De Olijfboom

Kamillemeen 5 3844 HZ Harderwijk

 • Schoolfoto van De Olijfboom
 • Schoolfoto van De Olijfboom
 • Schoolfoto van De Olijfboom
 • Schoolfoto van De Olijfboom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool De Olijfboom in Harderwijk. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Hiermee bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Meer informatie vindt u op de site van de school. https://deolijfboomharderwijk.nl/ Op deze site staat onder meer de schoolgids. U bent ook welkom voor een oriënterend gesprek, of op de 'open dag' die jaarlijks (in februari of maart) wordt gehouden.

We verwelkomen u graag!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Geloven
 • Leren
 • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze basisschool zijn kinderen en ouders uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen van harte welkom. Wat ons verbindt, is onze liefde voor God, de Schepper van hemel en aarde. Het is onze wens de kinderen thuis en op school te laten opgroeien als navolgers van Jezus. Hierin vinden we als schoolteam en ouders, over en weer en onderling, herkenning bij elkaar. Deze christelijke identiteit zit in ons DNA; deze vind je terug in alles. In de eerste plaats in de manier waarop we naar de kinderen kijken: als geliefde kinderen van God aan ons toevertrouwd. Je voelt het in de sfeer op school, merkt het in de keuzes die we maken, ziet het in hoe we met elkaar omgaan. Zo bidden we geregeld met en voor elkaar, in de klas maar ook als team van leerkrachten en in de gebedsgroep van ouders. We vinden het belangrijk dat ouders in de geloofsopvoeding achter en naast ons staan. Daarom vragen we hen een ouderverklaring te ondertekenen waarin zij aangeven hun kind Bijbelgetrouw te willen (laten) onderwijzen en opvoeden

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

TSO
TSO staat voor Tussenschoolse Opvang. Elke leerling heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de opvang in de middagpauze tussen 12:00 uur en 13:00 uur. Kinderen hebben op het schoolplein de ruimte om lekker te spelen en te ontspannen. Om de beurt mogen kinderen (onder begeleiding van een TSO-ouder) naar een speeltuin of sportveld in de buurt. Voor kinderen die in de pauze behoefte hebben aan een extra rustmoment, wordt een lokaal in de school vrijgehouden. Daar kan een beperkt aantal kinderen bijvoorbeeld rustig lezen.

Tijdens de opvang eten leerkrachten van groep 3 t/m 8 met hun eigen groep in de klas. Bij de kleuterklassen eten ouders in de groep met de kinderen. Het toezicht op het plein gebeurt door ouders van kinderen die overblijven. Ouders kunnen óf per periodieke factuur betalen per overblijfbeurt óf meedraaien als begeleider en een klein jaarbedrag voldoen. Ouders die meedraaien in het rooster voor pleinwacht tijdens de TSO, betalen €20,- per jaar. Ouders van kinderen die niet meedraaien in het rooster betalen €2,- per keer. Ouders ontvangen hiervoor een factuur.

BSO
De Olijfboom heeft samen met de naastgelegen KBS Alfons Ariëns een buitenschoolse opvang in het gebouw van KBS Alfons Ariëns. Deze opvang wordt op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag georganiseerd door Prokino. Meer informatie over de voorschoolse – en buitenschoolse opvang is te vinden op onze website én op de website van Prokino. 

Halen en brengen
Om half negen begint de school en vanaf tien voor half negen is er toezicht in het lokaal. De ouders van kleuters lopen mee naar binnen en de ouders vanaf groep 3 zetten de kinderen op het plein af. Bij het halen van de kinderen, is het mogelijk voor alle ouders om ze op het plein op te wachten. Groep 1 - 3 en groep 4 - 8 hebben hun eigen in- en uitgang. De kinderen kunnen hun fiets op het plein neerzetten. Ouders laten hun fiets buiten het hek. Direct buiten het plein ligt een voetpad dat vrij gehouden wordt. Daarom wordt de fiets in het gras geparkeerd. Wie met de auto komt, kan gebruikmaken van de bushalte voor de school als Kiss & Ride strook. Parkeren is mogelijk bij onze buurschool, de KBS Alfons Ariens (Kamillemeen 1), gelegen naast de Jumbo. Van daar is het nog een klein stukje lopen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingenbeleid en veiligheid

Op school willen we zorgdragen voor een veilige omgeving voor alle kinderen en medewerkers. Onze aanpak is in de eerste plaats gericht op leerlingen en gaat uit van drie strategieën. Deze kunnen niet los van elkaar worden gezien.  

1. Bevorderen van een sociaal klimaat: 
Leerlingen voelen zich thuis op scholen waar de leerkracht hen serieus neemt, met respect behandelt en accepteert. Ook waarderen zij het als leraren gezag uitoefenen en duidelijke gedragsregels hanteren.  

2. Intensieve begeleiding van kinderen met gedragsproblemen: 
Als leerlingen zich lastig(er) gaan gedragen, is het goed om actief in te grijpen. We wachten niet af tot dit gedrag vanzelf overgaat. Juist adequaat reageren kan voorkomen dat problemen ernstiger worden. 
 
3. Inspringen op acute situaties: 
Als zich ernstige incidenten voordoen, springen we hier onmiddellijk op in. Dit wordt gedaan door de leerkracht, de directie, het schoolteam of  eventueel externe instanties zoals de jeugdhulpverlening. Daarbij zijn duidelijke – en soms ook harde – maatregelen nodig. Datzelfde geldt voor situaties waarin probleemleerlingen hardnekkig volharden in agressief en gewelddadig gedrag. Zonder het kind zelf af te wijzen, moet ongewenst gedrag duidelijk worden afgekeurd.

Schorsing of verwijdering

We hopen dat er op onze school geen leerlingen hoeven te worden verwijderd voor kortere of lange termijn. In sommige situaties is het voor de leerling en de school echter beter om dit wel te doen. Een leerling die de rust of veiligheid op school ernstig verstoort, kan daarom worden verwijderd. Het moet gaan om herhaald wangedrag dat onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op andere leerlingen en een goede gang van zaken ernstig belemmert. Hierbij hanteren we het protocol ‘schorsing en verwijdering CorDeo’.  

Geweld en agressie

De school kan op verschillende manieren in aanraking komen met geweld en agressie. Allereerst kunnen kinderen bedreigd worden door geweld en agressie uit de eigen omgeving. Het kan ook zo zijn dat het kind zelf zich gewelddadig of agressief uit. Daarnaast kunnen ook ouders en leerkrachten zich gewelddadig agressief gedragen. We spreken van agressie en geweld wanneer dit fysiek (door bijvoorbeeld slaan of schoppen) of verbaal (door schelden of beledigende taal) wordt geuit.   

Natuurlijk zijn wij tegen het gebruik van geweld en agressie. Wanneer dit zich toch voordoet, treffen we maatregelen:

 • Bij een (vermoeden van) gewelddadige thuissituatie van een kind doen we een melding bij de vertrouwenspersoon. In overleg met de vertrouwenspersoon wordt ‘Veilig thuis’ ingeschakeld.
 • Wanneer een kind zich regelmatig gewelddadig of agressief uit, meldt de leerkracht dit in het schoolteam. Daar maken we afspraken over eventuele maatregelen. Dit hangt af van de ernst van de situatie. In de gedragscode van de school staat omschreven welk gedrag wel en niet toelaatbaar is.
 • Wanneer een ouder zich gewelddadig of agressief gedraagt, meldt de leerkracht dit aan de locatiedirecteur en de vertrouwenspersoon. In overleg zoeken we naar passende maatregelen om herhaling te voorkomen. 
 • Wanneer een leerkracht zich gewelddadig gedraagt richting ouders, collega’s of leerlingen wordt dit gemeld bij de contact- of vertrouwenspersoon. In overleg met de school worden passende maatregelen genomen.   

Omgangsregels Sociaal klimaat

We vinden het belangrijk om naar elkaar om te zien. Pesten en intimidatie horen in school niet thuis. Dit betekent dat:

 • er positieve aandacht is voor elkaar;
 • seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen, ongewenste seksuele toespelingen en toenaderingen, tekeningen e.d. niet worden geaccepteerd;
 • een leerling die signalen afgeeft die wijzen op ongewenste intimiteiten, serieus wordt genomen;
 • men geen denigrerende opmerkingen maakt over elkaars uiterlijk of opvattingen;
 • chantage niet is toegestaan;
 • er een duidelijk aangegeven weg is om klachten te uiten.

Troosten

Bij het troosten, bemoedigen, veiligheid bieden en belonen van kinderen dient een te intieme benadering voorkomen te worden. Een en ander is afhankelijk van het kind, de gegeven situatie en de leeftijd van het kind. Er wordt rekening gehouden met het zich ontwikkelend schaamtegevoel bij jongens en meisjes. Dit geldt ook voor de leerlingen onderling. Dit betekent dat:

 • kinderen niet tegen hun zin op schoot worden genomen;
 • niet altijd dezelfde kinderen op schoot worden genomen;
 • kinderen niet zonder de mogelijkheid van toezicht van anderen op schoot worden genomen.      

Lichamelijke hulp

Lichamelijke hulp kan in de onderbouw noodzakelijk zijn bij de toiletgang of bij het vervangen van kleding. Verder zal tijdens de lessen handvaardigheid geregeld hulp geboden moeten worden en moet er omgekleed worden bij het sporten. Ook hierbij wordt rekening gehouden met de seksuele ontwikkeling bij jongens en meisjes. Dit geldt ook ten aanzien van de leerlingen onderling. Dit betekent dat:

 • vanaf groep 4 jongens en meisjes zich in principe gescheiden omkleden in de kleedlokalen;
 • de volwassene zich niet in het bijzijn van leerlingen omkleedt;
 • de volwassene en de leerlingen niet zo maar de kleedruimtes van anderen binnenlopen;
 • de leerkracht – behalve in noodgevallen – de kleedruimte van het andere geslacht pas binnenloopt na een waarschuwing en als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat elk kind aangekleed is;
 • bij het oefenen van tweetallen in de bovenbouw voor sommige onderdelen ontraden wordt om dit ‘gemengd’ te doen;
 • indien gewenst in principe de nodige hulp geboden wordt door iemand van hetzelfde geslacht als de leerling.  

Persoonlijke contacten tussen personeel, medewerkers, leerlingen en ouders

Dit kan op allerlei tijdstippen plaats vinden, maar de inhoud van het contact wordt bepaald door schoolse activiteiten. Ook ten aanzien van deze contacten is het goed regelend op te treden. Dit betekent dat:

 • in de regel geen kinderen buiten schooltijden om op school gehouden worden, mits het schoolactiviteiten betreft voor een beperkte tijd en omvang;
 • leerlingen niet thuis bij de leerkrachten extra begeleid worden;
 • leerkrachten leerlingen buiten schooltijd niet mee naar huis nemen, tenzij de ouders toestemming hebben gegeven en duidelijk is dat zij daarbij niet als leerkracht fungeren;
 • een één-op-één contact in het schoolgebouw tussen volwassenen en leerlingen of leerlingen onderling zichtbaar dient te blijven;
 • leerkrachten in de regel geen sms-, app- en mailcontact met leerlingen hebben;
 • leerkrachten, leerlingen en ouders niet zonder toestemming zaken via Facebook of ander sociale media delen.

Luizenprotocol

Als er thuis luizen gesignaleerd worden, moet dit gemeld worden bij de directeur. Bij twee of meer meldingen worden alle ouders middels een mail op de hoogte gebracht mét het verzoek eigen kinderen thuis te controleren en indien nodig te behandelen. Voor advies kunt u terecht bij de apotheek. Na elke schoolvakantie controleert een groep ouders alle leerlingen op hoofdluis. Ouders worden bij het ontdekken hiervan op de hoogte gebracht. Ouders zijn vrij zelf een luizencape voor hun kind(eren) aan te schaffen, deze worden niet schoolbreed aangeschaft.

Terug naar boven