Kanjerschool De Wilgenhoek

Steurstraat 3 4273 EN Hank

  • In groep 3 zijn alle letters geleerd!
  • Sponsorloop voor het vernieuwen van het schoolplein.
  • Thema brandweer bij de kleuters.
  • Als de gymles niet door mag gaan, zoeken we een andere gezonde oplossing om te bewegen!
  • Elke leerling heeft een eigen Chromebook van school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindtoets

Groep 8 neemt jaarlijks deel aan de Cito-eindtoets. De afnamedata voor de eind-Cito zijn in april 2022. De uitslag van deze toets biedt, naast een overzicht van de prestaties van de individuele leerlingen, óók een mogelijkheid om ons onderwijs objectief te evalueren. De behaalde resultaten worden vergeleken met de gemiddelden van alle deelnemende scholen van dat jaar. Het aantal goed gemaakte opgaven wordt uitgedrukt in een percentage.  

De Cito-toetsen geven ook de minder sterke punten aan, waaraan wij door aanpassing van de methoden of lessen aandacht kunnen besteden (dit geldt niet alleen voor de Cito-eindtoets).  We vinden het belangrijk dat de opbrengsten aan het eind van de basisschool overeenkomen met de verwachtingen die we van de leerlingen mogen hebben.   

Toch is een kanttekening m.b.t. de Cito-eindtoets op zijn plaats:  

Hoewel de Cito-eindtoets een goed beeld geeft van de prestaties van de hierboven beschreven onderdelen per individuele leerling, is de gemiddelde score van de groep die hieruit voort komt voor kleine scholen lastig te interpreteren. Bij een groepsgrootte van minder dan 10 leerlingen is het namelijk moeilijk spreken van groepsgemiddelde, door het kleine aantal kan de score van één leerling een enorme invloed op het groepsgemiddelde hebben waardoor er een uitschieter naar boven of naar beneden kan voorkomen.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij kennen op school de volgende instrumenten om de resultaten van de leerlingen te meten:  
a.           Het KIJK! registratiemodel
b.           De toetsen (proefwerken) aan het eind van een leerstofblok (methode gebonden toetsen)
c.           De landelijk genormeerde (CITO)-toetsen
d.           Advies en toelating voortgezet onderwijs  

a. Kijk! registratiemodel Kijk is een registratiemodel dat uitgaat van vijf ontwikkelingslijnen; Waarneming, Motoriek en tekenontwikkeling, Oriëntatie, Gesproken en geschreven taal, Hoeveelheden. Twee keer per jaar worden de kleuters geobserveerd aan de hand van deze activiteiten. Op deze manier volgen wij de ontwikkeling en kunnen wij onze activiteiten daarop aanpassen.  

b. De toetsen (proefwerken) aan het eind van een leerstofblok (methode gebonden toetsen) Aan het eind van een hoofdstuk laten de kinderen zien in hoeverre ze de leerstof begrijpen: een toets dus. Over het algemeen gebruiken we de 80%-norm: 80% van de vragen moet goed beantwoord zijn om voldoende te scoren. Norm en waardering van zowel de checklists, als de toetsen (proefwerken) zijn gerelateerd aan de norm van de schrijver van de leerstof en dus moeilijk vergelijkbaar met bijvoorbeeld andere scholen.  

c. Cito-toetsen Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. Op onze school zijn de volgende toetsen ingevoerd:
1.    Rekenen en Wiskunde
2.    SVS (spelling 3 t/m 8) en werkwoordspelling groep 7 en 8
3.    Begrijpend lezen
5.    Avi en DMT
6.    Taalverzorging groep 6 t/m 8
7.    Taal voor kleuters
8.    Rekenen voor kleuters
9.    Toetspakket beginnende geletterdheid (groep 1 en 2: V en IV kinderen Cito)
10.  Entreetoets (groep 7)
11.  Drempelonderzoek (groep 8)
12.  Eindtoets basisonderwijs (groep 8)  

De Cito-toetsen worden gescoord met 5 Romeinse cijfers (I, II,III, IV, V) waarbij I de hoogst haalbare score is.
Wij hebben in ons kwaliteitsbeleid gesteld dat we streven naar een score waarbij minstens 80% van onze leerlingen een I, II, of III score haalt.

De leerkrachten monitoren de leerlingen m.b.v. de methodetoetsen (middellange termijn), CITO rekenen (lange termijn), KIJK en eigen observatie tijdens de lessen (korte termijn).  
Korte termijn: observatie door de leerkracht, data worden genoteerd in de weekplanning.
Middellange termijn: methodetoetsen, data worden verzameld in een analyseformulier en uitgewerkt in de weekplanning.
Lange termijn: Leerlingen die zich niet voldoende ontwikkelen op CITO worden geclusterd op leerdoel of manier van leren en krijgen uitbreiding van onderwijstijd.
Deze evaluaties op ons onderwijs vinden twee keer per jaar plaats, op momenten waarop het gehele team aanwezig is, bijvoorbeeld tijdens een vergadering of studiedag. Periodiek worden de resultaten met de groepsleerkracht doorgesproken.
We nemen de onderdelen waarop leerlingen uitvallen op in onze weekplanning. Dit wordt genoteerd zodat hier later op teruggekomen kan worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven