Basisschool het Baken

Vollenhovemeen 29 3844 NC Harderwijk

  • Schoolfoto van Basisschool het Baken
  • Schoolfoto van Basisschool het Baken
  • Schoolfoto van Basisschool het Baken
  • Schoolfoto van Basisschool het Baken
  • Schoolfoto van Basisschool het Baken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op onze eindtoets 2020-2021 vielen ons tegen. Het gemiddelde was 535. Wij hadden hogere ambities. In de periode van afstandsonderwijs bleek het lastig om alle kinderen in groep 8 gemotiveerd te houden. Wij hadden hen het eindadvies voor het middelbaar vervolgonderwijs al gegeven voor de periode van onderwijs op afstand in januari/februari. Gelukkig zijn alle kinderen op het passende niveau uitgestroomd. Daar zijn wij trots op! 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Handelingsgericht werken

Een paar jaar geleden heeft de school gekozen om handelingsgericht werken in te voeren voor de vakken lezen en rekenen. Bij handelingsgericht werken (HGW) maakt de leerkracht, voor een periode van steeds 10 tot 13 weken een plan om het onderwijs vorm en inhoud te geven. (zie hieronder) Het plan wordt vier keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. De cyclus handelingsgericht werken voor de leerkracht:

1. Verzamelen van gegevens, evalueren vorig plan: Hoe gaat het met de taal/lees en reken ontwikkeling van de leerlingen in mijn groep? De verzamelde gegevens worden verwerkt in een didactisch groepsoverzicht.

2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: Welke leerlingen vallen op bijvoorbeeld door een lage of opvallend hoge cito of methode toetsscore? Is er incidenteel sprake van terugval/sterke vooruitgang of speelt dit al langere tijd? (data-analyse op groepsniveau) analyseren/ interpreteren

3. Onderwijsbehoeften benoemen: Wat vragen deze leerlingen van mij? Plannen

4. Het clusteren van leerlingen: Welke leerlingen kan ik hiervoor bij elkaar brengen als (tijdelijk) groepje omdat ze (ongeveer) hetzelfde van mij vragen?

5. Opstellen van een groepsplan: Wat bied ik deze groep leerlingen aan? Realiseren

6. Uitvoeren van het groepsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Fragment uit het Nationaal cohort onderzoek onderwijs (NCO) 2020: Van uw oud-leerlingen haalt 78% binnen de nominale studietijd een diploma in het voortgezet onderwijs. Dit is hoger dan de voorspelde referentiewaarde, en tevens hoger dan het landelijk gemiddelde. Van uw oud-leerlingen is 8% een vervolgopleiding gaan doen, maar heeft (nog) geen diploma gehaald. Dit percentage ligt lager dan de voorspelde referentiewaarde en tevens lager dan het landelijk gemiddelde. Van uw oud-leerlingen heeft 11% ongediplomeerd de gestarte vervolgopleiding verlaten. Dit percentage is hoger dan de voorspelde referentiewaarde, en tevens hoger dan het landelijk gemiddelde.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven