Basisschool de Wegwijzer

Kennedylaan 1 3844 BA Harderwijk

  • Adaptief onderwijs met behulp van chromebooks. Tevens een mooi voorbeeld van 21st centuryskills
  • De school is goed onderhouden. In de onderbouw is er ruimte voor spelend leren
  • We leren kinderen hun talenten ontwikkelen. Dammen leert hen samenwerken, omgaan met winst en verlies, vooruitkijken en plannen.
  • De basis op orde: kinderen leren lezen en een ruim aanbod in de schoolbibliotheek bevordert het lezen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat er een leerkracht onverwacht uitvalt, zorgen we voor opvang. Als er onverhoopt geen invalleerkracht beschikbaar is, lossen we het die dag intern op. We vragen dan een teamlid om extra te komen werken bijvoorbeeld. Groepen kunnen dan ook worden samengevoegd, of kinderen van een groep kunnen worden verdeeld over de andere groepen in de school.

Dat geeft ons de kans om u tijdig te informeren over de volgende dagen, indien een leerkracht langer afwezig is. Ons principe is om het schoolbezoek van kinderen door te laten gaan en ouders/verzorgers te ontzorgen qua opvang thuis. Maar als er echt geen mogelijkheden zijn, vragen we de kinderen om thuis te blijven. U bent dan altijd ruim op tijd geïnformeerd, zodat u ook de kans krijgt om voor opvang te zorgen. Bij nood, zorgen we altijd voor (incidentele) opvang op de schoollocatie. Hiervoor heeft u dan eerst afstemming met de directeur. Ten tijde van de covid-19 pandemie kunnen we dit niet waarmaken in verband met infectiegevaar. 

Bij verlof van een leerkracht dat al verder van tevoren bekend is, regelen we vervanging en informeren we u over de komst van de tijdelijke invalleerkracht(-en).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school hanteert het leerstof jaarklassen systeem. Dit betekent voor ons niet dat we alle leerlingen in een groep hetzelfde benaderen want kinderen verschillen van elkaar. We benaderen die leerlingen adaptief, dat wil zeggen dat we aansluiten bij het niveau, de ontwikkeling en de belevingswereld van het kind. Er wordt rekening gehouden met de verschillen d.m.v. instructie in drie niveaus. Wie moeite heeft met de lesstof krijgt extra instructie en extra oefenstof. Wie meer aankan krijgt extra werk dat uitdaagt. Er is ook een mogelijkheid om deel te nemen aan de Prisma-groep, een groep voor meerbegaafde leerlingen, op de woensdagmorgen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken gepersonaliseerd en in workshops, hierbij komen alle vakken aan de orde. Daarnaast werken we met thema's die op de kinderen worden afgestemd. We behandelen 6 grote thema's per jaar.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle groepen gaan elke dag van 8.30-14.15 naar school. Tussen de middag eten en drinken de kinderen samen met de leerkracht in de groep. Daarna is er middagpauze, waarbij de leerkrachten toezicht houden. Het totale aantal uren dat basisschoolleerlingen naar school moeten, is in de wet vastgelegd. Scholen kunnen deze naar eigen inzicht, in samenspraak met de MR, verdelen over de onder- en/of bovenbouw. Natuurlijk voldoen we ook op onze school aan de verplichte 7520 uur verdeeld over 8 schooljaren. Wekelijks maken we zo veel lesuren dat we vier keer per jaar alle kinderen een lesvrije dag te geven en nog twee studiedagen in te plannen. Deze communiceren we ruim op tijd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle scholen binnen het Samenwerkingsverband Zeeluwe PO2509 (SWV) hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en school specifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel.

U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school handelingsverlegen (met andere woorden: kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind) dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de sub regio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn.

In dit traject wordt er altijd nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis)onderwijs zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven