Basisschool de Wegwijzer

Kennedylaan 1 3844 BA Harderwijk

 • De school is goed onderhouden. In de onderbouw is er ruimte voor spelend leren
 • De basis op orde: kinderen leren lezen en een ruim aanbod in de schoolbibliotheek bevordert het lezen. We lezen veel en vaak!
 • Elk kind is uniek en heeft talenten. Het maakt niet uit of je een reken- of een tekentalent hebt (of beiden)!
 • We leren op school om te gaan met elkaar en elkaar te vertrouwen. Dit doen we met de oefeningen van de Kanjertraining.

Het team

Toelichting van de school

We hebben geen vakleerkrachten in dienst, maar maken geregeld gebruik van de vakdocenten van andere organisaties, zoals Cultuurkust en Ga!Harderwijk. Wekelijks hebben we gym van de vakleerkracht van Ga!Harderwijk. Komend schooljaar is dit op maandag en geeft Leon Kooiker onze leerlingen gym. Ook de leerkrachten die een bevoegdheid hebben om bewegingsonderwijs te geven, zullen geregeld de gymlessen verzorgen.

De groepen 3 tot en met 8 hebben gym in De Sypel. Groep 3 en 4 gaan met de bus, vanaf groep 5 wordt er gefietst. We vinden het belangrijk dat ouders bij toerbeurt mee willen fietsen van en naar De Sypel, zodat we de veiligheid kunnen garanderen. De kleuters hebben gym in het speellokaal aan de Kennedylaan 3 en kleden zich daar ook om. 

Groep 5 en 6 doen om de week mee aan het schoolzwemmen en hebben daardoor ook om de week gym. We gaan met de bus naar het zwembad.  

De vakdocenten van Cultuurkust worden meer ingezet bij bepaalde projecten en bij de talentenateliers. Ook zullen zij dit jaar ons team ondersteunen bij het geven van goede lessen op het gebied van onder meer beeldende kunst, drama en dans. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat er een leerkracht onverwacht uitvalt, zorgen we voor opvang. Als er onverhoopt geen invalleerkracht beschikbaar is, lossen we het die dag intern op. We vragen dan een teamlid om extra te komen werken bijvoorbeeld. Groepen kunnen dan ook worden samengevoegd, of kinderen van een groep kunnen worden verdeeld over de andere groepen in de school. Dat geeft ons de kans om u tijdig te informeren over de volgende dagen, indien een leerkracht langer afwezig is. Ons principe is om het schoolbezoek van kinderen door te laten gaan en ouders/verzorgers te ontzorgen qua opvang thuis. Als er echt geen mogelijkheden zijn, vragen we de kinderen om thuis te blijven. We streven ernaar u altijd tijdig te informeren, zodat u ook de kans krijgt om voor opvang te zorgen. Bij nood (dus als de opvang thuis in individuele gevallen niet te organiseren valt) zorgen we altijd voor (incidentele) opvang op de schoollocatie. Hiervoor heeft u dan eerst afstemming met de directeur.

Bij verlof van een leerkracht dat al verder van tevoren bekend is, regelen we (waar mogelijk met het oplopende lerarentekort) vervanging en informeren we u over de komst van de tijdelijke invalleerkracht(-en).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school hanteert het leerstofjaarklassen systeem. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. Dit betekent voor ons niet dat we alle leerlingen in een groep hetzelfde benaderen, want kinderen verschillen van elkaar. We benaderen die leerlingen adaptief, dat wil zeggen dat we aansluiten bij het niveau, de ontwikkeling en de belevingswereld van het kind. Er wordt rekening gehouden met de verschillen door middel van instructie in drie niveaus. Wie moeite heeft met de lesstof krijgt extra instructie en extra oefenstof. Wie meer aankan, krijgt werk dat uitdaagt. Sommige kinderen (vanaf groep 2) nemen op woensdag ook deel aan de expeditiegroep, een groep waarbij leren leren en het ontwikkelen van een goede mindset centraal staan. Er is ook een mogelijkheid om deel te nemen aan de bovenschoolse plusklas (VCO), een groep voor meerbegaafde leerlingen. 

Kinderen die extra ondersteuning hebben, krijgen dit veelal in de klas van de leerkracht zelf. Sommige kinderen krijgen een extra aanbod buiten de klas, in een klein groepje. 

De groepsverdeling is als volgt: 

Groep 1/2: juf Margriet (ma, di, vr) en juf Nathalie (wo, do)

Groep 3: Juf Geralda (ma, di, wo) en juf Belien (do, vr)

Groep 4:  Juf Daniek. Om de week is juf Jolanda er op woensdag en is juf Daniek vrij.

Groep 5: Juf Jolanda (ma, di) en juf Josephine (wo, do, vr)

Groep 6: Meester Marthijs (ma, di, wo) en juf Yvonne (do, vr)

Groep 7: Juf Karin (ma) en juf Susan (di t/m vr)

Groep 8: Meester Bart (ma, wo, do, vr) en juf Karin (di)

Expeditiegroep wo: juf Belien 

Conciërge di: meester Ron

Administratie (maandagmiddag): juf Ina

Onderwijsassistent/remedial teacher groep 1 t/m 8: juf Rita (dinsdag en donderdag)

Onderwijsassistent: juf Sharon (woensdag, donderdagochtend), juf Anja (dinsdagochtend en vrijdagochtend)

Intern begeleider en gedragsspecialist: juf Ingrid (di, wo, do)

Directeur: Liesbeth Wonink (ma, di, do, vr)

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken in thema's en vinden spelend leren en ontdekken belangrijk. Hierbij komen alle vakken aan de orde. De thema's worden op de belevingswereld van de kinderen afgestemd. We behandelen 6 grote thema's per jaar. Samen met de kinderen bedenken de leerkrachten wat er allemaal past binnen het thema en daar omheen ontstaat de inrichting van de speel- en themahoeken en worden activiteiten gedaan die binnen het thema passen. 

Bij de kleutergroepen observeren we geregeld de kinderen. Onze observaties verwerken we in ons observatiesysteem, waarin we verschillende ontwikkelgebieden kunnen scoren. Zo zien we of de kinderen zich conform hun leeftijd ontwikkelen of dat we extra ondersteuning of uitdaging moeten bieden. Het gaat hier om de visueel-motorische ontwikkeling, de taal-denkontwikkeling, de auditieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de leesvoorwaarden, de ontwikkeling van de leesvoorwaarden zelf en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We gebruiken hiervoor Kleuter in Beeld. 

De kinderen van groep 1 en 2 hebben op woensdag en vrijdag les tot 12.30 uur. Ze zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. Dit geldt ook voor de groepen 3 en 4.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle groepen gaan elke dag van 8.30-14.30 naar school, behalve op woensdag (van 8.30-12.30 uur) De groepen 1 tot en met 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij (vanaf 12.30 uur). Tussen de middag eten en drinken de kinderen in hun eigen groep. Daarna is er middagpauze. In sommige groepen wordt er eerst pauze gehouden en daarna gegeten. In de lunchpauze wordt er pleinwacht gelopen en wordt een overblijforganisatie (TSO-club) ingezet. 

Het totale aantal uren dat basisschoolleerlingen naar school moeten, is in de wet vastgelegd. Scholen kunnen deze naar eigen inzicht, in samenspraak met de MR, verdelen over de onder- en/of bovenbouw. Natuurlijk voldoen we ook op onze school aan de verplichte 7520 uur verdeeld over 8 schooljaren. Wekelijks maken we zo veel lesuren dat we een aantal keer per jaar alle kinderen een lesvrije dag of dagdelen geven, zodat het personeel een studiedag kan inplannen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs

Samenwerkingsverband Zeeluwe 

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Gelukkig gaat het met verreweg de meeste kinderen op onze VCO-scholen goed, maar natuurlijk zijn er ook leerlingen bij wie de ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend gaat. Die hebben behoefte aan extra ondersteuning. Vaak kunnen scholen die extra vragen niet in hun eentje oplossen. Daarom zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband (SWV) van scholen in de regio.

Onze school werkt met alle basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe samen, binnen het “SWV Zeeluwe” (www.zeeluwe.nl) 

Belangrijke doelen in de wet op Passend Onderwijs zijn: 

 • Terugdringen van bureaucratie, met name de ingewikkelde indicatieprocedures, 
 • Terugdringen van het aantal kinderen dat geen plek in het onderwijs kan vinden (thuiszitters), 
 • Alle kinderen een passende onderwijsplek bieden.  

SWV Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan (http://www.zeeluwe.nl/zeeluwe/ondersteuningsplan) vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen voor regulier- en speciaal (basis)onderwijs.  

Zorgplicht 

Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een passende onderwijsplek te bieden. Liefst zo thuisnabij mogelijk, in en door de reguliere basisschool van eigen keuze. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders te zoeken naar de best passende plek elders. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het SWV of op een school voor speciaal (basis)onderwijs. 

Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of het bestuur van de school van uw kind. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met het SWV Zeeluwe of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd aan een landelijke geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u op de website www.onderwijsgeschillen.nl.   

School ondersteuningsprofiel 

Iedere school is in het bezit van een school ondersteuningsprofiel (SOP). In dit document staat omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. U kunt het SOP vinden op onze schoolwebsite. In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vormgeeft en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning de school kan bieden. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Bij de HGW-aanpak kijken we niet naar “wat een kind heeft”, maar naar “wat het kind nodig heeft”. Hierbij is samenwerking en afstemming met ouders/verzorgers en andere deskundigen een belangrijk onderdeel. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen.  Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen tussen kinderen m.b.t. intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging worden gemaakt. Kern hiervan is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra ondersteuning past binnen de basisondersteuning die de school kan bieden. Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.: 

 • Kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden, 
 • Blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd, 
 • Is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht?  

Arrangementen 

Het antwoord op de vraag: “Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af?”, wordt vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer en hoe evalueren we? Ouders worden nauw betrokken bij het opstellen van een arrangement. Doeltreffende samenwerking tussen alle betrokkenen, in het belang van het kind, staat hierbij voorop.  

Beleid dyslexie 

“Wij geloven in goed onderwijs voor elk kind!” is het motto van Stichting VCO Harderwijk-Hierden. Alle kinderen zijn welkom op de VCO-scholen en wij gaan ervoor om ons onderwijs af te stemmen op het kind, want 'Jij doet ertoe!'. Elke VCO-school streeft ernaar om alle leerlingen uit te dagen, uitgaande van hun mogelijkheden en rekening houdend met hun beperkingen. Daarnaast bereiden wij alle leerlingen voor op het vervolgonderwijs en een plek in de samenleving. Dit betekent onder andere voor ons dat we leerlingen zo goed mogelijk leesonderwijs willen geven en wij leerlingen met een laag beginnende geletterdheid en/of leesproblemen de kans willen geven optimaal van het onderwijs te profiteren. Als Stichting proberen we hier zo goed mogelijk aan tegemoet te komen door onder andere de inzet van het programma Bouw!. Er is gekozen voor Bouw! omdat dit evidence-based programma gericht is op het voorkomen van leesproblemen. Het voorkomen is effectiever dan remediëren wanneer er al achterstanden zijn ontstaan. Het programma is bewezen effectief: scholen die met Bouw! werken zien een blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie.Groepsleerkrachten en ouders hebben een centrale rol in de zorg voor de leerlingen. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Door de inzet van Bouw! kunnen we samen met ouders in een vroeg stadium hun kind waarvan het leesproces moeizaam op gang komt zo goed mogelijk ondersteunen en helpen. Het doel van deze ondersteuning is de leesontwikkeling en minstens zo belangrijk de leesmotivatie te ontwikkelen.Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdig interveniëren effectief is. We stimuleren de inzet van Bouw! vanaf halverwege groep 2. Bouw! kan ook ingezet worden vanaf begin groep 3 of na de herfstsignalering. Wanneer Bouw! goed geïmplementeerd is levert deze interventie de individuele begeleiding die voorgeschreven staat in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.2.3 Beleidsdoel(en)Door de inzet van Bouw! willen we effectieve ondersteuning bieden bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en/of spelling inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn.

Het programma ondersteunt:1. risicoleerlingen die in groep 2 of aan het begin van groep 3 laag scoren op de screening beginnende geletterdheid;2. zwakke lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam gaat;3. leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis;4. nieuwkomers en andere leerlingen met een NT2-achtergrond.We zien het programma Bouw! ook als belangrijk middel inzichtelijk te krijgen welke leerlingen in aanmerking komen en gebaat zijn bij verder onderzoek of diagnostiek.


 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Doordat we als team voortdurend in ontwikkeling zijn en ons steeds verder bekwamen, kunnen we kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte blijven begeleiden. In de toekomst zullen we hiervoor ook ondersteuning krijgen vanuit cluster 2 (kinderen die doof of slechthorend zijn of die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft geen eigen peuteropvang of kinderopvang. Vanuit de peuterspeelzalen of kinderopvang in de omgeving wordt vaak gezorgd voor een 'warme' overdracht van de kinderen die als kleuter starten. We werken o.a. samen met het CJG, de BSO Kennedylaan en de peuterspeelzalen in Harderwijk. 

Soms blijkt uit de informatie van ouders/verzorgers, of die van een derde dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand en verwachten we dat een kind extra ondersteuning nodig zal hebben. We zullen dan gaan onderzoeken of wij deze zorg kunnen bieden. Dit doen we met hulp van het samenwerkingsverband Zeeluwe. De onderzoeksperiode duurt ongeveer 6 weken, met een eventuele verlenging van 4 weken. In deze periode onderzoeken we welke speciale ondersteuning uw kind nodig heeft en of we deze ondersteuning als school kunnen bieden. Zo ja, dan volgt plaatsing bij ons op school. Zo niet, dan kunnen we twee dingen doen: we zoeken samen met u naar een andere reguliere basisschool, of onderzoeken of uw kind beter op zijn/haar plek is op het Speciaal (basis-) Onderwijs. Zie hiervoor ook het beleidsdocument "Aannamebeleid" dat u vindt op de website van VCO (www.stichtingvco.nl).

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig in hun ontwikkeling. Doordat we extra ondersteuning in de klas of daarbuiten bieden door de leerkracht of een onderwijsassistent, is er tijd om individuele kinderen of kinderen in een klein groepje extra te helpen. Ook oudere leerlingen worden ingezet om bijvoorbeeld met het computerprogramma Bouw samen met jonge kinderen te oefenen aan het ontwikkelen van de leesvoorwaarden. 

Terug naar boven