij wekelijks 1 ochtend per week een Plusklas.

Ook bestaat de mogelijkheid tot deelname aan de bovenschoolse Plusklas. hiervoor geldt een streng aanname beleid.

Wij werken Handelingsgericht. Dat betekent dat er vanaf groep 3 wordt gewerkt met een basisgroep, een intensieve groep en een topgroep voor ieder leergebied. Bij de basisvakken wordt Plusstof aangeboden aan de leerlingen die dit aankunnen.

Voor kinderen die een dyslexietraject volgen, bieden wij de gevraagde ondersteuning. Dit wordt gedaan door onze dyslexiespecialist.

Twee keer per jaar wordt er zo nodig een SOVA-traject (soc. vaardigheid) gestart.

Voor kinderen van gescheiden ouders bieden wij het KIES-traject aan (we hebben een KIES-coach in huis)

Kinderen die een ondersteuningsbudget krijgen, worden begeleid door de R.T.er, buiten de groep.

Voor de leerlingen van groep 7 wordt een uitstroomprofiel vastgesteld. Zonodig voor leerlingen in groep 6.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven