Openbare Basisschool Hannie Schaft

Linschotenstraat 57 A 2012 VE Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het afnemen van de Eindtoets is verplicht in Nederland. Vanuit de overheid en in de media wordt er veel gewicht meegegeven aan deze toets. Hierdoor is er rondom deze toets het beeld ontstaan dat deze veelzeggend is. Een legitieme tool waarmee iets te zeggen valt wie een kind is en welke richting in het voortgezet onderwijs gevolgd dient te worden. Bovendien wordt de toets gebruikt om de kwaliteit van een school weer te geven.

Echter geeft de toets een zeer beperkt beeld. Vaardigheden die niet te vangen zijn in een getal of in een meerkeuzevraag komen niet terug in de toets. Denk bijvoorbeeld aan spreek- of schrijfvaardigheid van een kind. Daarnaast zegt de toets niets over de werkhouding, executieve functies en sociale vaardigheden van een kind. Allemaal vaardigheden die erg belangrijk zijn om jezelf goed te kunnen redden in de maatschappij.

Op de Hannie Schaftschool gaan we de komende jaren dan ook op zoek naar een manier waarop de ontwikkeling van kinderen in de volle breedte in beeld gebracht wordt. Een manier die meer recht doet aan het complexe geheel dat ieder kind uniek maakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen op dagelijkse basis. We zien hen immers iedere dag in de klas en observeren hun welbevinden, werkhouding en of zij de leerdoelen halen. Aan de hand van deze dagelijkse observaties bepalen wij steeds weer wat de volgende stap kan zijn om kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling.

Naast de observaties maken wij ook gebruik van een leerlingvolgsysteem genaamd IEP (Inzicht Eigen Profiel, zie ook www.ieplvs.nl). Het leerlingvolgsysteem kan op een (beperkt) aantal vlakken extra inzicht verschaffen door middel van een toets. De leerlingen worden met IEP getoetst op het gebied van rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Daarnaast volgt IEP, middels 'hart en handen' ook niet-cognitieve zaken als de sociaal emotionele ontwikkeling, leeraanpak en het creatief vermogen. Twee keer per jaar worden de IEP toetsen afgenomen en geanalyseerd. De highlights uit de analyses worden met het hele team besproken. Er worden doelen/ actiepunten voor de komende periode gesteld. De leerkrachten maken vervolgens een groepsplan voor de komende periode op elk vakgebied. 

De Intern Begeleider houdt groeps-/leerlingbesprekingen met de leerkrachten. De groepsplannen worden besproken en er wordt gekeken naar de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Door de resultaten op de methodetoetsen en op basis van bevindingen van de leerkracht in de klas, nemen wij de IEP toets af die past bij het aanbod van het kind. Waar nodig toetsen wij door of juist terug, zodat wij goed kunnen aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling.

In de groepsplannen worden doelen in ontwikkelscores opgesteld op groeps- en leerlingniveau. Er zijn daarnaast op schoolniveau doelen gesteld voor de groepen 3 t/m 6  (schooljaar 2022-2023). Per vakgebied en jaargroep wordt er ieder half jaar geëvalueerd of de leerling,- groeps- en schooldoelen behaald zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We merken dat sommige mensen veel waarde hechten aan de gegevens in deze grafieken. Een hoog percentage VWO leerlingen wordt dan al snel vertaald naar 'een goede school' en een laag percentage correspondeert voor mensen dan met 'niet zo'n goede school'.

Maar, wij geven ieder kind de ondersteuning die het nodig heeft om te ontwikkelen naar de mogelijkheden die het kind heeft. Soms betekent dat, dat een kind naar het VMBO zal gaan, soms betekent dat, dat een kind naar het VWO zal gaan. Daar is geen goed of slecht of lager of hoger. Soms hebben we een schooljaar met een hoog percentage VWO leerling, soms een jaar met een lager percentage. Dat is een gegeven.

Maar wat de percentages ook weergeven; voor alle schooljaren geldt dat er met aandacht en precisie gekeken is naar ieder kind individueel en er met zorg een passend, kansrijk advies wordt gegeven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het op school vanzelfsprekend dat er verschillen zijn tussen leerlingen. In de benadering van onze leerlingen houden we hier rekening mee. Alle leerkrachten werken vanuit de SWPBS (schoolwide positive behavior support) methodiek en worden in deze werkwijze opgeleid en begeleid. Daarnaast zijn we een Talentfluisterschool. De leerkrachten scheppen een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen, uitgedaagd en gestimuleerd worden. Dit wordt versterkt door het feit dat kinderen ontdekken wat hen energie geeft: m.a.w. wat hun talenten zijn. In ons onderwijs stellen wij de behoeftes van onze leerlingen voorop. Ieder kind heeft de behoefte om gewaardeerd en geaccepteerd te worden. We geven onze leerlingen zoveel vertrouwen dat ze veel dingen aan durven te pakken. We leren kinderen zelf beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag en zichzelf te kunnen en mogen zijn. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Respect en plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven