Basisschool De Ammers

Lijsterstraat 35 B 2964 CC Groot-Ammers

  • Een indruk van ons speellokaal voor de kleuters. Met groep 3 t/m 8 gymmen wij in sporthal de Reiger.
  • We beschikken over 7 lichte lokalen met nieuw meubilair.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Openbare Basisschool de Ammers.

Beste ouders en verzorgers, 

Op de basisschool wordt een basis gelegd voor de rest van het leven. Elke dag gaat uw kind naar onze school en weer terug en dat acht jaar lang. OBS De Ammers maakt dus een belangrijk deel uit van het leven van uw kinderen en in dat van u. 8 Jaar lang vertrouwt u ons de zorg en aandacht van uw kinderen toe. Dat is een aanzienlijk deel van het leven en daarom kiest u een school ook met zorg en aandacht. 

Door middel van deze schoolgids willen we u zo goed mogelijk informeren en een beeld geven van OBS De Ammers. U leest over onze visie en visie. U leest de manier waarop wij les geven, maar ook hoe wij omgaan met verschillen tussen leerlingen en welke activiteiten wij voor onze leerlingen organiseren om ieder kind een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te laten doormaken. 

Wij zijn een school waarbij iedereen welkom is en waar iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Samen met ouders en verzorgers willen wij de leerlingen een veilige, warme en inspirerende omgeving bieden, waarin zij tot bloei komen. 

Behalve de informatie uit deze gids wordt u ook op de hoogte gehouden door berichten via onze schoolapp 'Parro'. Hierin staan praktische berichten, maar ook berichten die onderwijsinhoudelijk zijn. Ook kunt u leuke foto's van bijzondere activiteiten of juist een doordeweekse dag terugvinden. 

Wij vinden het vanzelfsprekend dat u regelmatig bij ons op school binnenloopt om even te kijken of een praatje te maken. Dan kunt u goed ervaren hoe het er bij ons op school aan toe gaat. Ook wanneer u als toekomstige ouder/verzorger van onze school sfeer wilt proeven en/of informatie over de school wilt hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd toe op OBS De Ammers.

Namens het team van OBS De Ammers,

Manon Verkerk

Directeur

Bestuursgegevens

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.

Adresgegevens:

Stichting O2A5

Dam 1

4241 BL Arkel

telefoon: 0183- 566690

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Eigenheid
  • Wereldwijs
  • Kleinschalig
  • Openbaar onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • Schorsing
  • Verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing

De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld.

Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering

Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.

Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is te vinden op de website van o2a5 (www.o2a5.nl).

Terug naar boven