Openbare Basisschool de Wissel

Mellenssteeg 16 9753 HN Haren (Groningen)

 • Het mooie, natuurlijke en grote speelterrein van OBS De Wissel Haren.
 • Ons prachtige gebouw aan de Mellenssteeg 16 te Haren
 • De jaarlijkse Koningsspelen. Sporten met plezier!
 • Elke groep doet eens per jaar een theatervoorstelling op ons geweldige
podium. Elke keer weer voor ouders, familie en vrienden een belevenis.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. Een eindtoets po geeft een advies voor best passend brugklastype naast het schooladvies. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets van het CvTE beschikbaar.

OBS De Wissel heeft gekozen in samenspraak met Stichting Baasis voor de Cito PO Eindtoets. 

De “score” op de Cito eindtoets van de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:

Schooljaar 

2017 535,8

2018 534,0

2019 540,9

2020 niet afgenomen vanwege de Corona periode.

  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

OBS De Wissel bekijkt  haar resultaten via  de programma's Cito -Lovs  en Parnassys monitoring. Beide programma's bieden  structurele aandacht voor opbrengstgericht werken op  school- én groepsniveau in een gebruiksvriendelijke overzicht. De opbrengsten van de school worden vergeleken met de, door onszelf gestelde, eigen ambitienorm, de ondergrens van de inspectie (voor wat betreft de eindopbrengsten) en het landelijk gemiddelde. Zo kunnen wij vanuit meerdere invalshoeken analyses maken en krijgen we op een eenvoudige manier input voor ons schoolbeleid.

De tussenresultaten van de groepen 6,7 en 8 worden ook in de "Plaatsingswijzer" gezet. Dit instrument is maatgevend voor de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. Belangrijk detail is dat de resultaten van de leerlingen heel helder en transparant worden weergeven in het tweejaarlijks rapport. 

U krijgt dan niet alleen inzicht in het resultaat maar ook in de manier waarop de leerkracht(en) met het gegeven resultaat omgaat. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het voortgezet onderwijs/plaatsingswijzer.  

Aan het ‘eind’ van de basisschool wordt in groep 8 de keuze gemaakt naar welke school de leerling zal gaan om zijn/ haar studie te vervolgen. Een belangrijke zaak, waar we als school veel aandacht aan besteden. In de loop van het jaar vinden er gesprekken met ouders en leerlingen plaats. Er zijn informatie- en open dagen in zowel Haren als Groningen, waarbij een aantal scholen voor V.O. door de leerlingen wordt bezocht.   

Plaatsingswijzer  

Naar voorbeeld van het Primair en Voortgezet Onderwijs is gestart om het vervolgonderwijs te baseren op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. Het geheel wordt de ‘Plaatsingswijzer’ genoemd. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij: 

 • begrijpend lezen
 • technisch lezen
 • rekenen en wiskunde
 • spelling 

OSO Digitale advisering 

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Het gemiddelde uitstroompercentage van het afgelopen jaar ziet er als volgt uit:  

2016-2017 PrO 0 % VMBO 42,0 % HAVO  38,9 % VWO 19,1 %

2017-2018 PrO 0 % VMBO 29,0 % HAVO  51,0 % VWO 20,0 %

2018-2019 PrO 0 % VMBO 28,0 % HAVO  32,0 % VWO 40,0 %

2019-2020 Geen uitslag vanwege de Corona periode. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eens per vier jaar bezoekt de inspectie ons schoolbestuur en de scholen. Dit is per 2017 ingevoerd. Het kan zijn dat u daarom nog een verouderd inspectierapport ziet. 

Terug naar boven