Sint Bonifatiusschool

Brinkstraat 4 3455 SK Haarzuilens

  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Sint Bonifatiusschool

Groots onderwijs op een kleine school. Dat zijn wij. Op de Sint Bonifatiusschool verzorgen we, met een team van gedreven professionals, sterk onderwijs aan zo’n zestig leerlingen. Onze school is gelegen in het hart van Haarzuilens: vanaf de Brink kijken we uit op de rood-witte luiken van de dorpskern en vanuit de lokalen zien we de seizoenen voorbij komen in de velden direct achter de school. We bieden onze leerlingen een omgeving die veilig voelt, en stimulerend. Een plek ook, waar we orde en structuur belangrijk vinden. Hier geven we les met aandacht, waardoor we onze leerlingen iedere dag zien groeien. Kom langs en ontdek het best bewaarde geheim van de gemeente Utrecht!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterk onderwijs
  • Groen
  • Kleinschalig
  • Kennisrijke thema's
  • Veiligheid en vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt vier groepen. Er zijn steeds twee leerjaren gecombineerd (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8).

Is uw kind na 1 oktober 2021 3 jaar geworden, dan ontvangt u van de gemeente een brief met de nieuwe manier van aanmelden via de gemeente. U kunt daarbij uw voorkeur voor de St Bonifatiusschool aangeven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Utrecht. https://naardebasisschool.utrecht.nl/

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerplicht en extra verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. In deze gevallen kunt u als ouder een verlofaanvraag doen. De school is bij het behandelen van deze verlofaanvraag gebonden aan de wettelijke bepalingen. De informatie over de uitzonderingen, de daarbij behorende regels en het aanvragen van verlof is te vinden op de website van de stichting. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid op school is belangrijk voor een goed leer- en werkklimaat en krijgt vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school. Scholen hebben een inspanningsverplichting om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Elke school heeft een personeelslid dat het beleid op school coördineert en dat voor ouders, kinderen en personeel dient als aanspreekpunt. Het bevoegd gezag van de stichting plaatst de veiligheid in een bredere context.

Het veiligheidsbeleid van de stichting (en daarmee van de scholen) behelst:

? Gedrag van kinderen, personeel en ouders;

? (Vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling;

? Zorgplicht veiligheid kinderen op school. Onderdeel van het veiligheidsbeleid en de klachtenregeling is de meldcode. Als de school het vermoeden heeft dat er sprake is of zou kunnen zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling of machtsmisbruik dan is de school wettelijk verplicht dat te melden.

In de meeste gevallen zal de school u melden dat zij een melding doet. De procedures en protocollen rondom veiligheid, staan beschreven in de kwaliteitskaart veiligheidsbeleid u vindt deze op website van de stichting. Protocol schorsing/verwijdering van leerlingen In bijzondere situaties kan de school overgaan tot het schorsen of verwijderen van kinderen. Er is een protocol schorsen en verwijderen waarin u alle informatie kunt terugvinden, deze vindt u op de website van de stichting

Terug naar boven