Kanjerschool De Wilgenhoek

Steurstraat 3 4273 EN Hank

 • In groep 3 zijn alle letters geleerd!
 • Sponsorloop voor het vernieuwen van het schoolplein.
 • Thema brandweer bij de kleuters.
 • Als de gymles niet door mag gaan, zoeken we een andere gezonde oplossing om te bewegen!
 • Elke leerling heeft een eigen Chromebook van school.

Het team

Toelichting van de school

Op Kanjerschool De Wilgenhoek werken wij met de volgende groepen:

 • Onderbouw (kleuters): Ascha Colijn en Amber Spiessens                                                                                                     
 • Middenbouw-A (gr. 3/4): Ruby Blank en Esther Biesheuvel                                                                               
 • Middenbouw-B (gr. 5/6): Marissa van Noorloos                                                                                                                         
 • Bovenbouw (gr. 7/8): Erica Verheul en Morris Kraaijeveld
 • Onderwijsassistente: Elize Koekkoek
 • Interne Begeleider: Corina Korthout
 • Directeur: Nadia Verhoeff

Bewegingsonderwijs

De lessen lichamelijke opvoeding (gymlessen) worden gegeven door de bewegingsspecialisten van de Gemeente Altena, ook wel bekend als de Sportcoach.

Geestelijke stromingen

We gebruiken hiervoor de methode ‘Kleur op school’ (www.kleuropschool.nl).

Deze lessen gaan over levensbeschouwing en we doen dit aan de hand van sociaal-emotionele thema’s. ‘Kleur’ gaat uit van verscheidenheid aan achtergronden in school en maatschappij. Leerlingen maken kennis met anderen. En zij leren de eigen identiteit en religie of levensbeschouwing verstaan en ontwikkelen.

In de ‘Kleur’-lessen hebben we het met elkaar over vragen als: wat vind je belangrijk, waar kom je vandaan, waar geloof je in, waar verlang je naar, wat past bij jou? Het gaat dan bijvoorbeeld over samen leven, over gevoelens, over zelfvertrouwen of over omgaan met conflicten. In de lessen komen verhalen en symbolen uit verschillende levensbeschouwingen, geloven en culturen voor. Bovendien besteden we regelmatig aandacht aan feesten uit verschillende culturen, die we ook graag met elkaar vieren. Op deze manier hopen we dat alle leerlingen zich nog meer thuis zullen voelen op onze school, omdat iedereen zichzelf kan zijn én oor en oog leert hebben voor verschillen en overeenkomsten.

Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool vormingsonderwijs (GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen. Op onze school betreft dat:

 • Christelijk godsdienstonderwijs
 • Islamitisch onderwijs

De lessen worden gegeven door een vakdocent van Vormingsonderwijs. Wij roosteren deze lessen in naast het het vak Geestelijke stromingen. Uw kind volgt dus of Geestelijke stromingen bij de eigen leerkracht of Vormingsonderwijs bij de vakdocent. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden aan de lessen Vormingsonderwijs. Deze worden bekostigd door de rijksoverheid (www.vormingsonderwijs.nl). Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan deze lessen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een van de leerkrachten ziek wordt. Wij proberen dit probleem dan zo goed mogelijk op te lossen door een vervanger te regelen, of het intern op te lossen door parttime-leerkrachten te vragen extra te werken of door kinderen te verdelen over de andere groepen. In het uiterste geval worden kinderen naar huis gestuurd. Ouders worden dan via Social Schools op de hoogte gebracht. Bij verlof of scholing weten we van te voren dat er vervanging nodig is en zullen wij via Social Schools bekend maken wie er voor de groep staat.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Lesmethode

We proberen alle leerlingen uit te dagen op  hun eigen niveau. Leerlingen die meer kunnen, krijgen verrijking aangeboden. Leerlingen die ergens moeite mee hebben, krijgen de mogelijkheid om meer te oefenen. De methoden Alles-in-1 en Alles-Apart voorzien perfect in deze onderwijsbehoeften. De leerlingen in de verschillende bouwen werken aan dezelfde thema’s maar de vele differentiatie- mogelijkheden zorgen ervoor dat geen kind op zijn tenen hoeft te lopen of te weinig uitdaging hoeft te krijgen. Dat geeft rust en (leer)plezier.

De leerkrachten zijn de regisseurs van dit totaalonderwijs: zij bepalen of, wanneer en in welke mate deze mogelijkheden worden ingezet. De school kan dus zijn en worden zoals de mensen die er werken dat willen, kijkend naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Door deze gereedschappen kunnen leerkrachten en leerlingen maximaal competent worden. Dat geeft diepgang, rust, motivatie en plezier. Ouders merken dit en zijn daar gelukkig mee.

De methoden Alles-in-1 en Alles-Apart nemen de plaats in van de methoden voor taal, spelling, grammatica, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur, techniek, cultuur, geestelijke stromingen, burgerschapskunde, de sociaal-emotionele vorming en alle expressievakken. Voor het rekenonderwijs gaan we uit van persoonlijke leerlijnen en maken we gebruik van Gynzy.          

Structuur van Alles-in-1

Iedere acht weken staan de leeractiviteiten van alle leerlingen in het teken van een ander thema. Er zijn twintig thema's. Gedurende een volledige basisschoolperiode van acht jaren, doorloopt elke leerling twee keer hetzelfde thema, met een tussenperiode van vier jaren. De keuze voor de thema's (ook wel projecten genoemd) vloeit voort uit de leermethode Alles-in-1 en ligt voor langere tijd vast. Deze methode wordt gebruikt door leerlingen die een zekere leesvaardigheid bezitten (leesniveau in overeenstemming met het oude AVI 4 niveau, nieuwe niveau M4). De voornaamste bijzonderheden van de methode zijn de door ons gewenste integratie van alle leer- en vormingsgebieden – met uitzondering van rekenen & wiskunde en bewegingsonderwijs – de mogelijkheid tot zelfstandig werken en de mogelijkheid om op het individueel gewenste niveau te werken.

De methode Alles-in-1 is een relatief nieuwe, professioneel ontwikkelde methode die voldoet aan alle inspectie-eisen. Dit zijn kort samengevat de kenmerken van de Alles-in-1 aanpak:

 • leerlingen leren zoveel mogelijk via projecten in plaats van specifieke vakmethoden
 • alle kennisgebieden/zaakvakken, expressievakken, taal, lezen en Engels zijn geïntegreerd
 • in de thema's zijn alle kerndoelen verwerkt (behalve voor rekenen en gymnastiek)
 • leerlingen werken op hun eigen niveau aan dezelfde projecten; er is materiaal aanwezig voor 6 niveaus
 • leerlingen kunnen in hun eigen tempo werken
 • het individueel, in kleine en grote groepen werken wordt afgewisseld
 • het materiaal voor de leerlingen spreekt voor het grootste gedeelte voor zichzelf en behoeft weinig uitleg en instructie
 • er is een grote variatie aan activiteiten voor hoofd, hart en hand
 • de teksten zijn kindvriendelijk en aansprekend en sluiten aan bij de belevingswereld  

Structuur Alles-Apart

Alles-Apart is de no-nonsense taalmethode die perfect aansluit bij de Alles-in-1 projecten. Alles-in-1 en Alles-Apart zijn samen kerndoelendekkend voor alle vakken behalve voor rekenen, gym en handschriftontwikkeling. De lesboeken en werkboeken voor de leerlingen bevatten de leerstofonderdelen van spelling, grammatica, begrijpend lezen en Engels die instructie nodig hebben en elkaar strikt opvolgen.  

Alles-in-1 en Alles-Apart aan het begin van de middenbouw

Omdat kinderen die net de onderbouw ontgroeid zijn een enorme ontwikkeling doormaken op het gebied van technisch lezen heeft de methode vijf projecten ontwikkeld, die in een vaste volgorde worden behandeld. Zaakvakken en het lees- en spellingsaanbod wordt gecombineerd en op elkaar afgestemd, waarbij de expressievakken niet uit het oog worden verloren. Het is een combinatie van eigen belevingswereld, naaste omgeving, boeiende onderwerpen en ‘verder’ kijken.    

Rekenen/Wiskunde en het gebruik van Chromebooks

Bij het rekenonderwijs gaan we uit van persoonlijke leerlijnen en worden de rekenopgaven zoveel mogelijk verbonden aan zaken uit de praktijk. Het oplossen van praktische problemen en de daarbij horende som is belangrijk. Cijferend rekenen begint in groep 6. De tafels moeten eind groep 5 beheerst worden. Veel ouders ervaren dat de tafels en het cijferend rekenen op een heel andere manier worden aangeleerd, dan dat zij vroeger zelf geleerd hebben. De nieuwe methodes voor realistisch rekenen zorgen ervoor dat rekenen niet meer het aanleren van een ‘trucje’ is, maar dat het inzichtelijk wordt gemaakt. Kinderen begrijpen beter wat ze doen, wanneer ze bijvoorbeeld een deelsom maken. Wij werken met Gynzy. Elk kind heeft toegang tot les- en oefenmateriaal op het geschikte niveau op een ‘eigen’ Chromebook. De voordelen van digitaal onderwijs op een rijtje voor leerlingen en leerkrachten:

 • Verbeterd leerresultaat. Gynzy rekenonderwijs leidt tot betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, hogere productie, directe feedback (het kind ziet meteen of hij een opdracht goed of fout heeft gedaan en of hij op de goede weg is) en meer individuele differentiatie (het systeem past de opdrachten automatisch aan naar makkelijke of moeilijke opgaven indien gewenst).
 • Direct inzicht en overzicht. Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen leerdoelen te werken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen is op ieder moment zichtbaar voor de leraren. Dat helpt zowel direct in de klas, als bij de evaluatie en planning. De leerkracht ziet direct welke kinderen meer instructie nodig hebben of dat de leerdoelen verbreed moeten worden.
 • Minder werkdruk. Gynzy geeft rust in de klas omdat alle kinderen tegelijk op geschikt niveau aan het werk zijn. Digitaal onderwijs creëert meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en extra instructie voor leerlingen die dit nodig hebben,  door automatisch nakijken en foutenanalyse.

Computergebruik

Het streven van de overheid is gericht op een gemiddelde van één computer per tien kinderen. Op onze school is dat al gerealiseerd. Wij beschikken over genoeg Chromebooks voor alle leerlingen en 4 extra iPads voor de onderbouw. Het zijn leermiddelen die dagelijks gebruikt worden bij de verwerking van de leerstof, als remediëring, om hulp te bieden aan kinderen die extra leerstof nodig hebben, als informatiebron (encyclopedie, internet) en als tekstverwerker. Tevens hebben we in alle lokalen digitale schoolborden (touchscreens).  

Huiswerk en presentaties

Huiswerk is een brug tussen thuis en school. In de onderbouw oefenen de leerlingen met iets vertellen voor de klas door middel van de Verteldoos. Hierin mogen ze spulletjes van thuis doen en daar in de klas iets over vertellen. In groep 3 wordt gewerkt met de Ontdekdoos. In de middenbouw wordt huiswerk gegeven met als doel de betrokkenheid bij het leerproces te vergroten. Zo wordt in groep 4 al een eerste aanzet voor huiswerk gegeven door de kinderen te vragen thuis de tafels te oefenen en te lezen. Ook houden de leerlingen van groep 4 voor het eerst een boekbespreking. Vanaf groep 6 komt hier ook een spreekbeurt bij. Daarnaast kennen we de opdrachten om thuis voor een toets te leren ,bijvoorbeeld de topotoetsen vanaf groep 5. In de bovenbouw krijgen de kinderen één à twee keer per week structureel huiswerk. Doel in de bovenbouw is het leren om te gaan met huiswerk, in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs.      

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor groep 4 t/m 8 geldt de totale tijd voor taal als totaaltijd voor alle taalactiviteiten. Inclusief begrijpend lezen.

Muziek op school
De school neemt deel aan de Impuls Muzieksubsidie. Vanuit deze subsidie is een nieuwe methode gekozen (123-zing) en worden leerkrachten door een vakleerkracht gecoacht in het verzorgen van effectieve muzieklessen. Daarnaast worden, i.s.m. Muziekschool Hank, verschillende gastlessen verzorgd waarbij onze leerlingen kennismaken met een divers aanbod op muzikaal gebied. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een eigen Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan alle leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, te ondersteunen. Iedere leerling heeft bepaalde onderwijsbehoeften. Verschillen zijn er altijd en deze zijn voor een groot deel inpasbaar in het onderwijs van Kanjerschool De Wilgenhoek. Sommige leerlingen hebben onderwijsbehoeften waar een (reguliere) school niet aan kan voldoen.

Bijvoorbeeld omdat zij de juiste expertise niet in huis heeft, omdat het gebouw niet geschikt is of omdat gezien de beschikbare formatie in een specifiek geval te weinig individuele aandacht, begeleiding of fysieke verzorging kan worden geboden. Ook Kanjerschool De Wilgenhoek heeft een SOP en dat is op te vragen bij de directie. In dit profiel geven wij aan in hoeverre onze school op dit moment al passend onderwijs biedt, dat wil zeggen rekening houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften, en waar wij niet in staat zijn een passend aanbod te realiseren en ander onderwijs, zoals speciaal onderwijs, nodig is. We geven aan wat onze visie en ambities aangaande passend onderwijs zijn en wat wij nodig hebben om dit te realiseren.

Ondersteuningsarrangementen

Zodra wij op school concluderen, tijdens een CLB-traject, dat we behoefte hebben aan externe begeleiding  voor een leerling, is het mogelijk deze aan te vragen bij ons Samenwerkingsverband Driegang (www.driegang.nl). Voor deze leerling wordt samen met u als ouders een OPP (OntwikkelingPersPectief) opgesteld en een aanvraag ingediend voor een ondersteuningsarrangement of een voorziening, waarbij ouders toestemming geven voor deze begeleiding aan de school. Soms is het mogelijk om ook extra begeleiding voor de leerling te krijgen. De ondersteuningsarrangementen waar wij gebruik van kunnen maken zijn: Gedrag, Taal/lezen, Rekenen en Inclusief. Ook is er de mogelijkheid om een voorziening aan te vragen. Dit is een tijdelijke begeleiding op het gebied van NT2 (Nederlands als tweede taal), Dogproject, Lunchcafé, Speltherapie en Back to basic. Dit zijn voorzieningen die leerlingen kunnen helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen of om weerbaarder te worden. Vanuit het Expertisecentrum Rotonde in Gorinchem (zie ook: http://www.ec-rotonde.nl/) wordt vervolgens een ambulant begeleider gezonden. Deze voert observaties uit en gaat in overleg met de intern begeleider en voornamelijk de leerkracht zoeken naar de juiste begeleiding. De ontwikkeling en begeleiding van de leerling worden ook minimaal twee keer in een schooljaar besproken in een overleg met ouders, leerkracht, Ambulant Begeleider en Intern begeleider.

Meerbegaafdheid

Op school hanteren we het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Binnen dit protocol worden leerlingen drie keer in hun schoolloopbaan gescreend middels een vragenlijst die door de leerkrachten wordt ingevuld. De afnamemomenten voor de vragenlijsten van het DHH zijn: 6 weken na de start van groep 1, eind groep 3 en eind groep 5. Via een korte vragenlijst worden de leerlingen gescreend op kenmerken van meerbegaafdheid. Indien een leerling gesignaleerd wordt, wordt bekeken of er tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Wanneer daar twijfels over zijn, zal er ook door ouders een vragenlijst ingevuld worden. Nadat beide vragenlijsten ingevuld zijn, wordt verder gekeken hoe het traject vorm kan krijgen. Zo kan het aanpassen van de leerstof, extra aanbod of aanvullend onderzoek naar intelligentie wenselijk zijn.

Hoogbegaafdheidsonderwijs

Binnen SOOLvA is het mogelijk voor hoogbegaafde leerlingen om een dag per week hoogbegaafdheidsonderwijs te volgen op OBS De Almgaard. Op de HB-instroomdag gaan leerlingen aan de slag met een extra aanbod gebaseerd op hoogbegaafdheid en krijgen onderwijs op maat, waar ze vervolgens in de eigen groep op de eigen school weer verder aan kunnen werken.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Na- en Buitenschoolse opvang

Kanjerschool De Wilgenhoek biedt de faciliteiten voor na- en buitenschoolse opvang en heeft daarin een uitvoerende partij gevonden in Trema. Binnen het gebouw van de Campus kunnen de kinderen dagelijks na schooltijd worden opgevangen. Folders van Trema liggen op school of kunnen worden aangevraagd. BSO Trema Hank bevindt zich aan het Pastoor Lipsplantsoen 8 te 4273XX Hank.

Terug naar boven