De Ploeg

Zuiderweg 70 -3 9744 AP Groningen

  • Op ons fijne kleuterplein kunnen de kleuters dagelijks spelen.
  • Wat een plezier!
  • Geeft kleur aan je leven!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school ligt de nadruk op de basisvaardigheden taal en rekenen. Deze basisvaardigheden vinden wij belangrijk omdat ze noodzakelijk om later goed en zelfstandig te kunnen functioneren in onze maatschappij. Vanaf groep 1 hebben we een passend aanbod en geven de deskundige leerkrachten gericht instructie op deze basisvaardigheden. Op twee momenten in het jaar worden er vanaf groep 3 cito-toetsen afgenomen voor de vakken begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, spelling. De resultaten geven ons inzicht in de ontwikkeling van de school, de groep en het individuele kind. Deze resultaten worden met de onderwijsadviseur, het kernteam, het team en de ouders besproken. Indien nodig vindt er bijsturing plaats op school-, groeps-, of individueel niveau. Voor de groepen 3 tot en met 8 vinden er drie keer per jaar opbrengstgerichte gesprekken plaats met het kernteam. Voor groep 1/2 hanteren wij het observatiesysteem van KIJK! In dit systeem zetten de leerkrachten van groep 1/2 hun dagelijkse observaties weg en vindt er twee keer per jaar een registratie plaats. Deze registraties worden door de leerkrachten besproken met het kernteam tijdens de opbrengstgerichte gesprekken. Om te voldoen aan de referentieniveaus is de school bezig met het opstellen van eigen schoolambities. De schooladviezen komen meestal overeen met de resultaten op de Centrale Eindtoets, maar zijn voor een aantal kinderen te laag. Dit heeft sinds de centrale eindtoets van 2019 onze aandacht en is binnen de school een gespreksonderwerp.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school meet ieder half jaar voor de groepen 3 tot en met 8 de tussenresultaten aan de hand van Cito midden toetsen en Cito eind toetsen. Voor de groepen 1/2 maken wij gerbuik van het observatiesysteem KIJK!. De uitkomsten geven een beeld op zowel leerlingniveau, groepsniveau als schoolniveau. Daarnaast worden er in groep 3 tot en met 8 methodetoetsen afgenomen na ieder blok. Op basis van al deze gegevens worden voor iedere groep plannen van aanpak gemaakt voor een periode van 10 weken. Deze plannen van aanpak worden afgestemd met de intern begeleider. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven