De Olijfboom

Kamillemeen 5 3844 HZ Harderwijk

 • Schoolfoto van De Olijfboom
 • Schoolfoto van De Olijfboom
 • Schoolfoto van De Olijfboom
 • Schoolfoto van De Olijfboom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds 2015 wordt op onze school de landelijke CITO Eindtoets in groep 8 afgenomen. De resultaten van de school bevinden zich structureel boven de ondergrens die de onderwijsinspectie stelt. Op school worden de resultaten gebruikt voor evaluatie en/of bijstelling van het onderwijs. Daarnaast worden resultaten op leerlingniveau geanalyseerd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen wordt beoordeeld aan de hand van:   

 • het door leerlingen gemaakte dagelijkse werk;
 • de gegevens van observaties, verwerkt in observatieformulieren, vastgelegd in het systeem ‘Kijk’ (groep 1 en 2), ‘Zien’ (groep 3 t/m 8) of in ‘ParnasSys’;
 • door leerlingen gemaakte toetsen en overhoringen;
 • de toetsen van het leerlingvolgsysteem (Cito rekenen en wiskunde en taal voor kleuters, begrijpend en technisch lezen, spelling en rekenen); 
 • individuele toetsen en onderzoeken in het kader van Remedial Teaching;
 • de Entreetoets in groep 7 en de Cito Eindtoets in groep 8.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom naar het vervolgonderwijs

Na 8 jaar onderwijs trekken onze leerlingen verder naar verschillende scholen. Met een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Harderwijk, Ermelo en Amersfoort is er goed contact over leerlingen die daarheen vertrekken. Dit contact houdt in de toezending van leerlingengegevens en afspraken (warme overdracht) voor een goede overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. We doen ons best om onze leerlingen zo goed mogelijk op het voortgezet onderwijs voor te bereiden en hen passend te adviseren.

De meeste leerlingen gaan naar:

 • Christelijk College Nassau-Veluwe (HAVO en VWO) Stationslaan 26, 3842 LA, Harderwijk  
 • Morgen College (VMBO Basis en Kader) – De Sypel 2, 3842 AE, Harderwijk                
 • Morgen College (VMBO TL en Tl-Top) -De Sypel 2, 3842 AE,Harderwijk  
 • Christelijk College Groevenbeek (VMBO, HAVO/ VWO) Paul Krügerweg 44/50, 3851 ZJ Ermelo 
 • Geref. Scholengemeenschap Guido (VMBO, HAVO/VWO) Paladijnenweg 251, 3818 DH Amersfoort Postbus 401, 3800 AK, Amersfoort

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in januari 2016 een bezoek gebracht aan onze school. Daarbij is geconstateerd dat het onderwijs op onze school in orde is. Het didactisch handelen van leerkrachten is goed. Ook de kwaliteitscultuur kreeg een goede beoordeling. We zijn een professionele organisatie met mensen die hun vak verstaan!

We maken op school werk van onze kwaliteit. We werken planmatig aan de verbeteringen van ons onderwijs. Ook ouders en leerlingen worden door middel van vragenlijsten bij de kwaliteit van ons onderwijs betrokken. In ons schoolplan verwoorden we onze plannen steeds voor vier jaar. Deze plannen worden jaarlijks uitgewerkt in het jaarplan. Ook vinden en frequent klassenbezoeken en gesprekken met de leerkrachten plaats.

Zo bewaken we de kwaliteit van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en beleid m.b.t. de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven