De Ploeg

Zuiderweg 70 -3 9744 AP Groningen

  • Op ons fijne kleuterplein kunnen de kleuters dagelijks spelen.
  • Wat een plezier!
  • Geeft kleur aan je leven!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school ligt de nadruk op de basisvaardigheden taal en rekenen. Deze basisvaardigheden vinden wij belangrijk omdat ze noodzakelijk zijn om later goed en zelfstandig te kunnen functioneren in onze maatschappij. Vanaf groep 1 hebben we een passend aanbod en geven de deskundige leerkrachten gericht instructie op deze basisvaardigheden. Op twee momenten in het jaar worden er vanaf groep 3 cito-toetsen afgenomen voor de vakken begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, spelling. De resultaten geven ons inzicht in de ontwikkeling van de school, de groep en het individuele kind. Deze resultaten worden met de onderwijsadviseur, het kernteam, het team en de ouders besproken. Indien nodig vindt er bijsturing plaats op school-, groeps-, of individueel niveau. Voor de groepen 3 tot en met 8 vinden er drie keer per jaar opbrengstgerichte gesprekken plaats met het kernteam. Voor groep 1/2 hanteren wij het observatiesysteem van KIJK! In dit systeem zetten de leerkrachten van groep 1/2 hun dagelijkse observaties weg en vindt er twee keer per jaar een registratie plaats. Deze registraties worden door de leerkrachten besproken met het kernteam tijdens de opbrengstgerichte gesprekken. Om te voldoen aan de referentieniveaus is de school bezig met het opstellen van eigen schoolambities. De schooladviezen komen meestal overeen met de resultaten op de Centrale Eindtoets, maar zijn voor een aantal kinderen te laag. Dit heeft sinds de centrale eindtoets van 2019 onze aandacht en is binnen de school een gespreksonderwerp.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school meet ieder half jaar voor de groepen 3 tot en met 8 de tussenresultaten aan de hand van Cito midden toetsen en Cito eind toetsen. Voor de groepen 1/2 maken wij gebruik van het observatiesysteem KIJK!. De uitkomsten geven een beeld op zowel leerlingniveau, groepsniveau als schoolniveau. Daarnaast worden er in groep 3 tot en met 8 methodetoetsen afgenomen na ieder blok. Drie keer per jaar zijn er opbrengstgerichte gesprekken met de directie en intern begeleider waarin de leerkracht aangeeft of de doelen op groepsniveau bereikt zijn. Na analyse worden er voor het komende halfjaar nieuwe doelen opgesteld, ook beschrijft de leerkracht wat de aanpak is om deze doelen te halen. Op leerlingniveau wordt er 4 keer per jaar een plan van aanpak opgesteld. Leerlingen met achterstanden op spelling, rekenen of lezen worden geclusterd en werken 8 weken lang met een intensief aanbod. Deze plannen van aanpak worden afgestemd met de intern begeleider. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale competenties

De Ploeg hecht aan sociale competenties en burgerschap. We streven naar een ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen. Een goed pedagogisch klimaat, met respect voor elkaar, vertrouwen, eigenheid, samenwerken, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid zijn voor ons kernwaarden.

Een positieve benadering lokt positief gedrag uit. Wij scheppen een sfeer waarin iedereen in de school zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelt. Daarvoor zijn op de Ploeg  regels en afspraken gemaakt die voor iedereen in de school gelden: voor kinderen, het team, de ouders en verzorgers. We gaan uit van drie basisregels: zorg voor de mens, zorg voor het materiaal en zorg voor de omgeving. Hierdoor voelen de kinderen zich gewaardeerd, veilig en neemt hun motivatie om gewenst gedrag te vertonen toe. Wij leren kinderen met behulp van de methode Vreedzame school, hoe ze om kunnen gaan met conflicten en pesten. 

Als kinderen van jongs af aan met elkaar omgaan en elkaars cultuur leren kennen, kunnen vooroordelen voorkomen worden. Door anderen te leren kennen en door te leren over elkaars achtergronden en gebruiken, nemen begrip en verdraagzaamheid toe.        

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect en vertrouwen
  • Samen bereiken we meer
  • Je mag zijn wie je bent

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven