Basisschool de Wegwijzer

Kennedylaan 1 3844 BA Harderwijk

 • De school is goed onderhouden. In de onderbouw is er ruimte voor spelend leren
 • De basis op orde: kinderen leren lezen en een ruim aanbod in de schoolbibliotheek bevordert het lezen. We lezen veel en vaak!
 • Elk kind is uniek en heeft talenten. Het maakt niet uit of je een reken- of een tekentalent hebt (of beiden)!
 • We leren op school om te gaan met elkaar en elkaar te vertrouwen. Dit doen we met de oefeningen van de Kanjertraining.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van onze eindtoets zijn de afgelopen jaren steeds op of boven het landelijk gemiddelde geweest. De leerlingen hebben overal het algemeen gescoord volgens de verwachting. In de schoolrapportage maken wij analyses en beschrijven wij onze interventies. Het afgelopen jaar hadden we een kleine groep 8. Dit kan een vertekening geven ten opzichte van het totaalbeeld van de afgelopen jaren. Wel hebben de leerlingen weer boven het landelijk gemiddelde gescoord. 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken in ons onderwijs de methodegebonden toetsen, maar ook het Cito leerlingvolgsysteem. Alle kinderen, behalve groep 1 en 2, maken de tussentoetsen van Cito. Deze worden door de leerkracht geanalyseerd en besproken met de intern begeleider. Na analyse wordt bekeken welke interventies nodig zijn. Heeft een kind verlengde instructie nodig of kan het kind juist de leerstof aan in een compactere vorm. Ook wordt er besproken of er intern of extern extra hulp of ondersteuning nodig is. Opvallende zaken betreffende uw kind worden altijd met u besproken. 

De analyse kan op individueel niveau plaatsvinden, maar ook op groeps- of schoolniveau. De daarbij behorende interventies worden met het team afgestemd.

In de schoolrapportage, die ook besproken wordt met de MR, verantwoorden wij de opbrengsten aan het bestuur en de inspectie. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gemiddeld genomen adviseren we de leerlingen zodanig dat ze een plek vinden die past bij het advies dat wij hen gaven. De meeste leerlingen zitten na 3 jaar nog op de plek die we hen geadviseerd hebben. Een verdere analyse van de resultaten hebben wij in de schoolrapportage opgenomen. 

Zoals u weet werken we voor het volgen van de ontwikkeling van uw kind met Parnassys. Daarin registeren we bijvoorbeeld toetsuitslagen en algemene gegevens. Dat geeft ons de mogelijkheid om in te spelen op behoeften van kinderen op individueel- groeps- en schoolniveau.  Vanaf dit jaar zijn we verplicht u te informeren dat deze gegevens ook gebruikt kunnen worden door een derde partij: Nationaal Cohort Onderzoek. Deze organisatie verwerkt gegevens om een anonieme rapportage te maken over het schoolsucces van kinderen op de middelbare school. Wij maken hier gebruik van, omdat het ons helpt om nog beter te bepalen wat de kinderen op onze school nodig hebben. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden sociaal welbevinden een voorwaarde om tot leren te komen. Daarom nemen we elke twee jaar de leerlingtevredenheidsvragenlijst af en jaarlijks de vragenlijst sociale veiligheid (vanuit WMK: Werken Met Kwaliteitskaarten). Daarnaast observeren we twee keer per jaar middels Kanvas en bespreken de resultaten met de intern begeleider. Het afgelopen schooljaar hebben we voor het eerst met dit systeem vanuit de Kanjertraining gewerkt. Vanuit de analyse stellen we sommige ontwikkeldoelen vast per klas en/of geven we hulp en ondersteuning aan individuele kinderen. Dit kan bijvoorbeeld een emotieregulatietraining zijn door de gedragsspecialist binnen de school of een verwijzing naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook kan het zijn dat we in de betreffende groepen extra Kanjertrainingsoefeningen inzetten. De resultaten van de sociale opbrengsten worden bij bijzonderheden teruggekoppeld aan de ouders/verzorgers. 

Elk jaar besteden we de eerste weken van het schooljaar aan groepsvorming, de zogenaamde 'gouden weken' en deze herhalen we na de kerstvakantie door middel van de 'zilveren' weken. 

We hebben in elke klas gedragsregels met elkaar opgesteld en deze zijn opgehangen in elke klas. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie van het Onderwijs 

De inspectie van het onderwijs ziet toe op de basiskwaliteit zoals beschreven in de wet. Dat doen zij aan de hand van een lijst onderwerpen (kwaliteitsgebieden). Voor het basisonderwijs zijn dat de volgende: 

 • Onderwijsproces: over de lesinhoud, de manier van lesgeven en differentiatie 
 • Schoolklimaat en veiligheid: over veiligheid en burgerschapsonderwijs 
 • Onderwijsresultaten: over de eindtoets 
 • Kwaliteitszorg: de wijze waarop de school zorgt dat onderwijs van goede kwaliteit is

Samengevat kijkt de inspectie of alle leerlingen zich veilig voelen, goed les krijgen en genoeg leren.  De inspectie is bij ons geweest in 2013. Jaarlijks bespreekt de inspecteur met het bestuur of er risico's zijn gesignaleerd. Er zijn geen risico's op onze school, we hebben daarom basistoezicht.  

Terug naar boven