De Ploeg

Zuiderweg 70 -3 9744 AP Groningen

 • Op ons fijne kleuterplein kunnen de kleuters dagelijks spelen.
 • Wat een plezier!
 • Geeft kleur aan je leven!

Het team

Toelichting van de school

Onze school heeft een zeer divers getalenteerd en op ontwikkeling gericht team. Het team bestaat uit vier medewerkers voor de ondersteuning, dertien leerkrachten en drie medewerkers management.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen ons schoolbestuur beschikken wij over een invalpool met leerkrachten. Bij verlof van leerkrachten lukt het meestal om vervanging te vinden. Bij onverwachte afwezigheid van de leerkracht,  door bijvoorbeeld ziekte,  kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is.

We spannen ons ten alle tijden in om een vervangende leerkracht in te zetten. Mocht dit niet lukken dan zoeken wij intern naar oplossingen. Bijvoorbeeld door een groep te verdelen over meerdere groepen of de onderwijsassistent in te zetten. Uitgangspunt is dat kinderen niet naar huis gestuurd worden bij afwezigheid van de leerkracht. Incidenteel kan het toch voorkomen dat we een groep niet kunnen opvangen. Aan de ouders wordt dan gevraagd de kinderen thuis te houden. Voor noodgevallen is er beperkte opvang binnen de school aanwezig.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ons op school vinden we naast aandacht voor de cognitieve vakken, burgerschap, gezondheid, cultuur en bewegen ook belangrijk. Zo geeft onze vakleerkracht bewegen de groepen 3 tot en met 8 twee keer per week bewegingsonderwijs. Daarnaast bieden we in samenwerking met Bslim/jeugdwerk Hoogkerk Buitenschoolse beweegactiviteiten aan. Ook stimuleren en adviseren wij actief transport, zoals lopen en fietsen van en naar school. De groepen 1/2 gaan bijvoorbeeld lopend naar de bibliotheek in Hoogkerk. Bij buitenschoolse activiteiten, zoals schooltuintjes en museum bezoek gaan de kinderen van de groepen (5) 6 t/m 8 op de fiets. Uiteraard doen wij dit veilig. Zo wordt de meest veilige route van te voren door de leerkracht uitgezet. De kinderen en begeleiders dragen veiligheidshesjes. Het buitenschools aanbod omvat onder meer fietslessen en motorische remedial teaching. Ook doen wij mee aan het EU-schoolfruitproject en krijgen wij fruit aangeboden van de Gemeente Groningen. Wij hebben richtlijnen voor ouders met betrekking tot de pauze eetmomenten. Deze richtlijnen zijn te vinden op onze website en ouders die hun kind inschrijven krijgen de richtlijnen mee in het informatiepakket. Ieder jaar doen we met groep 5 tot en met 8 mee aan de week van de pauzehap en het programma ik eet beter van het voedingscentrum.

Onze school heeft het Vignet Gezonde school. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken vanuit thema's. De thema’s zijn ontwikkelingsgericht en sluiten aan bij de belevingswereld van 3-6 jarigen. De Ploeg betrekt de onderwijsassistent en de pedagogisch medewerker van de kinderopvang SKSG bij de voorbereiding van een thema. De omgeving is zo ingericht dat deze uitdaagt tot spelen. De betrokkenheid van de kinderen is hierbij uitgangspunt. Wij observeren en vandaar uit stimuleren wij het kind in zijn/haar spel. We zien uitbundig rollenspel in de huishoek en de winkel. Ook de oudste kleuters krijgen alle kans om hun spel te verdiepen en voelen zich groot en competent als zij de jongere kinderen helpen of iets uitleggen. De jongere kinderen worden op een natuurlijke wijze ingewijd in de volgende ontwikkelingsstappen. We zien dat hun ontwikkeling hierdoor vaak in een versnelling terecht komt. Er wordt volop gewerkt met creatieve materialen en er is veel tijd voor het buitenspelen en bewegen. Daarnaast zijn er gestructureerde groepsmomenten zoals de (korte) ochtendkring, het gezamenlijke fruit eten en het voorlezen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Doorgaande leerlijn Engels voor de groepen 1/2 is ontwikkeld. Voor de groepen 3 tot en met 8 is een start gemaakt met het toevoegen van Engels aan het curriculum. De invoering wordt in schooljaar 2021-2022 afgerond.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een School Ondersteunings Profiel (SOP). Daarin wordt alles wat betreft zorg en ondersteuning beschreven. Bent u geïnteresseerd dan kunt u meer lezen in het schoolondersteuningsprofiel op onze website.

Op onze school bieden wij onderwijs aan voor een brede groep kinderen. 

De zorg voor kinderen met specifieke behoeften   

Voor zowel kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong als kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en werken hebben wij een goed zorgsysteem. In eerste instantie vindt de begeleiding plaats in de groep bij de eigen leerkracht. Hierbij kan de leerkracht de hulp in roepen van de intern begeleider. Als er sprake is van ernstige of langdurige problemen, wordt tijdens de leerlingbespreking na overleg met ouders besloten de hulp van een onderwijsassistent in te roepen. 

Het komt voor dat onze school niet de zorg kan bieden die een bepaald kind nodig heeft. In dat geval kunnen wij de samenwerkingspartners in Samenwerkingsverband  Passend Onderwijs betrekken bij de zorg. Onze school is onderdeel van het SWV Passend onderwijs PO 20.01. Het kan blijken dat verder onderzoek gewenst is. Natuurlijk staat het de ouders vrij ook elders onderzoek te laten doen. Na onderzoek kunnen er verschillende adviezen volgen. Eén van de adviezen kan zijn het kind op school, eventueel ondersteund met extra hulp, verder te begeleiden. Indien nodig worden de einddoelen aangepast. Het handelingsplan wordt dan na overleg met ouders en intern begeleider door de leerkracht opgesteld. In het overleg tussen ouders, leerkracht, schoolbegeleider en intern begeleider kan besloten worden dat verwijzing naar een andere vorm van onderwijs wenselijk is.  

Aanbod voor kinderen met meer dan gemiddelde intelligentie

Wij hebben een passend aanbod voor onze leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het aanbod richt zich op verrijking, verbreding en verdieping. In groep 1 starten wij met de eerste zes weken procedure. De leerkracht brengt de ontwikkeling van de kleuter in samenwerking met de ouders in beeld. Bij een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong wordt een passende aanpak ingezet. De volgende signaleringen vinden plaats in groep 3 en 5. Wij gebruiken daarvoor het digitale handelings protocol (DHH). Aan de hand van deze signaleringen wordt er voor de betreffende kinderen in overleg met ouders een aanbod op maat geboden. Dit aanbod bestaat uit:

 • het compacten en verrijken van de leerstof
 • inzet van Levelwerk in de eigen groep
 • deelname aan onze eigen Raketgroep voor groep 1/2
 • deelname aan onze eigen Astronauten voor groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8
 • deelname aan de bovenschoolse plusklas 

Kinderen met vastgestelde specifieke onderwijs behoeften

Volgens de wet Passend onderwijs heeft een leerling met specifieke onderwijsbehoefte recht op een arrangement. Deze arrangementen worden gefinancierd door ons samenwerkingsverband. Met het geld, dat gekoppeld is aan een arrangement, kan een kind op de Ploeg blijven. Het krijgt dan extra ondersteuning in de groep. Bij de beslissing of het kind kan blijven of toegelaten kan worden, spelen naast de kindspecifieke factoren ook factoren als klassengrootte en belasting voor de leerkracht en de overige kinderen in verhouding tot het percentage kinderen met een arrangement een belangrijke rol. Goed overleg met ouders is hierbij van groot belang.

Aanbod voor leerlingen met dyslexie

Wij hanteren het dyslexieprotocol. Dit houdt onder andere in dat de kinderen in groep 2 worden gescreend. Voor het officieel vaststellen van dyslexie is een extern bureau nodig. Binnen onze school zijn mogelijkheden voor de ondersteuning van kinderen met ernstige leesproblemen zoals werken met een eigen laptop, werken met het programma Sprint, extra begeleiding bij toetsen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk met taal in aanraking te brengen. Voor een aantal kinderen is dit niet vanzelfsprekend. Voor deze kinderen hebben wij een VVE aanbod in samenwerking met het WIJ-team Hoogkerk, de peuterscholen en de kinderopvang. De 4-jarigen die gebruik maken van dit aanbod zitten bij ons op school in de KIWIgroep. Dit is een 3-/4-jarigen groep in samenwerking met de SKSG. In deze groep is de omgeving taalrijk en krijgen de kinderen een extra taalaanbod op maat. De onderwijsassistent en de pedagogisch medewerker sluiten aan bij het spel van de kinderen. De KIWIgroep werkt nauw samen met de leerkrachten van groep 1/2. Zij stemmen de kinddoelen en het thematische aanbod op elkaar af.

Terug naar boven