Openbare Basisschool Hannie Schaft

Linschotenstraat 57 A 2012 VE Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 20 medewerkers. Leerkrachten, leraraarondersteuners, een vakdocent gym, een Intern Begeleider, een conciërge, een administratief medewerker en een directeur. De leeftijdsopbouw van het team is evenwichtig. 

Naast bovengenoemde professionals gaan de kinderen van groep 7 en 8 eens per week naar het zwembad. Hier zijn gediplomeerde zwemleerkrachten die de kinderen een zwem-gymles geven. (NB: het gaat hier niet om reguliere zwemlessen, in principe hebben alle kinderen hun diploma al als ze in groep 7/8 zitten)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het ziekteverzuim is gelukkig laag op onze school. Natuurlijk is er wel eens een medewerker ziek of is er reden voor verlof. In dat geval zoeken wij naar een oplossing. We kijken eerst of we het verzuim zelf kunnen opvangen. Daarnaast kunnen we terugvallen op de invalpool van de Haarlemse schoolbesturen. Indien er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, bekijken we of we de groep kunnen verdelen over de andere groepen. Gezien het huidige lerarentekort sluiten wij niet uit dat er situaties kunnen ontstaan, waardoor we aan ouders vragen om hun kind thuis te houden. In dat geval zullen we de desbetreffende ouders op tijd inlichten, zodat ze voor een passende opvang van hun kind(eren) kunnen zorgen. We hanteren hiervoor de stappen in het noodplan vervanging. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school werkt met drie bouwen, namelijk de onderbouw (groepen 1/2), de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8). Iedere bouw heeft een bouwcoördinator, die tevens groepsleerkracht in deze bouw is. Hun taak is het voorzitten van de bouwvergaderingen. Daarnaast zijn zij het eerste aanspreekpersoon voor de bouw en de directie. De bouwcoördinatoren sluiten ook aan bij de MT vergaderingen om zo de ontwikkelingen in de groepen te monitoren.

Naast de bouwcoördinatoren, vormen ook de coördinatoren van de verschillende werkgroepen een aanvulling op het MT dat uit de directeur, de plaatsvervangend directeur en de intern begeleider bestaat. In dit team wordt de doorgaande lijn bewaakt en beleidspunten voor de hele school besproken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterbouw wordt thematisch gewerkt. Er worden wekelijks taal- en rekenopdrachten aangeboden die passen bij het actuele thema. Daarnaast is er veel ruimte voor het aanbod van creatieve opdrachten, Engels, muziek, drama, techniek, sociaal emotionele ontwikkeling. We werken met hoeken (bijv. bouwhoek, huishoek, etc.), die zoveel mogelijk aan het wisselende thema worden aangepast. Kleuters ontwikkelen zich vooral door te spelen. Wij zorgen dat daar genoeg tijd voor is. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijd voor lezen in groep 3 is inclusief begrijpend lezen en spelling. In groep 3 is tijd om naast het reguliere aanbod, spelenderwijs de lesstof te verwerken.

We creëren in alle groepen extra ruimte voor creatieve opdrachten en/of verwerking tijdens het brede, reguliere lesaanbod. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Naast alle specialisten die ingezet kunnen worden om het onderwijs te ondersteunen, werken wij ook met RT. (remedial teaching)
We kennen twee vormen van RT op de Hannie Schaftschool.

De eerste vorm richt zich op kinderen die er baat bij hebben om in een kleine setting, of één op één extra uitleg te krijgen. Er wordt in kleine stapjes gewerkt zodat de kinderen de leerstof op kunnen pakken. Deze vorm van RT wordt uitgevoerd door de leraarondersteuners. 

De tweede vorm richt zich op kinderen die baat hebben bij een cognitief flink uitdagende opdracht zodat ze hun creativiteit en vindingrijkheid in kunnen zetten. Hun leerdoelen tijdens de RT richten zich op de executieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt om een taak uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan; 'doorzetten als het lastig wordt' of 'samenwerken'. Deze variant wordt "RT leren leren" genoemd en wordt uitgevoerd door een van de groepsleerkrachten.

Beide vormen van RT vinden veelal buiten de klas plaats. Ouders worden op de hoogte gebracht wanneer school denkt dat het goed is een kind deel te laten nemen aan de RT.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Hannie Schaftschool kent een populatie met grote verschillen (een grote spreiding) op het gebied van deze ondersteuningsbehoefte. In het schooljaar 2022-2023 hebben we als team een uitgebreid visietraject doorlopen. Doel van het traject was een heldere plaatsbepaling en een helder doel voor de toekomst. Hierbij is de ondersteuningsbehoefte zeker ook onderwerp van gesprek geweest. In het nieuwe schooljaar (2023/2024) zal er handen en voeten gegevens worden aan de nieuwe visie vanuit de pijlers; 'Betrokkenheid', 'Ontdekken', 'Oog voor elkaar' en 'Zelfredzaamheid'. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met onze partner Op Stoom voor kinderopvang. Op Stoom is ook de organisatie die onze voor en naschoolse opvang organiseert. Zowel de kinderopvang als de buitenschoolse opvang vindt plaats in het gebouw van de school. 

Terug naar boven