RK Basisschool Op Weg

Pastoor Langedijkstraat 1 7448 AL Haarle (Gem. Hellendoorn)

Schoolfoto van RK Basisschool Op Weg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Uitstroom schooljaar 22-23

HAVO - VWO 35 % 
VMBO TL 35 % 
VMBO BB - KB 30 % 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten uit het leerlingvolgsysteem worden door de intern begeleider besproken met individuele leerkrachten, het team en de directie. Twee keer per jaar bespreken we opbrengsten van iedere groep met het hele team.

Deze toetsresultaten vormen, naast observatiegegevens, de basis voor de cyclus van Handelingsgericht Werken. Deze cyclus wordt ieder schooljaar 2x doorlopen.

Meer informatie hierover vindt u in het SchoolOndersteuningsPlan (SOP).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2023-2024 gaat er een nieuwe wet in die de procedure rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs verandert.

Wat verandert er?

 • De verplichte eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. De school mag zelf bepalen welke doorstroomtoets zij afneemt. De toets bevat de onderdelen taal en rekenen en optioneel wereldoriëntatie.
 • Er komt 1 week waarin alle leerlingen zich tegelijk -met hun definitieve schooladvies aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
 • Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:
  Doorstroomtoets + aanmelding VO 2023-2024
  Voorlopig advies tussen 10-31 januari 2024
  Afname doorstroomtoets tussen 1-13 februari 2024
  Uitslag doorstroomtoets 15 maart 2024
  Definitieve schooladvies uiterlijk 24 maart 2024
  Aanmelding VO tussen 25-31 maart 2024

Op onze school vinden we het belangrijk om al eerder met de kinderen van groep 8 en hun ouders vooruit te kijken naar de overstap naar het VO:

 • Na de zomervakantie nemen wij in september 2023 de NIO-toets af bij de leerlingen in groep 8.
 • Vervolgens bespreken we in oktober 2023 in een ambitiegesprek met ouders en kinderen de uitslag van de NIO-toets, de ontwikkeling van het kind door de hele basisschoolperiode heen en maken we afspraken over werkpunten voor groep 8. Daarnaast geven we een denkrichting voor het voortgezet onderwijs aan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat er een veilige en positieve sfeer op school is.
Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleren we positief gedrag en worden het kind en de groep sterker. Ervaringsgericht leren staat daarbij centraal.
Het monitoren van sociale competenties levert ons (meer) inzicht op in de veiligheidsbeleving van de kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • welbevinden
 • sociaal vaardig
 • verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven