De Ploeg

Zuiderweg 70 -3 9744 AP Groningen

  • Op ons fijne kleuterplein kunnen de kleuters dagelijks spelen.
  • Wat een plezier!
  • Geeft kleur aan je leven!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze schoolpagina.

De basisschooltijd betreft een belangrijke periode in het leven van kinderen en hun ouders en/of verzorgers. U vertrouwt uw kind (-eren) minimaal acht jaar aan onze zorg toe. Dat is een hele verantwoordelijkheid. In deze schoolgids leest u over de uitgangspunten en doelstellingen van ons onderwijs, over de organisatie van ons onderwijs, over de zorg voor de kinderen, wat ouders en toekomstige ouders van de school kunnen verwachten en op welke wijze ouders kunnen bijdragen. Medewerkers, ouders en kinderen vormen samen onze schoolgemeenschap. In principe hebben we voor alle kinderen uit Hoogkerk en omgeving een plekje, iedereen hoort er bij, mag er bij.

De directie

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis
  • Leven lang leren
  • Eigenaarschap
  • Uitdaging
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de tabel kunt u zien dat het leerlingenaantal de laatste jaren daalt. Dat wordt veroorzaakt door het dalende geboortecijfer in onze schoolomgeving. Op 1 oktober 2021 verwachten wij dat er 225 leerlingen op onze school zitten.

Wilt u een rondleiding en/of uw kind aanmelden op onze school, dan kunt u bellen naar nummer 050-3210455 en vragen naar Irene Oosterhuis of mailen naar i.oosterhuis@o2g2.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan wordt in december gepubliceerd. Daarin worden de onderdelen klasse regels, omgaan met sociale media en het protocol voor agressie en geweld opgenomen

Terug naar boven