Basisschool De Ammers

Lijsterstraat 35 B 2964 CC Groot-Ammers

 • Ons logo ook op de ramen.
 • Een indruk van ons speellokaal voor de kleuters. Met groep 3 t/m 8 gymmen wij in sporthal de Reiger.
 • We beschikken over 7 lichte lokalen met nieuw meubilair.
 • We werken op de Ammers volgens PBS Positive Behavior Support

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Openbare Basisschool de Ammers.

Welkom, ouders en andere belangstellenden,

Wij werken op onze school vanuit de visie dat kinderen thuis nabij basisonderwijs moeten kunnen volgen. Wij gaan hierbij uit van inclusief onderwijs, elk kind is bij ons van harte welkom, ongeacht geloof of achtergrond. Dit moet plaatsvinden in een rijke leeromgeving, waarbij iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Wij streven naar kindgericht onderwijs in een veilig schoolklimaat. Onze school is een dorpsschool waar onderlinge saamhorigheid en een veilig klimaat heerst. De school straalt een positieve sfeer uit, waar ouders en kinderen zich verbonden, welkom en vertrouwd voelen. De school biedt opbrengst-  en ontwikkelingsgericht onderwijs met een solide zorgstructuur en met een rol voor ICT toepassingen. Er is een pedagogische aanpak voor kinderen die uitvallen en opvallen en er zijn materialen beschikbaar om dat te ondersteunen. Er is een duidelijke rode draad in de schoolontwikkeling en er is structuur waarneembaar voor ouders en leerlingen. De school werkt met combinatieklassen. De schoolpleinen nodigen uit tot samen spelen en bevat groene speelelementen. We praten met de kinderen op een positieve manier. We houden rekening met de cognitieve- en sociaal emotionele verschillen tussen leerlingen.

Wilt u eens kennis komen maken en de school van binnen willen bekijken dan bent u van harte welkom om een afspraak te maken of onze open dagen te komen bezoeken. 

Bestuursgegevens

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.

Adresgegevens:

Stichting O2A5

Dam 1

4241 BL Arkel

telefoon: 0183- 566690

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Prima start, in 't groene hart
 • thuis nabij onderwijs
 • Inclusief onderwijs
 • Uitgaan van mogelijkheden
 • Leren van en met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Al jaren blijft ons leerlingenaantal vrij stabiel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

 • Schorsing
 • Verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing

De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld.

Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering

Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.

Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is te vinden op de website van o2a5 (www.o2a5.nl).

Terug naar boven