Sint Bonifatiusschool

Brinkstraat 4 3455 SK Haarzuilens

  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool

Het team

Toelichting van de school

Om de vervanging van afwezig personeel (buitengewoon of ziekte verlof) te regelen, zijn we een samenwerking aangegaan met Transvita. Dankzij deze samenwerking kunnen we meer vervangingen realiseren. Helaas kunnen ze ons - zeker in tijden waarin sprake is van veel verzuim en een lerarentekort - niet altijd voorzien van een vervanger en moet de school op zoek naar alternatieven. We doen altijd ons uiterste best om een goede oplossing te vinden voor de kinderen en onze medewerkers.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de cao primair onderwijs is vastgelegd wanneer personeelsleden vakantieverlof hebben en wanneer ze recht hebben op (buitengewoon) verlof. Daarnaast kan de leerkracht ook studieverlof aanvragen/krijgen. Als een groepsleerkracht verlof heeft, zorgen we voor vervanging voor de betreffende groep.

Als het geen groepsleerkracht is, wordt gekeken of vervanging op dat moment noodzakelijk is.

Vervanging bij ziekte: Als een groepsleerkracht zich heeft ziek gemeld gaat de school direct aan de slag om vervanging te regelen.

Om vervanging te krijgen doorlopen we een de volgende volgorde:

  1. Als er sprake is van een duo partner wordt die gevraagd voor de vervanging; indien nee
  2. De aanvraag wordt uitgezet in een vervangingspool (voor onze stichting zijn dat de PIO invalpool en Transvita vervangingspool); indien nee
  3. Binnen de ondersteuners op school en Willibrordschool wordt gekeken wie voor de groep kan staan; indien nee De directie/ het MT kijkt of ze voor de groep kunnen staan; indien nee
  4. De groep wordt opgedeeld; indien nee
  5. De groep wordt naar huis gestuurd Als door allerlei omstandigheden er gedurende meerdere dagen geen vervanging mogelijk is, zal niet telkens dezelfde groep naar huis gestuurd worden, maar zal dat elke mogelijke dag een andere groep zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Met ons bevlogen team van medewerkers willen we het maximale uit iedere leerling halen. Door onze manier van werken hebben we goed en snel zicht op alle leerlingen, ook diegenen die wat extra tijd of uitleg nodig hebben. Aan de hand van de Expliciete Directe Instructie doen we er alles aan ieder kind te laten excelleren binnen de eigen mogelijkheden.

Het samenwerkingsverband Utrecht PO

Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen om voor ieder kind in Utrecht een passende onderwijsplek te kunnen bieden. Zij zijn een belangrijke partner in samenwerking met scholen, schoolbesturen, kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg), kinderen en u als ouder. Met elkaar werken we samen vanuit de kernpartneraanpak. Het samenwerkingsverband zet haar expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De school kan de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waarmee elke vorm van ondersteuning begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een analyse en ondersteuningstraject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne/externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Voor meer informatie verwijzen we u naar graag naar de website van het samenwerkingsverband: www.swvutrechtpo.nl. Met elkaar bereiken we het beste voor de kinderen, daar zijn we van overtuigd!

Jeugd Gezondheidszorg JGZ

Bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht kunt u terecht met vragen over groei, ontwikkeling en opvoeding, tot en met vragen over pesten en seksualiteit. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten volgen het kind van geboorte tot 18 jaar. Onderzoek door JGZ gebeurt in de groepen 2 en 7. Het JGZ kijkt hoe uw kind zich lichamelijk en psychisch ontwikkelt. School kan en mag in overleg met de ouders ook zelf een onderzoek aanvragen. Het kan nodig zijn dat de arts of verpleegkundige overleg met de school heeft. Dit vindt uiteraard plaats na toestemming van de ouders. De JGZ is te vinden in het Julius Gezondheidscentrum, Utrechtse Heuvelrug 130-132, 3452 JA Vleuten, telefoon: 030-658 2140.

Buurtteam

In Utrecht zijn 18 buurtteams actief. Deze teams spelen ook een belangrijke rol op de basisscholen in hun buurt. Buurtteams richten zich op ondersteuning van kinderen op het gebied van de sociaal-6emotionele ontwikkeling, gedrag en zelfredzaamheid in de thuissituatie. U kunt zichzelf aanmelden bij het buurtteam in hun wijk of via school. Het buurtteam werkt graag nauw samen met de ouders en de school. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Als een kind zelf met een vraag bij het buurtteam komt, biedt het buurtteam een luisterend oor en kijkt samen met school en het kind hoe ouders betrokken kunnen worden. Hulp aan een kind kan pas starten nadat ouders hebben ingestemd met betrokkenheid van het buurtteam. Kindgesprekken met betrokkenen vanuit het buurtteam vinden alleen plaats als onderdeel van het gezinsplan. Als blijkt dat de hulp van het buurtteam onvoldoende is, kan het buurtteam een verwijzing voor specialistische hulp afgeven.Het buurtteam kunt u bereiken via hun website Buurtteam Vleuten (De Twaalfruiter, Willibrordschool en sint Bonifatiusschool

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voorheen waren scholen verplicht een urentabel te volgen. Dit is nu losgelaten. Een school kan, mits voor de keuzes verantwoording afgelegd wordt, zelf een onderverdeling in maken. Iedere leraar maakt voor de eigen groep een rooster.Scholen moeten uiteindelijk voldoen aan het behalen van alle kerndoelen. Afhankelijk van de behoefte van de leerlingen (instructie- en oefentijd) in een bepaalde groep kan meer of minder tijd aan bepaald vak in een bepaalde periode geschonken worden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voorheen waren scholen verplicht een urentabel te volgen. Dit is nu losgelaten. Een school kan, mits voor de keuzes verantwoording afgelegd wordt, zelf een onderverdeling in maken. Iedere leraar maakt voor de eigen groep een rooster.

Scholen moeten uiteindelijk voldoen aan het behalen van alle kerndoelen. Afhankelijk van de behoefte van de leerlingen (instructie- en oefentijd) in een bepaalde groep kan meer of minder tijd aan bepaald vak in een bepaalde periode geschonken worden.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband Utrecht PO

Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen om voor ieder kind in Utrecht een passende onderwijsplek te kunnen bieden. Zij zijn een belangrijke partner in samenwerking met scholen, schoolbesturen, kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg), kinderen en u als ouder. Met elkaar werken we samen vanuit de kernpartneraanpak. Het samenwerkingsverband zet haar expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De school kan de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waarmee elke vorm van ondersteuning begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een analyse en ondersteuningstraject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne/externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Voor meer informatie verwijzen we u naar graag naar de website van het samenwerkingsverband: www.swvutrechtpo.nl. Met elkaar bereiken we het beste voor de kinderen, daar zijn we van overtuigd!

Jeugd Gezondheidszorg JGZ Bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht kunt u terecht met vragen over groei, ontwikkeling en opvoeding, tot en met vragen over pesten en seksualiteit. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten volgen het kind van geboorte tot 18 jaar. Onderzoek door JGZ gebeurt in de groepen 2 en 7. Het JGZ kijkt hoe uw kind zich lichamelijk en psychisch ontwikkelt. School kan en mag in overleg met de ouders ook zelf een onderzoek aanvragen. Het kan nodig zijn dat de arts of verpleegkundige overleg met de school heeft. Dit vindt uiteraard plaats na toestemming van de ouders. De JGZ is te vinden in het Julius Gezondheidscentrum, Utrechtse Heuvelrug 130-132, 3452 JA Vleuten, telefoon: 030 - 286 33 00.

Buurtteam In Utrecht zijn 18 buurtteams actief. Deze teams spelen ook een belangrijke rol op de basisscholen in hun buurt. Het buurtteam richt zich op ondersteuning van kinderen op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling, gedrag en zelfredzaamheid in de thuissituatie. U kunt zichzelf aanmelden bij het buurtteam in hun wijk of via school. Het buurtteam werkt graag nauw samen met de ouders en de school. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Als een kind zelf met een vraag bij het buurtteam komt, biedt het buurtteam een luisterend oor en kijkt samen met school en het kind hoe ouders betrokken kunnen worden. Hulp aan een kind kan pas starten nadat ouders hebben ingestemd met betrokkenheid van het buurtteam. Kindgesprekken met betrokkenen vanuit het buurtteam vinden alleen plaats als onderdeel van het gezinsplan. Als blijkt dat de hulp van het buurtteam onvoldoende is, kan het buurtteam een verwijzing voor specialistische hulp afgeven. Het buurtteam kunt u bereiken via hun website: Buurtteam de Meern (Drie Koningenschool en Het Veldhuis) Buurtteam Vleuten (Blink, De Fonkeling, Willibrordschool en Sint Bonifatiusschool) 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment werkt de Sint Bonifatius met Mastery Learning om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden. 

Mastery learning betekent dat we ervoor zorgen dat al onze leerlingen meekunnen, en laat ons toe ervoor te zorgen dat iedereen kan leren. Daarvoor gebruiken we de volgende stappen:

1. Diagnostische pre-toetsing en pre-teaching . Voor de les toets je leerlingen op leerdoelen die in de les aan bod komen . Je constateert of sommige leerlingen voorkennis missen en organiseert als dat het geval is met onderwijsassistenten pre-teaching.

2. Basisinstructie van hoge kwaliteit en voor de hele groep.

3. Monitoren van progressie door het gebruik van formatieve toetsing om te bepalen of alle leerlingen de lesdoelen behalen en te bepalen welke verdiepings- of verlengingsactiviteiten leerlingen moeten doen.

4. Verlengde instructie van hoge kwaliteit voor die leerlingen die de leerstof nog onvoldoende beheersen. Verdiepingsactiviteiten rond dezelfde leerstof voor die leerlingen die de stof al wel beheersen.

5. Eventueel bijlesactiviteiten door eigen docent met een frequentie van twee maal een uur in de week. Zo ontstaat er een ritmiek waar alle kinderen in de bus blijven zitten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven