Christelijke basisschool Het Baken

Vollenhovemeen 29 3844 NC Harderwijk

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op basis van de leerlingkenmerken van onze groep 8 hebben we een passende score gehaald. De score hebben we geanalyseerd en hier acties op gezet voor komend schooljaar. 

-We willen gerichter aan 1S/2F doelen gaan werken.

-We werken met blokplanningen waarbij we sneller en gerichter kunnen analyseren of doelen beheerst worden en hier acties op kunnen zetten. Dit komt ook terug in ons jaarplan.

-De klaaropdrachten moeten met name ook kinderen uitdagen in hun zone van naaste ontwikkeling. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen gerichte instructie in en buiten de groep en verwerkingsopdrachten.

-Bij begrijpend lezen zetten we in op leesmotivatie en willen we op die manier een hogere opbrengst halen. Ons boekenaanbod is vergroot en we hebben jaarlijks nieuw aanbod door de Bibliotheek op school. We koppelen daarnaast de interessante Blink (wereldoriëntatie) lessen aan  teksten. 

-Samenwerkende gestructureerde opdrachten bij rekenen en spelling vergroten de betrokkenheid en taakgerichtheid van leerlingen en hierdoor zullen onze opbrengsten verbeteren.

-Basisvaardigheden subsidie zetten we in op klassenverkleining groep 6/7 en 7/8 en gerichter aanbod op taal/spelling/woordenschat/tekstbegrip.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Handelingsgericht werken

Een paar jaar geleden heeft de school gekozen om handelingsgericht werken in te voeren voor de vakken lezen en rekenen. Bij handelingsgericht werken (HGW) maakt de leerkracht, voor een periode van steeds 10 tot 13 weken een plan om het onderwijs vorm en inhoud te geven. (zie hieronder) Het plan wordt vier keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. De cyclus handelingsgericht werken voor de leerkracht:

1. Verzamelen van gegevens, evalueren vorig plan: Hoe gaat het met de taal/lees en reken ontwikkeling van de leerlingen in mijn groep? We observeren leerlingen, kijken naar methodetoetsen en cito toetsen. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een didactisch groepsoverzicht.

2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: Welke leerlingen vallen op bijvoorbeeld door een lage of opvallend hoge cito of methode toetsscore? Is er incidenteel sprake van terugval/sterke vooruitgang of speelt dit al langere tijd? (data-analyse op groepsniveau) analyseren/ interpreteren

3. Onderwijsbehoeften benoemen: Wat vragen deze leerlingen van mij? (Plannen)

4. Het clusteren van leerlingen: Welke leerlingen kan ik hiervoor bij elkaar brengen als (tijdelijk) groepje omdat ze (ongeveer) hetzelfde van mij vragen?

5. Opstellen van een groepsplan: Wat bied ik deze groep leerlingen aan? (Realiseren)

6. Uitvoeren van het groepsplan.

Wij vinden het belangrijk om als team samen te werken aan onze leeropbrengsten. In het jaar 2023-2024 is er daarom extra gerichte aandacht voor leerkrachten die samen voorbereiden, plannen, uitvoeren en evalueren van doelen en efficiëntie van lesactiviteiten. Specialisten die hun expertise delen; Specialist leerlingen ontwikkelingsvoorsprong, specialist coöperatief leren, gedragsspecialist, jonge kind specialist. Er zijn dit jaar gerichte Bakensessie en werksessies, waaronder ook de bijeenkomst in maart en juni waarin we onze observatie en toetsopbrengsten delen met elkaar als team. Dit zijn momenten om samen te werken. Leren focussen, elkaar leren uitdagen, vragen stellen en ideeën uitwisselen gericht op het verbeteren en ontwikkelen van ons vakmanschap.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn bij de verwijzing van onze leerlingen alert op kansenongelijkheid en verwijzen vanuit hoge verwachtingen. Eind groep 7 voeren wij  gesprekken met leerlingen en ouders over het voorlopig schooladvies. Bij het (voorlopig) schooladvies houden wij rekening met de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding en toets resultaten van de afgelopen drie jaar. Bij het gesprek motiveren wij leerlingen om het beste uit zichzelf te blijven halen. In groep 8 is er ruimte om samen met de leerling en ouders te blijven werken aan groei en ontwikkeling. Halverwege groep 8 volgt er een definitief schooladvies. Bij een hogere eindtoets gaan we in gesprek met leerling en ouders om te bespreken welke vervolgstap voor de leerling het meest wenselijk is. Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij ons op school zien we elk kind als een individu met eigen talenten. We creëren een leeromgeving, waarin het kind zich prettig, veilig en gewaardeerd voelt. Elk kind is van nature uit op sociale verbinding en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Wij begeleiden kinderen zodanig, dat ze zich kunnen ontplooien naar hun individuele mogelijkheden. Daarbij gaan we uit van een positieve benadering, de mogelijkheden en de kansen die ieder kind heeft, maar we houden ook rekening met hun beperkingen en onmogelijkheden. De leerkracht heeft, in alle groepen, een uitnodigende, stimulerende en begeleidende rol.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar/omgeving
  • Samen verantwoordelijk
  • Leren van en met elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs ziet toe op de basiskwaliteit zoals beschreven in de wet. Dat doen zij aan de hand van een lijst onderwerpen (kwaliteitsgebieden). Voor het basisonderwijs zijn dat de volgende: 

-Onderwijsproces: over de lesinhoud, de manier van lesgeven en differentiatie 

-Schoolklimaat en veiligheid: over veiligheid en burgerschapsonderwijs 

-Onderwijsresultaten: over de eindtoets Kwaliteitszorg: de wijze waarop de school zorgt dat onderwijs van goede kwaliteit is 

Samengevat kijkt de inspectie of alle leerlingen zich veilig voelen, goed les krijgen en genoeg leren.

Jaarlijks bespreekt de inspecteur met het bestuur of er risico's zijn gesignaleerd. Er zijn geen risico's op onze school, we hebben daarom basistoezicht. In juni 2023 is er een bestuurlijk bezoek geweest. Directie en MT van onze school hebben actief deelgenomen aan de gesprekken bij dit bezoek. Onze stichting heeft een goed en twee voldoendes als waardering ontvangen. 

In 2019 is de onderwijsinspectie voor een themaonderzoek geweest op Het Baken. Het onderwerp betrokkenheid, taakgerichtheid en feedback geven stond hierbij centraal. Ontwikkeling op deze gebieden was zichtbaar, merkbaar en voelbaar voor de inspecteur en de focus in het jaarplan passend. 

Terug naar boven