De Driebond

Woldjerspoorweg 5B 9723 ER Groningen

  • Schoolfoto van De Driebond
  • Schoolfoto van De Driebond
  • Schoolfoto van De Driebond
  • Schoolfoto van De Driebond
  • Schoolfoto van De Driebond

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Open en positieve sfeer
  • Gezamenlijk verantwoordelijk
  • Verbinding en afstemming
  • Bevlogen en visiegericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door 120 leerlingen (1 augustus 2023). Op de teldatum 1 februari 2023 bedroeg dit aantal 131 leerlingen. 

De schoolweging wordt berekend aan de hand van vijf omgevingskenmerken: het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland en of de ouders in de schuldsanering zitten. De Driebond heeft een laag schoolgewicht met een laag tot gemiddelde spreiding. Voor de meeste leerlingen van De Driebond volstaat het onderwijs in de basisvakken zoals wij dat op school bieden. Hoewel het spreidingsgetal laag-gemiddeld is, hebben onze leerlingen sterk uiteenlopende onderwijsbehoeften en vinden wij het van belang dat onze leerkrachten zeer vaardig zijn in het differentiëren en afstemmen.

We hebben onze leerlingen goed in beeld, zowel de kinderen die behoefte hebben aan meer ondersteuning als de kinderen die meer uitdaging aankunnen. Hierbij maken we gebruik van observaties, vragenlijsten en toetsen. Onze leerlingpopulatie is sociaal divers. Vanuit de inclusieve gedachte zitten er meerdere kinderen op De Driebond die specifieke zorgbehoeften en onderwijsbehoeften hebben die buiten het basisaanbod vallen.    

Onze leerlingen komen grotendeels uit het dorp Engelbert of uit één van de omliggende dorpen. Ook bezoeken kinderen uit de wijken Ruischerbrug, Ruischerwaard en Meerstad de school.  

Het leerlingenaantal heeft de afgelopen jaren gefluctueerd, doordat de school met sluiting werd bedreigd in 2018 en is gefuseerd in schooljaar 2020-2021. De Jan Ligthartschool in Westerbroek ging sluiten en het merendeel van de leerlingen is toen overgestapt naar De Driebond.

In schooljaar 2022-2023 heeft de school een nieuwbouwpand gekregen en is merkbaar dat de belangstelling voor De Driebond stijgt. Door de ligging van de school in een dorp ten oosten van de stad, zijn de ontwikkelingen in dit gebied (groei nieuwbouwwijken) van invloed op het aantal aangemelde nieuwe leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven