Christelijke basisschool Het Baken

Vollenhovemeen 29 3844 NC Harderwijk

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken

Het team

Toelichting van de school

Directeur: Moniek Zonneveld-Bosch

Onderbouw coördinator: Remko Steenbergen

Midden- Bovenbouw coördinator: Marinka Lunenborg

Intern Begeleider: Aukje Sinte Maartensdijk

Rekenspecialist: Christel Ijdema

Gedragsspecialist: Marinka Lunenborg

Emotie regulatie specialist: José Hammenga

Specialist coöperatieve werkvormen: Christel IJdema

Specialist kinderen met ontwikkelingsvoorsprong: Willemijn Martin en Ramona Klomp

Plusklas leerkracht: Florien Visser

Leerkracht Baken Extra: Monique Geerling

ICT-er: Richelle Plakke

Schoolopleider: Willemijn Martin

Onderwijsassistent: Wilma Oosterom, José Hammenga

Leerkrachten: Groep 1/2a; Roxanne Jansen, Groep 1/2b; Remko Steenbergen, Groep 3; Marieke Cornelissen en Hinke Dusseljee, Groep 4; Willemijn Martin en Monique Geerling, Groep 5; Fenna Sikkes, Groep 6/7; Richelle Plakke en Babette Strubbe, Groep 7/8; Christel Ijdema en Marinka Lunenborg. Extra leerkracht voor groep 6, 7 en 8 om de groepen te kunnen splitsen; Geke Franken. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt getracht een vervanger te vinden. Mocht er geen vervanging gevonden kunnen worden, dan bestaat de mogelijkheid om groepen te combineren of een groep te verdelen over de andere groepen. Leerkrachten met ‘andere taken’ kunnen ook ingezet worden voor een groep. Al het mogelijke wordt gedaan om te voorkomen dat er leerlingen naar huis gestuurd moeten worden.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken bewust met twee groepen 1/2. De kinderen leren in de klas met en van elkaar. Ook de leerkrachten blijven zichzelf ontwikkelen en leren met en van elkaar. De jonge kind specialist en de specialist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bepalen samen het onderwijsaanbod. Binnen de thema's en het spelend leren is er zo aandacht voor de onderwijsbehoeften van ieder kind. 

Wij hebben een groep 6/7 en groep 7/8. In deze groepen zijn extra handen om de kinderen op maat te kunnen helpen en we splitsen de groep op door gebruik te maken van een extra lokaal. Door de rust en structuur in de school werkt dit prima voor iedereen. Er is veel aandacht voor samenwerkende opdrachten en leren leren. Vanaf groep 6 werken wij nog gerichter voor goede opbrengsten op 1F, 2F en 1S niveau. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. Zo hopen wij al onze leerlingen een stevige basis voor het vervolgonderwijs mee te geven. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken wij vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Bij de HGW-aanpak kijken we niet naar “wat een kind heeft”, maar naar “wat het kind nódig heeft”. Hierbij is samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk onderdeel. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB’er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen tussen kinderen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging worden gemaakt. Kern hiervan is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra ondersteuning past binnen de basisondersteuning die de school kan bieden in de jaargroep.  

Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.:

-kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden,

-blijft de aandacht voor de andere leerlingen in de groep voldoende gewaarborgd,

-is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht?

Zie voor verder informatie ons schoolondersteuningsprofiel op onze website www.cbshetbaken.nl. 

Passend Onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Belangrijke doelen in de wet op Passend Onderwijs zijn: 1. Terugdringen van bureaucratie, met name de ingewikkelde indicatieprocedures, 2. Terugdringen van het aantal kinderen dat geen plek in het onderwijs kan vinden (thuiszitters), 3. Alle kinderen een passende onderwijsplek bieden. Ook al lijkt de ontwikkeling van kinderen vaak ‘als vanzelf’ te gaan, voor sommige kinderen is dat niet zo. Zij hebben behoefte aan extra ondersteuning of een speciale onderwijsplek. Als dat op school niet lukt, wordt eerst binnen het bestuur van VCO naar een oplossing gezocht. Als dat ook niet mogelijk blijkt, gaan we in overleg met het regionale samenwerkingsverband. Onze school werkt met alle basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe samen, binnen het “SWV Zeeluwe” (www.zeeluwe.nl). SWV Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan op de website vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen voor regulier- en speciaal (basis)onderwijs.  

Zorgplicht 

Alle kinderen een passende onderwijsplek bieden is onze kernopdracht die ook wel ‘zorgplicht’ wordt genoemd. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een passende onderwijsplek te vinden. Liefst op de eigen school of de school van voorkeur. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders te zoeken naar de best passende plek elders. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het SWV of op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of het bestuur van de school van uw kind. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met het SWV Zeeluwe (www.zeeluwe.nl) telefoonnummer 0341 740007 of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl). Blijft u het oneens met de school en helpt voorgaande niet, dan kunt u een klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u op de website www.onderwijsgeschillen.nl.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Hoge verwachtingen hebben van leerlingen en werken aan kansenongelijkheid! 

Wij willen nog beter samenwerken met voorschoolse voorzieningen (zoals de peuterspeelzaal en kinderopvang). Zo kunnen we samen zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling en kinderen op een passende manier uit blijven dagen. 

Wij werken aan nog betere objectieve dossiervorming, diepere analyse, beter duiden, afstemmen van ons handelen en navolgbaar zijn. Wij willen gericht de expertise van onze orthopedagoog inroepen om in samen met ouders de ontwikkeling van een kind op tijd bij te kunnen sturen. 


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In onze groepen 1 t/m 3 maken wij spelenderwijs gebruik van de methode LOGO 3000. Hiermee werken wij aan de passieve en actieve woordenschat. Dit is belangrijk onder andere voor het latere lezen en rekenen. Vanaf begin groep 3 gebruiken wij het computerprogramma Bouw voor extra oefening bij het beginnend lezen. 

Juf Willemijn en juf Ramona zijn onze specialist ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid die binnen de thema's van groep 1 t/m 5 meedenken hoe wij ook deze doelgroep spelenderwijs uit kunnen dagen. Onze leerlingen spelen en werken ook in groepjes bij deze leerkrachten. Dit doen we in de klas, tijdens buitenspel en in onze bibliotheek. 

Groep 1 en 2

Spelen is de belangrijkste bezigheid van een kleuter. De kleuter leert in groep 1 en 2 spelenderwijs allerlei vaardigheden en doet kennis en ervaringen op door middel van onderzoeken, experimenteren en ontdekken om later in groep 3 te kunnen starten met het leren lezen, rekenen en schrijven. De ervaringen die ze spelenderwijs opdoen zijn een waardevolle schat voor de latere ontwikkeling. Zo worden er in de hoeken spelactiviteiten gedaan, die ervoor zorgen dat kleuters ervaringen opdoen met samen spelen, samenwerken, tellen, meten, wegen, hun naam schrijven, etc. Deze ervaringen kunnen ze opdoen binnen de thema’s die gekozen worden. De thema’s waarin gewerkt wordt, duren zo’n zes tot acht weken. De invulling van de thema’s proberen we zoveel mogelijk uit de kleuters zelf te laten komen. De kleuters mogen materiaal meenemen van thuis voor het thema. Dit wordt op de zogeheten “thematafel” neergelegd. Omdat iedere groep anders is, kan het dus voorkomen dat hetzelfde thema op verschillende manieren wordt uitgewerkt. Thuis kan eventueel een vervolg aan het thema worden gegeven.  Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels en in hoeken. Veel kinderen zitten twee tot drie jaar in een kleutergroep. Dit is afhankelijk van de geboortedatum of de aard en aanleg van het betreffende kind. In de kleutergroepen houden we de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig bij m.b.v. de observatiemethode ‘KIJK’! Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het kind. Voor het bepalen of een kind toe is aan een volgende groep hanteren wij vaste criteria. Het is vaak moeilijk de verschillende leergebieden uit elkaar te houden. Wie speelt in de huishoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie een gezelschapsspel speelt, leert ook getallen of kleuren en wie op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. Spelenderwijs proberen we de kinderen voor te bereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.  

Mocht u meer informatie willen? Dan kunt u deze vinden in onze Kleuterkrant. Deze is te verkrijgen bij de directie of terug te vinden op: www.cbshetbaken.nl, Het Baken, Kleuterkrant.

Terug naar boven