RK Basisschool Op Weg

Pastoor Langedijkstraat 1 7448 AL Haarle (Gem. Hellendoorn)

Schoolfoto van RK Basisschool Op Weg

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool Op Weg werkt een enthousiast team bestaande uit: een directeur, een intern begeleider, ongeveer 12 leerkrachten, een conciërge en een schoonmaakster. De meeste personeelsleden werken parttime. 

Binnen onze school zijn regelmatig stagiaires actief afkomstig van de Katholieke Pabo uit Zwolle (KPZ). Zij kunnen in principe stage lopen in alle groepen onder begeleiding van de groepsleerkracht. Studenten, die in de afstudeerfase van de opleiding zitten, bieden wij de mogelijkheid om hun slotstage in de vorm van een WerkPlekOpleiding (WPO) bij ons op school te doen. Dit betekent dat deze studenten zelfstandig voor de groep mogen staan op enkele dagen in de week.
Studenten van een ROC bieden wij ook stageplaatsen in het kader van de opleiding tot klassenassistent/onderwijsassistent/leraarondersteuner.
Incidenteel bieden we leerlingen uit het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om zich te oriënteren op het beroep van leerkracht tijdens een zogenaamde snuffelstage. 

Samen Opleiden en Professionaliseren
Op alle scholen binnen SKOT hechten wij veel waarde aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten, zodat ze kwalitatief goed onderwijs kunnen verzorgen. Om deze reden is er een samenwerkingsovereenkomst van SKOT met 2 hogescholen (PABO) Saxion en KPZ.
Op onze SKOT-scholen worden studenten opgeleid, begeleid en beoordeeld door een schoolopleider. Dit zijn leerkrachten die binnen SKOT werken en hiervoor opgeleid zijn. Zij geven vorm aan leerteams waar studenten bij elkaar komen om van en met elkaar te leren.
De studenten worden op een intensieve manier bij het onderwijs betrokken. Ze maken deel uit van het team en verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs.
Om WPO/LIO studenten te kunnen begeleiden binnen SKOT zijn er starterscoaches aangesteld. Zij begeleiden startende collega's met het doel om een goede overgang plaats te laten vinden van student naar startende leerkracht.
Het opleidingsprogramma op de PABO, het leren in de praktijk en het begeleiden van de starters zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar. Hoe we dit concreet vormgeven binnen SKOT staat vermeld in het Opleidingsplan. Daarin zijn de rollen van de betrokkenen duidelijk omschreven met hun taken en verantwoordelijkheden.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van personeel is conform CAO Primair Onderwijs geregeld. Indien personeel verlof aanvraagt of ziek is, wordt in eerste instantie intern gekeken of er een vervanger beschikbaar is. Wanneer dit niet lukt, dient de directeur een invalverzoek in bij het mobiliteitscentrum van het Onderwijs Bureau Twente. Als er geen invaller beschikbaar is dan treedt het protocol vervanging bij ziekte inwerking.

Vervanging bij ziekte

Het vinden van vervangend personeel bij ziekte/afwezigheid van regulier onderwijzend personeel, wordt steeds moeilijker. Diverse noodgrepen worden gepleegd om toch de organisatie draaiende te houden. Dat het kwalitatieve aspect erg onder druk kan komen te staan, behoeft geen verder betoog. Gelukkig kunnen wij steeds een beroep doen op enkele vaste invalsters en op onze parttime leerkrachten. Wanneer we toch geen vervanging kunnen krijgen, handelen we als volgt:
De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand heeft voor de vervanging bij ziekte het Protocol vervanging bij ziekte opgesteld.

Uitgangspunt:
Komen tot een uniforme regeling voor vervanging bij ziekte in het basisonderwijs bij de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. 

Stappenplan

Stap 1
In geval van afwezigheid van een leerkracht wordt digitaal een verzoek bij het mobiliteitscentrum ingediend. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, kan eventueel intern op basis van vrijwilligheid een collega gevraagd worden of zij/hij tijdelijk een aantal uren extra wil werken. Indien het bovenstaande geen (kwalitatief voldoende) resultaat  oplevert, wordt overgegaan tot stap 2.                                                                                                                                                                                                                               
Stap 2
Om de werkdruk bij het personeel niet nog groter te maken dan hij al is, worden personeelsleden zonder groep en met speciale taken/functies niet ingezet om als invalskracht groepen les te geven. Ook de bescherming van de zorgleerlingen speelt bij deze overweging een grote rol.                                                                                                                      

Uitzondering: de eerste dag van ziekte kan voor de eerste opvang hiervan worden afgeweken, omdat we wettelijk verplicht zijn om de kinderen dan op te vangen:  

 • Incidenteel kan in overleg met betreffende personen afgeweken worden van bovenstaande.
 • Daarnaast kan er gekozen worden voor het samenvoegen van enkele groepen.
 • Het verdelen van leerlingen van de groep die geen leerkracht heeft over meerdere groepen.
 • Een eventueel aanwezige onderwijsassistent neemt de groep over.
 • Een ouder met een onderwijsbevoegdheid neemt vrijwillig de groep over.
  Er wordt geen oppasouder ingezet. De kwaliteit van het onderwijs moet gewaarborgd worden.   

Als er na de eerste dag geen invaller (intern of extern) beschikbaar is, gaan we over tot stap 3.  

Stap 3
Er is na de eerste dag geen vervanging te vinden. De kinderen moeten naar huis worden gestuurd.

 • Het naar huis sturen van leerlingen zal vervolgens wisselend per groep zijn om zo weinig mogelijk last op een groep te laten drukken.
 • Ouders dienen tijdig schriftelijk of digitaal op de hoogte te worden gesteld welke groepen op welke dag vrij zijn. In dat schrijven dient ook aangegeven te worden hoe tevergeefs getracht is de vervanging te regelen.
 • Het bevoegd gezag krijgt een afschrift/cc van de bovengenoemde brief/mail.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De uitdaging voor iedere leerkracht, ook de leerkracht in een kleutergroep, is om betekenisvol, gedifferentieerd en doelgericht onderwijs te realiseren. Daarbij is een inspirerende, leerzame, stimulerende (speel) leeromgeving met ruimte voor eigen initiatief van kinderen een voorwaarde.
Juist in de kleutergroepen (groepen 1 en 2) is er een schat aan leer-, ontwikkelings- en spelmaterialen te vinden. Zo maken hoeken een belangrijk deel uit van de groepsruimte. Hoeken bieden mogelijkheden voor spel, ontwikkeling en samenwerken. Deze krachtige speel- /leeromgeving kenmerkt zich doordat ze:

 • uitnodigend, veilig en aantrekkelijk is;
 • mogelijkheden voor exploratie op meerdere niveaus heeft;
 • kinderen er zelfstandig aanwezig kunnen zijn;
 • verschillende ontwikkelingsmogelijkheden bieden.

Een krachtige speel-/leeromgeving alleen is niet voldoende, er zal ook sprake moeten zijn van een beredeneerd aanbod. Dat betekent dat het kind het (les)aanbod krijgt dat het nodig heeft om een volgende stap in de ontwikkeling te kunnen maken.

Op BS Op Weg kenmerkt zich het leren van kleuters door veel ruimte te geven voor spel. Wij zorgen ervoor dat dit leren betekenisvol wordt door de activiteiten tot één geheel te maken door te werken rond een thema (bijvoorbeeld: lente, kerst, de brandweer). Voor de invulling van onze kring- en lesactiviteiten, observatie en registratie gebruiken wij de methode Kleuterplein.

Aantal lesuren per week:

 • groep 1: 22.25 uur
 • groep 2: 24 uur

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op BS Op Weg krijgen leerlingen ten minste 7.520 uren onderwijs gedurende hun schoolloopbaan.
In de eerste vier schooljaren (onderbouw) is dit ten minste 3.520 uur onderwijs. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit ten minste 3760 uur onderwijs. 

Aantal lesuren per week:

 • groep 3-4: 24 uur
 • groep 5 t/m 8 : 25.75 uren 

Bij het plannen van de leertijd hebben basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen, mede gelet op het persoonlijke en maatschappelijke belang hiervan, prioriteit. Deze vakken zijn de basis waarop andere leerstofgebieden ontwikkeld kunnen worden. Bij de uitvoering hiervan houden wij ons in principe aan de voorgeschreven tijdsindeling die de methodes adviseren. Daarnaast zetten we, naar aanleiding van observaties en toets analyses, extra tijd in voor versterking van deze basisvakken. In de praktijk betekent dit dat taal-, lees- en rekenonderwijs samen ongeveer 60 tot 65 % van het totaal aantal lesuren in de week bestrijken.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

BS Op Weg biedt passend onderwijs zodat leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften een ambitieus ontwikkelperspectief geboden wordt en zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit op een voor de leerling zoveel mogelijk passende onderwijsplek.
Alle leerlingen krijgen een passend onderwijs aanbod dat zo inclusief mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd in samenwerking met betrokken onderwijs- en jeugdhulppartners.

De school heeft haar onderwijs zo ingericht dat:

 • vroegtijdige leer- en opvoedproblemen worden gesignaleerd
 • een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt
 • een aanbod te creëren is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
 • een afgestemd aanbod tot stand gebracht wordt voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie
 • een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen geboden wordt.  

De school houdt in haar onderwijs rekening met de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. De school heeft het pedagogisch klimaat duidelijk beschreven en met het hele schoolteam in de dagelijkse praktijk uitgewerkt. Hierbij werkt de school via duidelijke afspraken aan het voorkomen van sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen. Deze afspraken zijn op de school in te zien.
De school ontwikkelt een pedagogische aanpak waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en autisme goed gedijen. De school richt haar onderwijs hier op in en schoolt de leerkrachten hiertoe. De school staat open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen.

BS Op Weg is echter niet in staat om alle leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften altijd op te vangen.
Het samenwerkingsverband ondersteunt de school, indien nodig, bij het vinden van een juiste onderwijsplek buiten de eigen basisschool.
De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een individuele leerling kan een grens voor de school zijn. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het is onze ambitie om in te blijven zetten op het behalen van voor het kind en de groep kinderen passende resultaten op de basisvakken taal, lezen en rekenen. Het geven van effectief (reken)onderwijs heeft in 2022-2023-2024 onze specifieke aandacht.

Het is onze ambitie om een veilig pedagogisch klimaat te behouden en verder te ontwikkelen. In schooljaar 2023-2024 herzien we het fundament onder ons pedagogisch klimaat, zodat (oud-)leerlingen nu en in de toekomst kunnen uitgroeien tot sociaal en maatschappelijk competente mensen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op BS Op Weg kenmerkt zich het leren van kleuters door veel ruimte te geven voor spel. Wij zorgen ervoor dat dit leren betekenisvol wordt door de activiteiten tot één geheel te maken door te werken rond een thema.
Iedere kleuter heeft recht op een beredeneerd aanbod van lesactiviteiten, die passen bij zijn belevingswereld. De leraren stellen een weekplanning op waarin dit aanbod is opgenomen. De planning waarborgt dat we alle doelen van de leerlijnen voor taal, rekenen, visueel ruimtelijke waarneming en motoriek enz. systematisch en regelmatig aan alle kinderen aanbieden.

Terug naar boven