Openbare Basisschool de Wissel

Mellenssteeg 16 9753 HN Haren (Groningen)

 • Het mooie, natuurlijke en grote speelterrein van OBS De Wissel Haren.
 • Ons prachtige gebouw aan de Mellenssteeg 16 te Haren
 • De jaarlijkse Koningsspelen. Sporten met plezier!
 • Elke groep doet eens per jaar een theatervoorstelling op ons geweldige
podium. Elke keer weer voor ouders, familie en vrienden een belevenis.

Het team

Toelichting van de school

 • Naast de vaste formatie beschikt OBS De Wissel ook over een onderwijsassistent. Zij wordt ingezet voor leerlingen die extra specialistische ondersteuning krijgen. 
 • Samen met de Brinkschool uit Haren hebben we een leerkracht met specifieke expertice die leerlingen begeleid die meer-hoogbegaafd zijn. Daarnaast ondersteunt zij op de maandag leerlingen met de plus opdrachten. Zij worden dan extra uitgedaagd en krijgen daar controle en feedback op.   

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof of ziekte! 

Ondanks de aansluiting van Slim Personeelsbemiddeling kan het voorkomen dat het vinden van vervanging bij verlof of  ziekte van een leerkracht op enig moment een serieus probleem is. Als dit voor de scholen van Stichting Baasis aan de orde is, is het belangrijk dat er op deze situatie beleid is. Dat is hieronder beschreven.    

1.     Via de planner van Slim benaderen we eerst alle mogelijke vervangers.

2.     Als er via Slim geen vervangers beschikbaar zijn, wordt er door de directie geprobeerd vervanging te regelen. (Collega’s die vrij zijn,geen groep hebben of evt. Lio stagiaire)

3.     Als er middels stap 1 en 2 geen vervanging te vinden is, worden de ouders verzocht hun kind die dag thuis te houden. De leerlingen die niet thuis kunnen blijven, zullen op school opgevangen worden (verdeeld worden over de andere groepen) De directie coördineert, maar mag zelf niet vervangen.  

  4.     Als er voor de dagen erna nog geen vervanging is, dan krijgt de betreffende groep een briefje mee naar huis (en/of worden via de Klasbord app geïnformeerd). Hierin worden de ouders ervan op de hoogte gesteld dat hun kind de volgende dag geen les kan krijgen. Als er na twee dagen nog geen vervanging is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis moeten blijven. (Leerkrachten wisselen in dit geval van groep) 

5.     Als we besluiten om een groep niet naar school te laten gaan, zal dit pas gebeuren na overleg met de algemeen Directeur/Bestuurder en delen we dit mee aan de inspectie. Dit gebeurt dus op zijn vroegst de dag nadat we kinderen een briefje hebben meegegeven.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school beschikt over een  vakleerkracht gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8.

Elke groep krijgt twee keer per week 45 minuten gymles van de vakleerkracht. 

De vakleerkrachten van Stichting Baasis werken volgens een vast gesteld leerplan

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuteruniversiteit biedt digitale lesmaterialen aan voor (kleuter-)leerkrachten. Ze maken thematische projecten op basis van (prenten-)boeken, in samenwerking met uitgevers van kinderboeken. De materialen van Kleuteruniversiteit worden pragmatischer ingezet, je kunt zoeken op precies het doel of thema dat de klas op dat moment nodig heeft en daarmee inspelen op de actuele behoefte.

De materialen worden uitgebreid beschreven en sluiten aan bij de kerndoelen van het PO. De voordelen van de materialen van Kleuteruniversiteit op een rijtje: Tijdbesparing voor de leerkracht;aansluiting bij de kerndoelen, flexibel en pragmatisch lesmateriaal. Zie verder  www.kleuteruniversiteit.nl. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kenmerk OBS De Wissel is een school met aandacht voor de onderwijskwaliteit in een rustige gestructureerde omgeving. Vanuit een klassikale situatie wordt op drie niveaus gewerkt om leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden. Het team heeft veel aandacht voor de cognitieve vakken en voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. De school stemt af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. We hebben ervaring met het werken met eigen leerlijnen en een ontwikkelingsperspectief.

De school heeft vijf jaar geleden een start gemaakt met handelingsgericht werken en wil vanuit onderwijsbehoeften van leerlingen, het aanbod aanpassen. Met onderwijsbehoeften bedoelt het team: Wat heeft dit kind, in deze klas, met deze leerkracht nodig op het gebied van instructie, leerstof, materiaal en aanpak.  

De school is van mening dat voor leerlingen met lichte onderwijsbehoeften een duidelijke aanpak aanwezig is zoals:          

 • Kinderen met een lichte ondersteuning ontvangen een verlengde instructie van de leerkracht of ondersteuner(aanpak 3).     
 • Leerlingen met taal-en leesproblemen.     
 • Leerlingen met rekenproblemen.     
 • Ook zijn er  leerlingen waaraan de school zorg verleent, deze leerlingen zijn  niet zijn terug te vinden in de kengetallen. Zoals leerlingen met een lichte vorm van ASS of ADHD waar geen specialistische ondersteuning voor is, zwakke spellers die niet zwak zijn met lezen en  geen dyslexieverklaring hebben etc. Deze leerlingen hebben echter wel extra ondersteuning nodig en krijgen deze ook. Vaak lukt dat in de gewone klassensituatie. Maar soms is er  behoefte aan individuele begeleiding, extra materialen of scholing voor de leerkracht. We hebben  ervaring met het aanvragen van deze specialistische ondersteuning.  
 • Sinds dit schooljaar heeft OBS De Wissel in samenwerking met de Brinkschool in Haren een Hoogbegaafdheid groep gehuisvest in de Rummerinkhof te Haren. Er wordt door een gespecialiseerde leerkracht lesgeven aan een aantal geselecteerde leerlingen in de leeftijdscategorie van 6 t/m 12 jaar. Zij komen twee keer in de week een gedeelte van de ochtend bij elkaar voor specifiek begeleiding gericht op hun onderwijsbehoeften.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op dit moment biedt onze school geen voorschoolse educatie programma aan. Dit wordt wel gedaan door onze partner Stichting Kinderopvang Haren. 

Terug naar boven