Chr Basisschool De Vlinder

Rembrandtstraat 31 7771 XE Hardenberg

  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht kunnen wij voor vervanging putten uit de invalpool van stichting Chrono. Deze bestaat uit ongeveer 25 leerkrachten, die een vaste benoeming hebben voor een aantal dagen en flexibel inzetbaar zijn. Zij worden o.a.  ingezet voor vervanging bij ziekte maar ook wanneer langdurig verlof moet worden ingevuld. De directie kan een verzoek uitzetten bij het mobiliteitscentrum ObT ( onderwijs bureau Twente ). Zij koppelen het verzoek aan een invaller.Wanneer bij plotseling noodzakelijk verlof er geen invaller beschikbaar is, wordt de vervanging zo mogelijk intern geregeld. Dit kan door inzet van een leerkracht die beschikbaar is voor ondersteuning of door inzet van een IB-er of de directeur. Door toenemende personeelstekorten kan het voorkomen dat vervanging niet geregeld kan worden. In dat geval zou het kunnen, dat we genoodzaakt zijn een groep naar huis te sturen. Ons streven is om u hier dan minimaal 1 dag van tevoren over informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen schooljaar 2020-2021

Instroomgroep/groep 1

Juf Willy Brouwer

Juf Carlinda Polak

Groep 1

Juf Janneke van der Kolk

Groep 2

Juf Renate Brederode

Juf Willy Brouwer

Juf Jannet Linthorst

Groep 3

Juf Annemarie Stegeman

Juf Carla Boer

Juf Linda Altena

Groep 4

Juf Janine van Dijk

Juf Ria Meinen

Groep 5

Juf Mieke Helder

Juf Alida Jurjens

Juf Carlinda Polak

Groep 6

Juf Wilma Huisjes

Juf Jannet Linthorst

Groep 7

Juf Alie Lomulder

Juf Alida Jurjens

Groep 8

Meester Gert Hamberg

Juf Janine van Dijk

Coördinatoren/specialisten

Intern begeleider onderbouw: Carlinda Polak

Intern begeleider bovenbouw: Janine van Dijk

Gedragsspecialist: Wilma Huisjes

Kanjercoördinator: Mieke Helder

Coördinator ICT: Gert Hamberg & Alie Lomulder

Coördinator Wetenschap & Techniek: Gert Hamberg

Begaafdheidsspecialist: Alida Jurjens

Vertrouwens-/Contactpersoon: Janine van Dijk

Onderwijsassistenten

Ciska Gubler

Rob Scholten

Vakdocent gymnastiek

Onze lessen gymnastiek worden verzorgd door een docent van Sportservice Hardenberg.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op C.B.S. de Vlinder wordt geprobeerd om zo goed mogelijk onderwijs te geven aan alle kinderen. Ook aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Er wordt in dat geval samen met de intern begeleider en ouders gekeken welke zorg het kind nodig heeft en op welke manier dit gerealiseerd kan worden op de Vlinder. De orthopedagoog die verbonden is aan Chrono speelt daarbij een belangrijke rol. Verder kan er een beroep gedaan worden op verschillende specialisten en wordt er nauw samen gewerkt met de GGD en Samen Doen. Ouders zien we daarbij als partners, waarmee we graag nauw samenwerken en waarmee we samen op zoek gaan naar mogelijkheden.

Er is op de Vlinder ervaring opgedaan op het gebied van taal- en spraakstoornissen, kinderen met een beneden gemiddelde intelligentie, taal-, lees- en rekenproblemen en gedragsproblemen. Er is een leerkracht die de opleiding voor gedragsspecialist heeft gedaan en een leerkracht die zich aan het scholen is in meer- en hoogbegaafdheid. 

Daarnaast zijn er kinderen met een niet Nederlandse achtergrond voor wie het Nederlands de tweede taal (NT2) is. Eén ochtend per week komt er een leerkracht om deze kinderen te begeleiden en haar kennis te delen met de leerkrachten. De aangeboden stof wordt twee keer per week door een onderwijsassistent herhaald.

Inmiddels hebben alle leerkrachten een cursus gevolgd om NT2 leerlingen beter te kunnen begrijpen en begeleiden.

Soms lukt het niet om het kind te geven wat het nodig heeft en lopen we tegen grenzen aan. In dat geval gaan we samen met ouders op zoek naar een passende oplossing.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven