De Driebond

Engelberterweg 38 9723 EM Groningen

Schoolfoto van De Driebond

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Midden groep 7 horen de kinderen en hun ouders/verzorgers voor de eerste keer welk voorlopig advies er wordt gegeven op basis van het beeld van het kind en de resultaten die tot dan toe behaald zijn.

In groep 8 wordt de keuze gemaakt voor een vorm van voortgezet onderwijs en een school. De procedure hiervoor is als volgt.

In november is er een voorlopig adviesgesprek met de leerkracht(en) van groep 8. In dit gesprek wordt op basis van de leerontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid, werkhouding, ambitie en interesses van het kind een voorlopig advies gegeven. Om ervoor te zorgen dat basisscholen goed kunnen adviseren en scholen voor voortgezet onderwijs goed kunnen plaatsen, is de Plaatsingswijzer ontwikkeld. De basisschool verzamelt door de jaren heen gegevens over de kinderen om de ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen volgen. Deze gegevens legt de school vast in het leerlingvolgsysteem (LVS). Bij de Plaatsingswijzer gebruiken de scholen bij de advisering en plaatsing de gegevens uit het LVS vanaf groep 6. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel is bij het adviseren. Uiteindelijk is het advies van de leerkracht leidend.  

Ouders/verzorgers en hun kind kunnen vervolgens in januari de open dagen bezoeken van scholen die voor het kind in aanmerking komen. Naar aanleiding van de laatste resultaten volgt het definitieve advies in februari. Dit zal in de meeste gevallen in de buurt liggen van het voorlopige advies dat in november is gegeven.

Het is dan aan ouders/verzorgers en hun kind om aan te geven naar welke middelbare school het kind zal gaan. De aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs dient door de ouders/verzorgers te worden gedaan. In april maken de kinderen de Cito eindtoets. Deze Cito eindtoets dient als controle van het gegeven advies. Tenslotte wordt de inschrijving voor de desbetreffende school definitief.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven