C.B.S. de Vlinder

Rembrandtstraat 31 7771 XE Hardenberg

 • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
 • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
 • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
 • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
 • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2015-2016 maakt C.B.S. de Vlinder gebruik van de eindtoets van Route 8. Dit is een digitale adaptieve toets die in ongeveer 4 uur afgenomen kan worden. In principe nemen alle leerlingen uit groep 8 deel aan deze toets. Alleen zeer moeilijk lerende kinderen, of leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland wonen, zijn niet verplicht de toets te maken. Wanneer ze wel deelnemen telt de uitslag niet mee met het groepsgemiddelde. De toets wordt afgenomen conform de daarvoor geldende regels. De uitslag wordt geanalyseerd, waarbij gekeken wordt of de resultaten op niveau zijn en welke onderdelen op schoolniveau aandacht vragen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt gewerkt met de "leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind" uit ParnasSys. Door middel van observaties worden kansen en bedreigingen gesignaleerd en kan het onderwijs daarop worden afgestemd. In groeps- en leerlingbesprekingen worden deze observaties gedeeld en worden interventies besproken.

Daarnaast worden vanaf groep 3, twee keer per jaar de Cito-toetsen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen (vanaf groep 4) afgenomen. Voor technisch lezen maken we gebruik van de DMT en AVI toetsen voor alle leerlingen. Uiteraard wordt per kind gekeken of er op deze toetsen voldoende ontwikkeling te zien is en of er interventies voor dit kind nodig zijn. De resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd op leerling-, groep- en schoolniveau. Zo krijgen we zicht op de sterke en zwakkere kanten in ons aanbod. Hier kunnen we ons handelen en aanbod op afstemmen.

De tussenresultaten kunnen een aanleiding zijn om bijvoorbeeld een orthopedagoog in te schakelen. Ook kunnen de analyses gebruikt worden om te bepalen welke (team)scholing wenselijk is.

In de bovenbouw wordt gebruik gemaakt van het programma Snappet. Daardoor kan de ontwikkeling van een kind goed worden gevolgd. De methode gebonden toetsen geven aan of we op de goede weg zitten en waar extra hulp/instructie gewenst is. Dit kan op groeps- en leerlingniveau zijn.

Doubleren of klas overslaan 

Bij de overgang naar een volgend schooljaar gebruiken we de volgende criteria: 

 • Groep 1-2: In de kleutergroepen maken we gebruik van de Leerlijnen in ParnasSys. Hierin houdt de leerkracht door middel van observaties de ontwikkeling van het kind bij. Op de Vlinder gaan we uit van de richtlijn dat kinderen die geboren zijn voor 1 januari door kunnen stromen naar de volgende groep. Als uit de observaties blijkt dat het voor de ontwikkeling van het kind beter is dat hij/zij een extra kleuterjaar krijgt, gaat de leerkracht samen met de ib-er in gesprek met de ouders.  Hierin wordt de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind besproken en wordt samen met de ouders besloten over doorgaan of verlengen. Wanneer ouders en school het niet eens kunnen worden, ligt de uiteindelijke beslissing bij de school. 
 • Groep 3-7: Via het leerlingvolgsysteem en de methodetoetsen volgen we de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Als hieruit blijkt dat een kind nog niet toe is aan de volgende groep, gaat de leerkracht samen met de ib-er in overleg met de ouders. Hieruit volgt een advies van school. Wanneer ouders en school het niet eens kunnen worden, ligt de uiteindelijke beslissing bij school. 
 •  Groep 1-7: bovenstaande geldt ook als een leerling zou kunnen versnellen.  


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Vlinder is een school waar een ontspannen sfeer heerst en waarbij de kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig en veilig voelen. Wij monitoren dit door één keer per 2 jaar, een enquête sociale veiligheid bij leerlingen, ouders en leerkrachten af te nemen.

We zien het als onze taak om de leerlingen te begeleiden op weg naar een zinvolle plaats in onze multiculturele maatschappij. Wij zijn trots op de diversiteit in onze klassen. Het geeft onze leerlingen een brede en onbevooroordeelde kijk op de samenleving. Naast kwalitatief goed onderwijs, streven wij er ook naar om goede burgers voor de toekomst af te leveren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • veiligheid
 • gelijkwaardigheid
 • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het inspectierapport dat is opgesteld na het bezoek van inspectie in 2017.

Terug naar boven