De Olijfboom

Kamillemeen 5 3844 HZ Harderwijk

  • Schoolfoto van De Olijfboom
  • Schoolfoto van De Olijfboom
  • Schoolfoto van De Olijfboom
  • Schoolfoto van De Olijfboom

Het team

Toelichting van de school

Directie

Petra Veefkind is locatiedirecteur van De Olijfboom en daarmee integraal verantwoordelijk op de school. Ze heeft een lokale en een bovenschoolse taak. Zo is ze het aanspreekpunt en de onderwijskundig leider van de school, budgetbeheerder en uitvoerder van het personeelsbeleid en de verantwoordelijke voor de uitvoering van de administratieve taken in de school. Samen met de Identiteitscommissie (IC) draagt ze verder zorg voor de uitvoering van het lokale toelatingsbeleid van leerlingen. Haar bovenschoolse taak bestaat eruit dat ze onderdeel is van het managementteam van de CorDeo scholengroep waar de Olijfboom onder valt.

CorDeo scholengroep

De Olijfboom hoort bij de CorDeo scholengroep. Binnen CorDeo scholengroep werken ruim 380 medewerkers met betrokkenheid, bevlogenheid en enthousiasme aan goed en christelijk onderwijs voor leerlingen op achttien basisscholen in het midden van het land .   

Het College van Bestuur (CvB), in de persoon van Arriën Boes, geeft leiding aan CorDeo scholengroep en vormt het bevoegd gezag van de basisscholen. De locatiedirecteuren van de achttien scholen vergaderen eenmaal per maand met het College van Bestuur. Zij vormen samen het managementteam (MT). Binnen het MT functioneren diverse werkgroepen die zich bezighouden met de concrete vertaling van het Strategisch Beleidsplan. www.cordeoscholen.nl | info@cordeoscholen.nl | 033-4324258.    

De Raad van Toezicht (RvT) van CorDeo scholengroep houdt toezicht op de gang van zaken en is werkgever en klankbord voor het CvB. De RvT, die uit minimaal vijf leden bestaat, wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor een periode van vier jaar.    

Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit (minimaal twee) ouders en (minimaal twee) personeelsleden. Overkoepelend heeft de CorDeo scholengroep een gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) die zich bezighoudt met beleid dat op bovenschools niveau wordt vastgesteld. Hierbij is wettelijk vastgelegd op welke terreinen ouders en personeel adviesrecht hebben en bij welke onderwerpen instemmingsrecht geldt. Wanneer u contact wilt met de GMR, kan dit via secretaresse Alie Meyvogel: info@cordeoscholen.nl.

Identiteitscommissie

De Olijfboom heeft, net als iedere school binnen de CorDeo scholengroep, een identiteitscommissie (IC). De identiteitscommissie is er onder andere om bij te dragen aan het uitdragen van de christelijke identiteit binnen de school. Ook het stimuleren van de betrokkenheid van ouders als het gaat om identiteit is een belangrijke taak. De IC nodigt alle ouders periodiek uit voor een plaatselijke ledenvergadering. Een afgevaardigde van de IC is stemgerechtigd lid van de algemene vergadering (AV) van CorDeo scholengroep. Deze AV wordt twee keer per jaar gehouden. De locatiedirecteur woont als adviseur de vergadering van de IC bij. Met de aanmelding van uw kind(eren) gaat u ermee akkoord dat u een vrijwillige verenigingsbijdrage betaalt per gezin. Het bedrag hiervan is op dit moment vastgesteld op € 37,50 per jaar. Met deze bijdragen worden materialen voor het geven van Christelijk onderwijs bekostigd.

Leerkrachten en onderwijsondersteuners

Op De Olijfboom werken we met een team van deskundige en gedreven leerkrachten en onderwijsondersteuners. Ons team van zeventien medewerkers is een mooie mix van ervaren en startende leerkrachten, die nauw met elkaar samenwerken. Een team om trots op te zijn! Eén ding hebben we sowieso gemeen: we genieten enorm van het contact met (uw) kinderen en willen elk van hen als kostbaar en uniek individu laten groeien in Gods liefde.

Van elkaar leren

We vinden het belangrijk ons onderwijs doorlopend te verbeteren. Daarom hebben we binnen het team werkgroepen samengesteld voor onder andere rekenen, lezen, gedrag, talent en PR. Binnen deze werkgroepen zetten we de aanpak ‘LeerKRACHT’ in: een manier van werken die ons toerust met vaardigheden om te blijven innoveren. We werken hierbij in sprints, waarbij we steeds één thema grondig behandelen. Na afloop van een sprint borgen we de afspraken in een kwaliteitskaart. Binnen de aanpak gaan we in werksessies met elkaar aan de slag, ontwerpen we gezamenlijk lessen, gaan we bij elkaar op lesbezoek en betrekken we leerlingen voor feedback. We behandelen per schooljaar drie tot vier thema’s.  

Specialisten en vakleerkrachten

Binnen ons team hebben we verschillende specialisten. Zij hebben elk op hun eigen specialisatie een opleiding gevolgd en dragen vanuit hun specialisme bij aan het monitoren en stimuleren van goed onderwijs.  

Leesspecialist: Christa Smit

Gedragsspecialisten: Lidy Haaksema en Aliëtte Woertink

Rekenspecialist: Janneke vd Brink

HB-meerbegaafdheidsspecialist: Anne Scherff

Dyslectiespecialist: Johanneke Nagelhout  

Voor ons bewegingsonderwijs maken we gebruik van een vakleerkracht. Dit betekent dat ‘gym’ niet wordt gegeven door de vaste leerkracht van de groep, maar door een leerkracht die hiervoor speciaal is opgeleid. Bij ons is dit een vakdocent van Ga!Harderwijk.  

Verlof personeel

Het verzuim op school is gelukkig al jaren laag, en daar zijn we trots op. Maar natuurlijk komt het voor dat leerkrachten ziek of om andere redenen afwezig zijn. Daarom is onze school aangesloten bij een vervangingspool binnen CorDeo, de scholengroep waar we als school onderdeel van zijn. Bij ziekte of afwezigheid wordt de pool ingeschakeld of wordt er aan een parttimer gevraagd meer te werken. De afgelopen jaren is dit steeds gelukt en hebben we nooit leerlingen naar huis hoeven sturen.  

Extra diensten voor passend onderwijs

Heeft een leerling extra zorg en begeleiding nodig? Buiten onze eigen specialisten kunnen we als school ook gebruikmaken van CorDeo OnderwijsPunt. OnderwijsPunt levert diensten aan de scholen, bijvoorbeeld in de vorm van orthopedagogen, ambulant begeleiders en leerkrachtcoaches. Samen streven we naar goed en passend onderwijs op en door de school zelf, zodat we zo min mogelijk kinderen hoeven door te verwijzen naar speciaal (basis)onderwijs. Ook trajectbegeleiding kan worden ingezet om leerkrachten te ondersteunen bij hun werk met zorgleerlingen.             

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij een vervangingspool (CorDeo). Bij ziekte of afwezigheid wordt de pool ingeschakeld, of wordt er aan een parttimer gevraagd om meer te werken. In het achterliggende jaar is dit steeds weer gelukt en zijn er geen leerlingen naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de school hanteren we verschillende groeperingsvormen.

In de kleutergroepen hebben we gekozen voor een start met homogene groepen. Een enkele groep 1 en een enkele groep 2. 

De groepen 1,2, 3 en 8 zijn dit jaar enkel. Er is veel aandacht voor de basisvakken rekenen, lezen en taal, omdat het belangrijk is om aan een goede en stevige basis te werken.

Dit schooljaar kennen we een 4/5, 5/6 en 6/7 als combinatiegroep. Onze leerkrachten hebben ervaring met het werken in combinatiegroepen. Er is steeds een goede afstemming over het lesstofaanbod. Vrijdagmiddag zijn het enkele groepen (5, 6, 7 en 8).

De flexgroep 1.0 en 2.0

In de flexgroep komen kinderen uit de midden- en bovenbouw bij elkaar voor een aanbod op maat. Hier werken we groepsdoorbrekend. De flexgroep 1.0 richt zich voornamelijk op kinderen die extra hulp kunnen gebruiken bij de executieve functies. Vaak verloopt het leerproces in de groep soepel. In de flexgrroep 2.0 kunnen kinderen heel praktisch aan de slag. Denk aan koken en/of werken in de moestuin.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De basis van passend onderwijs

De Olijfboom biedt een veilige en uitdagende leeromgeving waarin leerlingen zichzelf mogen zijn en kunnen groeien. Ons onderwijs is gericht op individuele groei. We kijken wat ieder kind te bieden heeft en van ons nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Bij het ene kind vraagt dat een andere aanpak dan bij het andere kind.     

Door aan te sluiten bij de mogelijkheden die een kind heeft, ontstaat vertrouwen. En dat is een belangrijke stimulans in het leerproces. We vinden het belangrijk ook de thuisomgeving van het kind hierin te betrekken; de leerkracht, de leerling en de ouders dragen allemaal op hun manier bij aan de ontwikkelruimte van de leerling.       

Schoolondersteuningsprofiel

Waar en wanneer dat nodig is, bieden wij onze leerlingen extra ondersteuning. Welke extra ondersteuning De Olijfboom biedt, staat in ons schoolondersteuningsprofiel. Ook het contact met ouders rondom deze ondersteuning komt in dit profiel aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.  

Volgen van de ontwikkeling

Om de onderwijsbehoefte van iedere leerling continu in beeld te houden, zijn onze leerkrachten geschoold in ‘handelingsgericht werken’ (zie paragraaf 2.6). Elke leerkracht houdt door observaties, gesprekjes en het verdere contact met leerlingen goed zicht op ieder kind en in hoeverre hij of zij zich prettig voelt op school.  

Daarnaast beoordelen we de voortgang in de ontwikkeling aan de hand van toetsen. Op vaste momenten in het jaar, volgens de zogenoemde toetskalender, worden vanaf eind groep 1 de ‘leerlingvolgsysteemtoetsen’ (LVS) afgenomen. De resultaten hiervan bespreken we tijdens de leerlingenvergadering. Het geeft inzicht in het tempo en de hoogte van de didactische ontwikkeling in de voorafgaande periode.  

Op eigen niveau

Kinderen die onder een bepaald niveau (D of E) scoren, krijgen speciale aandacht, vaak in de vorm van een handelingsplan. Leerkrachten stellen verder na elke Cito-toets (in februari en juni) een groepsplan op. Dat is een plan voor de hele groep waarin alle kinderen in drie niveaus worden ingedeeld. De leerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte worden zoveel mogelijk geclusterd in drie niveaugroepen (basis, intensief, meer lesstof) per leerjaar. Onder leiding van de IB'er worden de doelen in deze groepsplannen vastgesteld.  

We werken in de klas met een weektaak die voor elke individuele leerling wordt samengesteld. Per vak wordt hierbij in de genoemde drie niveaus gewerkt: de basis, intensief en meer lesstof. Alle kinderen krijgen de basisstof aangeboden en moeten deze in principe ook verwerken. Sommige kinderen kunnen daarbovenop extra lesstof aan, waar andere leerlingen juist meer begeleiding en/of aangepaste lesstof nodig hebben.

Dossier

De leerkracht houdt voor elke leerling een leerlingendossier bij. Daarin wordt alle relevante informatie over het functioneren van de leerling gebundeld, denk aan behaalde leerresultaten, toetsgegevens, onderzoeksverslagen, notities van gesprekken en verslagen van speciale begeleiding. Op de rapportgesprekken bespreken we met u als ouders welke hulp of verrijkingsstof eventueel aan uw kind wordt aangeboden. U mag de leerkracht altijd actief bevragen op de inhoud en voortgang van de begeleiding.    

Extra ondersteuning  

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig. In dat geval zoeken we naar passende oplossingen, altijd in overleg met ouders. In die ondersteuning kunnen (gespecialiseerde) collega’s ingeschakeld worden en eventueel ook andere instanties. Soms zal aan ouders geadviseerd worden externe hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij jeugdhulpinstellingen.  

Interne begeleiding

De Interne Begeleider (IB’er) coördineert de leerlingenondersteuning en is ook het aanspreekpunt voor de leerkrachten hierin. Zij voert gesprekken met leerkrachten over de voortgang van alle leerlingen en organiseert de verbreding van ons onderwijsaanbod voor leerlingen die dit nodig hebben. Ze bewaakt ook de uitvoering van deze extra ondersteuning en activiteiten, en de informatie hierover richting ouders. De groepsleerkracht blijft de eerstverantwoordelijke en het aanspreekpunt voor ouders als het gaat om de ontwikkeling van leerlingen, maar wordt gecoacht en ondersteunt door de IB'er. De IB’er onderhoudt daarnaast contacten met een netwerk van IB’ers van CorDeo scholengroep en begeleidende instanties.  

Remedial teaching

Bij een nogal lage of juist heel hoge score vraagt de ontwikkeling van een leerling om extra ondersteuning. Naast de IB’er kan ook de Remedial Teacher (RT’er) hierbij ingeschakeld worden. De RT’er doet nader onderzoek, buiten de groep, naar de oorzaak van de problemen. Waar nodig stelt zij vervolgens samen met de leerkracht een handelingsplan op. Dit plan wordt zoveel mogelijk in de groep uitgevoerd, de RT’er houdt hierbij een vinger aan de pols en is beschikbaar voor hulp. Natuurlijk brengen we u als ouder op de hoogte als er voor uw kind RT wordt ingezet en bespreken we dit in een persoonlijk gesprek.  

Beleidsplan meer- en hoogbegaafde leerlingen

De laatste jaren is er op De Olijfboom meer aandacht gekomen voor kinderen die naast de basisstof gebaat zijn bij extra verdieping en verrijking. Want ook voor deze meer- en hoogbegaafde leerlingen willen wij een uitdagende, ononderbroken lijn ontwikkelen. Er is daarom een beleidsplan hoogbegaafde leerlingen opgesteld, met als doel:

- een systematische aanpak te ontwikkelen in het werken met hoogbegaafde leerlingen;

- in onze begeleiding aan te sluiten bij de leereigenschappen van deze leerlingen;

- onderpresteren, faalangst en relationele problemen te voorkomen of, zo nodig, te behandelen.  

We werken met een vaste procedure om meer- en hoogbegaafde leerlingen te signaleren. Eén keer per jaar wordt in alle groepen de signaleringslijst SIDI-R afgenomen. De uitkomst hiervan geeft mogelijk een signaal af dat er sprake is van een hoogbegaafde leerling (signaleringsfase). Deze leerling wordt nauwkeuriger geobserveerd en besproken met de intern begeleider en op de leerlingenvergaderingen. Ook de inbreng van ouders is hierbij belangrijk; zij kennen hun kind het beste. Soms wordt de leerling op een hoger niveau getoetst (diagnosefase). Als uit de diagnose blijkt dat het hier gaat om een hoogbegaafde leerling, wordt de begeleiding hierop aangepast (uitvoeringsfase), bijvoorbeeld door het aanpassen van de instructie, door de lesstof te compacten en/of te verrijken of door het versneld aanbieden van de lesstof.  

Flex 1.0

Meer- en hoogbegaafde leerlingen willen we de nodige verrijking en verdieping bieden. Hiervoor werken wij met de flexgroep Flex 1.0. We noemen dit een ‘flexgroep’ omdat het geen vaste groep is voor een vaste periode, maar flexibel in duur, omvang en doelgroep.  

Eens per week werken leerlingen binnen Flex 1.0 in een aparte les met elkaar aan uitdagende projecten. Ook krijgen zij er instructie voor ander of extra werk waar zij in de eigen klas aan kunnen werken. Zo zorgen we ervoor dat een kind de verrijking krijgt die nodig is, maar tegelijk volledig onderdeel blijft van de groep.  

Doel van Flex 1.0 is leerlingen op hun niveau uit te dagen zich cognitief verder te ontwikkelen. Daarnaast is samenwerken met anderen een belangrijk doel. De Flex-klas doet daarmee een beroep op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ook is er veel aandacht voor het ‘leren leren’. Zo wordt er veel geoefend met executieve functies zoals plannen, organiseren, doelgericht werken of flexibiliteit.  

Flex 1.0 is er voor kinderen in groep 4 t/m 8. Voor Flex 1.0 hebben we op De Olijfboom een speciale leerkracht: Anne Scherff. Zij is opgeleid en heeft veel ervaring in het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen. De flexgroep- leerkracht ondersteunt ook de leerkrachten om een goed lesaanbod in de klas aan te bieden. De leerling krijgt op die manier extra lesstof binnen en buiten de klas.  

Flex 2.0

Sommige leerlingen zijn meer praktisch ingesteld dan cognitief. Zij hebben behoefte de lesstof nogmaals aangeboden te krijgen, maar dan in praktische vorm, en hebben naast het basisaanbod baat bij herhaling en vertraging. Voor deze kinderen is er de flexgroep Flex 2.0. Binnen Flex 2.0 bieden we extra begeleiding en instructie, vaak in kleine groepen en soms individueel. Doel van Flex 2.0 is kinderen op hun eigen niveau uit te dagen zich verder te ontwikkelen. Daarbij is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het ‘leren leren’.  

In de kleine groepen werken kinderen binnen Flex 2.0 ook aan praktische vaardigheden. Denk aan lessen in bijvoorbeeld koken, tuinieren (we hebben een eigen moestuin op ons groene schoolplein!) en dierenverzorging. Deze lessen spreken de kinderen vaak meer aan en geven hen de kans talenten te ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast zorgt het voor succeservaringen, wat we heel waardevol vinden. Het vergroten van zelfvertrouwen is een belangrijk doel binnen Flex 2.0.  

Flex 2.0 is er voor leerlingen in alle klassen. Het wordt binnen ons team aangestuurd en vormgegeven door onze intern begeleider (IB’er). Voor de begeleiding van leerlingen zetten wij verder onze twee flexleerkrachten 2.0 in: Marlies Torn (ook onderwijsassistent) en Rianne Rus. Rianne is tegelijk onze RT’er en springt ook in wanneer er intensieve begeleiding nodig is.  

Schoolmaatschappelijk werk

Ook in gedrag kunnen kinderen opvallen. Bijvoorbeeld omdat ze stil en teruggetrokken zijn, of juist druk en lastig aan te sturen. Dit soort gedrag kan een teken zijn dat het niet zo goed met een leerling gaat. Andere leerlingen zijn verdrietig, boos of angstig omdat bijvoorbeeld hun ouders gescheiden zijn, opa of oma is overleden of omdat ze op school gepest worden. Als school letten wij erop of kinderen goed in hun vel zitten. Zien we opvallend gedrag, dan zullen we dit met u bespreken. Voor leerlingen die niet optimaal functioneren, is er vanuit de gemeente verder een schoolmaatschappelijk werker van CJG beschikbaar. Ee[CD3] n aantal keer per jaar is er voor u als ouder binnen school de gelegenheid om een afspraak te maken met een CJG-medewerker om vragen te stellen over de sociaal-emotionele en gedragsmatige ontwikkeling van uw kind.  

CorDeo Onderwijspunt

Heeft een kind extra ondersteuning nodig, maar komen we er op school niet uit? Dan kunnen we hulp vragen bij CorDeo Onderwijspunt. OnderwijsPunt levert onze school diensten als ambulant begeleiders, orthopedagogen en leerkrachtcoaches. Samen streven we naar goed en passend onderwijs op en door onze school zelf, zodat het aantal verwijzingen naar speciaal(basis) onderwijs wordt beperkt en kinderen in hun eigen omgeving ‘thuisnabij’ onderwijs kunnen volgen. Een didactisch en/of psychologisch onderzoek, of een nader specifiek onderzoek, leidt veelal tot de juiste hulpverlening. Dit onderzoek en de voorgestelde hulpverlening wordt vanzelfsprekend met ouders besproken.  

Ambulante begeleiding

Soms kan de leerkracht extra ondersteuning gebruiken in de begeleiding van een leerling. Wij kunnen hiervoor hulp vragen bij CorDeo Onderwijspunt of bij meer gespecialiseerde instellingen. Zo kunnen we gebruikmaken van de specifieke kennis van leerkrachten van het speciaal basisonderwijs of aanverwante instellingen, zoals Auris (bij problemen rond spraak- en taalontwikkeling) en de Twijn (bij medisch-lichamelijke zorg).  

Speciaal (basis)onderwijs

Het gebeurt niet vaak, maar het kan voorkomen dat alle extra ondersteuning niet voldoet en wij op school geen mogelijkheden meer zien om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van een leerling. In zo’n geval kan worden naar het Speciaal (Basis)onderwijs. De intern begeleider doorloopt dit proces in nauw overleg en goede samenwerking met de ouders en met alle betrokken externe partijen.  

Leerlingen met een beperking

De wet met betrekking tot het Passend Onderwijs bepaalt dat alle kinderen recht hebben op onderwijs. Daarmee kan elke leerling een plek in het (speciaal) basisonderwijs krijgen. Ouders bepalen bij welke school zij een aanvraag doen. Hoe gaat De Olijfboom daarmee om? Kinderen met een beperking zijn welkom op onze school. Als voorwaarde geldt dat ouders hun kind eerst aanmelden bij Zeeluwe voor een onafhankelijk onderzoek met de vraag of hun kind toelaatbaar is voor speciaal onderwijs. Hiervoor zijn landelijke criteria opgesteld. Zeeluwe doet uitspraak op grond van een dossier dat ouders aanleveren en eigen expertise. Bij een positieve beschikking kunnen de ouders dan kiezen voor een school, zowel een speciale basisschool als een reguliere. Als ouders ervoor kiezen hun kind bij De Olijfboom aan te melden, is een protocol van toepassing dat we in die situatie met ouders zullen delen.     

Gediplomeerde specialisten

Om leerlingen de beste ondersteuning te bieden en invulling te geven aan passend onderwijs, hebben wij op school de volgende specialisten: 

Gedagsspecialist, 5 dagdelen aanwezig                

Intern begeleider, 4 dagdelen aanwezig

Onderwijsassistent, 5 dagdelen aanwezig

Remedial teacher, 3 dagdelen aanwezig

Specialist hoogbegaafdheid, 3 dagdelen aanwezig

Gezondheid  

‘Gezonde school’ Gezondheidszorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Toch dragen wij als school – waar we kunnen – graag bij aan de gezondheid van onze leerlingen. We zijn niet voor niets een ‘Gezonde School’ met vignetten op voeding, sport, welbevinden en seksualiteit & relaties.  

GGD

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland werkt preventief aan de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit verloopt gedeeltelijk via de scholen. Elke school heeft daarom een eigen zorgteam. Ook is er een zorg- en adviesteam (ZAT) voor ingewikkelder problemen, dat werkt voor een aantal scholen tegelijk.   

In groep 2 voert de GGD een preventief gezondheidsonderzoek uit bij alle kinderen. Dit onderzoek vindt op school plaats. Na afloop krijgt u als ouders een schriftelijk verslag met de bevindingen. Als daar aanleiding voor is, krijgt u een uitnodiging voor een vervolgafspraak met de jeugdverpleegkundige of –arts. Daarnaast kunt u bij vragen ook zelf contact opnemen met de GGD. Meer informatie vindt u op de website: www.ggdnog.nl.  

Leerlingen in groep 6 worden tijdens de gymles gewogen en gemeten om hiermee hun groeiontwikkeling te volgen. Als er bijzonderheden zijn, wordt hierover contact opgenomen met de ouders/verzorgers.  

Bij ons op school wordt vier keer per jaar een inloopspreekuur gehouden. Ouders kunnen er terecht voor vragen rond opvoeding, ontwikkeling, groei, oren en ogen. Ook kunt u met vragen rondom de gezondheid van uw kind dagelijks terecht bij het CJG tijdens de open inloop, kijk hiervoor op www.cjgharderwijk.nl.    

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op De Olijfboom hebben we al een breed aanbod voor onze leerlingen als het gaat om extra ondersteuning. Dit kan zijn ter verdieping op de klassikaal aangeboden lesstof en dit kan zijn ter verduidelijking op de aangeboden lesstof. We hebben een flexaanbod die uitdaging biedt aan de leerlingen die meer verdiepend kunnen werken en we hebben een flexaanbod voor leerlingen die uitdaging biedt om meer praktisch te werken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ook peuters zijn van harte welkom op De Olijfboom.

Elke morgen wordt er in ons gebouw peuteropvang georganiseerd door Christelijke Peuterspeelzaal Benjamin, bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuters zitten in het lokaal tegenover groep 1. Zo kennen zij als ze naar groep 1 gaan niet alleen de weg, maar ook de juf al. Benjamin werkt met het totaalprogramma van Uk&Puk, waarbij de leidsters kinderen veel taal aanbieden. Elke dag staan er leuke activiteiten op het programma waarin kinderen spelenderwijs veel leren, samen (leren) spelen en hun motoriek oefenen.  

Lees meer op www.skh-harderwijk.nl/locatie/benjamin of neem contact op via 0341-460183 of info@skh-harderwijk.nl.

Terug naar boven