De Ploeg

Zuiderweg 70 -3 9744 AP Groningen

  • Op ons fijne kleuterplein kunnen de kleuters dagelijks spelen.
  • Wat een plezier!
  • Geeft kleur aan je leven!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze schoolpagina.

De basisschooltijd betreft een belangrijke periode in het leven van kinderen en hun ouders en/of verzorgers. U vertrouwt uw kind (-eren) minimaal acht jaar aan onze zorg toe. Dat is een hele verantwoordelijkheid. In deze schoolgids leest u over de uitgangspunten en doelstellingen van ons onderwijs, over de organisatie van ons onderwijs, over de zorg voor de kinderen, wat ouders en toekomstige ouders van de school kunnen verwachten en op welke wijze ouders kunnen bijdragen. Medewerkers, ouders en kinderen vormen samen onze schoolgemeenschap. In principe hebben we voor alle kinderen uit Hoogkerk en omgeving een plekje, iedereen hoort er bij, mag er bij.

De directie

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis
  • Leven lang leren
  • Eigenaarschap
  • Uitdaging
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de laatste jaren langzaam gedaald. Dat werd veroorzaakt door het dalende geboortecijfer in onze schoolomgeving. Het leerlingaantal is dit schooljaar stabiel. Op 1 februari 2023 verwachten wij dat er rond de 230 leerlingen op onze school zitten.

Wilt u meer informatie kijk dan op onze website. Wilt u  kennismaken, een rondleiding of uw kind aanmelden?  Dan kunt u bellen naar nummer 050-3210455 en vragen naar Marijke van der Meer (directeur), of mailen naar secretariaat@deploeg.o2g2.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en en medewerkers zich veilig voelen in onze school. We hanteren vier basisregels. Deze hebben we als team gekozen bij de invoering van de methode Vreedzame school.

1. We denken aan elkaar.
2. We luisteren naar elkaar.
3. We zijn zuinig op alle spullen.
4. Wij lossen conflicten samen op.

We besteden jaarlijks extra aandacht aan de groepsvorming. De Gouden weken bij de start van de school, de Zilveren weken na de Kerstvakantie. We gebruiken de lessen van de Vreedzame school om hier verder vorm aan te geven. We werken sinds het schoooljaar 2021-2022 met mediatoren in de school. Deze kinderen uit groep 7 en 8 zijn opgeleid om te bemiddelen bij ruzies of conflicten tussen kinderen.  

Het schoolveiligheidsplan is in december 2021  gepubliceerd. Daarin zijn de onderdelen klasseregels, omgaan met sociale media en het protocol voor agressie en geweld toegevoegd.

Het pestprotocol is van 2017 en is niet actueel. In oktober 2022 wordt de aangepaste versie gepubliceerd.

Terug naar boven