Sint Bonifatiusschool

Brinkstraat 4 3455 SK Haarzuilens

  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Sint Bonifatiusschool is een kleine basisschool. Daardoor maken jaarlijks een beperkt aantal leerlingen de Cito-eindtoets. De eindtoetsscore is daarom minder betrouwbaar en kan van jaar tot jaar behoorlijk verschillen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school worden regelmatig de schoolvorderingen getoetst. Er worden methodegebonden toetsen afgenomen waarmee we “meten” hoe de leerlingen de lessen van de afgelopen periode hebben verwerkt. Hebben ze genoeg geoefend om het te begrijpen? Afhankelijk van de resultaten krijgen de leerlingen her-instructie met oefenstof of verdiepende oefenstof. Twee keer per jaar worden de Cito-toetsen afgenomen. Met deze toetsen “meten” we of en in welke mate de leerling de stof beheerst over een langere periode (bijvoorbeeld stof van de laatste 6 maanden en al stof van onderwerpen die de komende maanden nog aangeboden gaat worden). De Cito-toetsen worden geanalyseerd op groeps- en schoolniveau. Op basis van deze analyses weten we of we op een bepaald gebied in een bepaald leerjaar/ bepaalde groep extra moeten inzetten of dat we als school, gebaseerd op meerdere analyses, interventies moeten plegen. De resultaten op de methodegebonden toetsen en de Cito-toetsen worden via oudergesprekken en rapporten met de ouders en de leerlingen gecommuniceerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het VO

Bij de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs wordt in de gemeente Utrecht de POVO procedure (Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs) gehanteerd. In deze procedure is aangegeven hoe de overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs verloopt. Een bestuurlijke werkgroep, waarin vertegenwoordigers van besturen van scholen van primair onderwijs en voortgezet onderwijs zitting hebben, bewaakt dit proces en stuurt dit zo nodig bij. Onze stichting participeert ook in dit overleg. Op de website van Naar het VO vindt u nadere informatie (www.naarhetvo.nl). 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Sint Bonifatiusschool is een katholieke basisschool. Onze normen en waarden zijn gebaseerd op onze katholieke grondslag. We leren de leerlingen elkaar te waarderen en respecteren, ongeacht afkomst, cultuur en religie. Hierin mag iedereen zich vrij voelen, zodat kinderen tot leren kunnen komen. Dit 'vrij om te leren' realiseren we door constant te werken aan welbevinden (veiligheid en wederzijds respect) en betrokkenheid (kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen). Met behulp van de preventieve methode Leefstijl en de methode Kleur (levensbeschouwing) worden kinderen in situaties gebracht om na te denken over de sociale aspecten van het samen op school zitten. Vermijden/ oplossen van conflictsituaties is de tweede optie waarmee we sociaal omgaan met elkaar bespreken, uitwerken en kinderen handvatten geven het anders te doen. De uitkomst van de meting met ‘Zien’, afgenomen in alle groepen, geven ons een beeld over het welbevinden en betrokkenheid van onze kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kennis gaat voor vaardigheden
  • Wederzijds respect
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven