CBS De Elzenhof

Ondermaat 13 7772 JA Hardenberg

Schoolfoto van CBS De Elzenhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen van groep 8 hebben we aan het eind van afgelopen schooljaar, ondanks de coronacrisis, toch d.m.v. de eindtoets kunnen meten. We hebben dit gedaan d.m.v. de DIA-eindtoets. Deze toets kan in één dagdeel gemaakt worden. 

In beginsel laten we alle leerlingen daaraan meedoen.(Voor sommige leerlingen kan op grond van wettelijke regelingen een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen die zijn ingestroomd in groep 7 of 8 laten we wel standaard meedoen aan de eindtoetsen. 

We garanderen een zorgvuldige toetsafname, omdat we ons exact houden aan de voorschriften. De uitslagen worden met behulp van de normen in Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs geanalyseerd. Daardoor weten we of de resultaten liggen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van de leerlingenpopulatie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van de leerlingen in groep 1 en 2 worden bijgehouden in het LVS "Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind" in Parnassys.
De resultaten van de leerlingen worden met de IB-er onderbouw geëvalueerd. wanneer de resultaten daartoe aanleiding geven wordt extra zorg en ondersteuning geboden.

We maken gebruik van de digitale verwerking van Gynzy in de groepen 4 tm 8 m.b.t. Rekenen, Spelling en Woordenschat en begr. lezen. Door de directe terugkoppeling krijgt zowel de leerkracht als de leerling inzicht in de behaalde resultaten t.o.v. de gestelde doelen die gezamenlijk worden vastgesteld.

Voorgaande jaren gebruikten wij de  CITOtoetsen als LVS om de individuele- en groepsresultaten te monitoren.
Sinds vorig schooljaar gebruiken wij het volgsysteem: DIATAAL.
Dit is een formatieve wijze van toetsen die aansluit bij onze missie en visie. Bij de DIA-toetsen vormt de toetsuitslag het startpunt voor leren, waarbij we de leerlingen kunnen laten zien hoe ver ze zijn en wat hun sterke en zwakke punten zijn. De groepsresultaten worden door de leerkrachten geanalyseerd en in de groepsbesprekingen besproken. Daar waar nodig worden plannen opgesteld om individuele of groepsresultaten te verbeteren. (Zie bijlage)


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap naar het Voortgezet Onderwijs

Of het vmbo/havo/vwo voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, de motivatie en de aanleg van het kind. Met onderwijs op maat proberen we op De Elzenhof het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen.

Verwijzingsprocedure Voortgezet Onderwijs
In groep 8 nemen we de NIO af.(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) Samen met de LVS-toetsen en de ontwikkelingen van de laatste 3 jaar geeft die een indicatie van het niveau voor de middelbare school. In de loop van groep 8 zal er een informatieavond op school worden georganiseerd, waarbij iemand van het Vechtdal College uit Hardenberg voorlichting komt geven over het onderwijs dat gegeven wordt op de betreffende school. Daarnaast ontvangt u een uitnodiging voor de informatieavond van de Nieuwe Veste uit Hardenberg die op eigen locatie verzorgd zal worden. In november wordt er een voorlopig advies gegeven. Dit voorlopige advies wordt vastgesteld op basis van het leerlingvolgsysteem (waarin we de ontwikkeling van uw kind tijdens de gehele schoolperiode hebben gevolgd), de uitslag van de NIO toets en op basis van de concentratie, de werkhouding, de zelfstandigheid en de motivatie van het kind. Naar aanleiding van deze voorlopige adviezen kunnen ouders en leerlingen scholen voor Voortgezet Onderwijs bezoeken. In februari worden alle ouders met de leerlingen op school uitgenodigd voor het definitieve advies. In april vindt de eindtoets plaats. De eindtoets wordt de laatste jaren in april afgenomen en het advies van de eindtoets is niet meer leidend voor een schooladvies. Deze toets is nu meer een bepaling van het eindniveau van het kind. Ook wordt gekeken of de ontwikkeling van de kinderen t.o.v. het landelijk gemiddelde voldoende is. Ouders ontvangen van hun eigen kind een overzicht van de resultaten. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven schooladvies heroverweegt de school het advies en vinden er incidenteel nog gesprekken plaats als hiervoor behoefte is vanuit de school of de ouders. Nadat de definitieve adviezen verstrekt zijn, meldt de leerkracht van groep 8 namens de ouders hun kind aan bij de school voor Voortgezet Onderwijs van hun keuze.
Wanneer de aanmeldingen zijn afgerond vindt een warme overdracht naar het VO plaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven