De Ploeg

Zuiderweg 70 -3 9744 AP Groningen

 • Op ons fijne kleuterplein kunnen de kleuters dagelijks spelen.
 • Wat een plezier!
 • Geeft kleur aan je leven!

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 16 leerkrachten,3 onderwijsassistenten, 1 conciërge, 1 administratieve kracht, 1 brugfunctionaris, 1 intern begeleider en 1 directeur.

We gebruiken de systematiek van LeerKRACHT voor al onze overleg- en vergadermomenten. Daarnaast ontwikkelingen wij als team naar een PLG (Professionele Leer Gemeenschap)

In de wet staat dat op onze school lessen Humanistische en godsdienstige vorming kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden dan  gegeven binnen de schooltijden, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. De wekelijkse extra lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting.

Als ouders van zeven of meer leerlingen behoefte hebben aan Humanistisch- en godsdienstig vormingsonderwijs, dan kunnen wij deze lessen aanvragen. Wilt u  meer informatie kijk dan op de website www.vormingsonderwijs.nl.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen ons schoolbestuur beschikken wij over een invalpool met leerkrachten. Bij verlof van leerkrachten lukt het meestal om vervanging te vinden. Bij onverwachte afwezigheid van de leerkracht,  door bijvoorbeeld ziekte,  kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is.

In dat geval zoeken we intern naar oplossingen. Er is een vast verdeelrooster (zodat de kinderen weten naar welke klas zij toe moeten)  als hun leerkracht er niet is. Er is een vaste map met extra werk.  Soms zetten we de onderwijsassistent in.

Incidenteel kan het voorkomen dat we een groep niet kunnen opvangen. Aan de ouders wordt dan gevraagd de kinderen thuis te houden. Voor noodgevallen is er dan beperkte opvang binnen de school aanwezig.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Ploeg vinden we, naast de cognitieve vakken, de vakgieden gezonde leefstijl, cultuur, bewegen en Burgerschap ook belangrijk.
We zijn een Gezonde school, doen mee aan het EU-schoolfruitproject en krijgen fruit vanuit het Jeugd educatie Fonds. Wij hebben richtlijnen voor eten en drinken met betrekking tot de pauze eetmomenten. Deze richtlijnen zijn te vinden op onze website. Ouders die hun kind inschrijven krijgen de richtlijnen mee in het informatiepakket. Ieder jaar doen we met groep 5 tot en met 8 mee aan de week van de pauzehap en het programma "Ik eet beter" van het voedingscentrum.
We hebben een jaarlijks Cultuur menu. Voor het komend jaar zijn dat de thema 's Drama en Muziek.
Onze vakleerkracht bewegen geeft de groepen 1 tot en met 8 bewegingsonderwijs. Daarnaast bieden we in samenwerking met Bslim/jeugdwerk Hoogkerk Buitenschoolse beweegactiviteiten aan. Ook stimuleren wij actief transport, zoals lopen en fietsen bij de school activiteiten. De groepen 1/2 gaan bijvoorbeeld lopend naar de bibliotheek in Hoogkerk. Bij bezoek aan de schooltuintjes , theater of museum gaan de kinderen van de groepen (5) 6 t/m 8 op de fiets. We gebruiken de meest veilige route en vragen ouders mee als extra begeleiding. De kinderen en begeleiders dragen veiligheidshesjes. Ook in de verkeerslessen komt veiligheid in het verkeer aan bod. 
Burgerschap zit verweven in de methode Vreedzame school. Het komend jaar voeren we een 0-meting uit om ons aanbod voor het vak burgerschap nog beter af te stemmen.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken in de onderbouw vanuit de doelen van het Stichting Leerplan Ontwikkeling. De doelen zijn vastgelegd in leerlijnen, het SLO heeft deze voor elk leerjaar heeft uitgewerkt. De opdrachten en thema’s waaraan in de groep wordt gewerkt komen voort uit deze doelen. De doelen zijn ontwikkelingsgericht en sluiten aan bij de belevingswereld van 3-6 jarigen. De onderwijsassistentes en de pedagogisch medewerker van de kinderopvang SKSG worden bij de voorbereiding van een periode betrokken.

De omgeving is zo ingericht dat deze uitdaagt tot spelen. De betrokkenheid van de kinderen is hierbij uitgangspunt. Wij observeren kinderen en vandaar uit stimuleren wij hen in hun spel. Ook de oudste kleuters en de kinderen van groep 3 krijgen de kans om hun spel te verdiepen. Ze helpen elkaar en  voelen zich groot en competent als zij de jongere kinderen steunen of iets uitleggen. Er wordt volop gewerkt met creatieve materialen en er is veel tijd voor bewegen, bewegend leren en buitenspelen. De ochtenden starten steeds met een inloop waarbij de eigen keuze uitgangspunt is. Daarnaast zijn er gestructureerde groepsmomenten zoals in de kleine en grote kring, het gezamenlijke fruit eten en het voorlezen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakgebieden Lezen en Taal zijn voor de  groepen 4 t.m. groep 8 samengevoegd in het programma Success for all.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school heeft een School Ondersteunings Profiel (SOP). Daarin wordt alles wat betreft zorg en ondersteuning beschreven. Bent u geïnteresseerd dan kunt u meer lezen in het schoolondersteuningsprofiel op de website van Obs de Ploeg.

Op onze school bieden wij onderwijs aan voor een brede groep kinderen. 

De zorg voor kinderen met specifieke behoeften   

Voor zowel kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong als kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en werken hebben wij een goed zorgsysteem. In eerste instantie vindt de begeleiding plaats in de groep bij de eigen leerkracht. Hierbij kan de leerkracht de hulp in roepen van de intern begeleider. Als er sprake is van ernstige of langdurige problemen, wordt tijdens de leerlingbespreking (na overleg - en met instemming van) de ouders hulp van externe deskundigen ingeroepen. 

Het komt voor dat onze school niet de zorg kan bieden die een bepaald kind nodig heeft. In dat geval kunnen wij de samenwerkingspartners in Samenwerkingsverband  Passend Onderwijs betrekken bij de zorg. Onze school is onderdeel van het SWV Passend onderwijs PO 20.01. Het kan blijken dat verder onderzoek gewenst is. Natuurlijk staat het de ouders vrij ook elders onderzoek te laten doen. Na onderzoek kunnen er verschillende adviezen volgen. Eén van de adviezen kan zijn het kind op school, eventueel ondersteund met extra hulp, verder te begeleiden. Indien nodig worden de einddoelen aangepast. Het handelingsplan wordt dan na overleg met ouders en intern begeleider door de leerkracht opgesteld. In het overleg tussen ouders, leerkracht, schoolbegeleider en intern begeleider kan besloten worden dat verwijzing naar een andere vorm van onderwijs wenselijk is.  

Aanbod voor kinderen met meer dan gemiddelde intelligentie

Wij hebben een passend aanbod voor onze leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het aanbod richt zich op verrijking, verbreding en verdieping. In groep 1 starten wij met het "zes weken protocol". De leerkracht brengt de ontwikkeling van de kleuter in samenwerking met de ouders in beeld. Bij een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong wordt een passende aanpak ingezet. De volgende signaleringen vinden plaats in groep 3 en 5. Wij gebruiken daarvoor het digitale handelings protocol (DHH). Aan de hand van deze signaleringen wordt er voor de betreffende kinderen in overleg met ouders een aanbod op maat geboden. Dit aanbod bestaat uit:

 • het compacten en verrijken van de leerstof
 • inzet van Levelwerk in de eigen groep
 • deelname aan onze eigen Raketgroep voor groep 1/2
 • deelname aan onze eigen Astronauten voor groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8
 • deelname aan de bovenschoolse plusklas 

Aanbod voor leerlingen met dyslexie

Wij hanteren het dyslexieprotocol. Dit houdt onder andere in dat de kinderen in groep 2 worden gescreend. Voor het officieel vaststellen van dyslexie is een extern bureau nodig. Binnen onze school zijn mogelijkheden voor de ondersteuning van kinderen met ernstige leesproblemen zoals werken met een eigen laptop, werken met het programma Sprint en extra begeleiding bij het voorlezen van toetsen.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We delen ons schoolgebouw met de van Liefland, een school voor Speciaal basis Onderwijs. We hopen in de toekomst op een nauwere samenwerking door gebruik te maken van elkanders expertise.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk met taal in aanraking te brengen. Voor een aantal kinderen is dit niet vanzelfsprekend. Voor deze kinderen hebben wij een VVE aanbod in samenwerking met het WIJ-team Hoogkerk, de peuterschool en de kinderopvang. De 4-jarigen die gebruik maken van dit aanbod zitten bij ons op school in de KIWI groep. Dit is een 3-/4-jarigen groep in samenwerking met Ranonkel van de SKSG. In deze groep is de omgeving taalrijk en krijgen de kinderen extra taalaanbod op maat. De onderwijsondersteuner en de pedagogisch medewerker sluiten aan bij het spel van de kinderen. De KIWI groep werkt nauw samen met de leerkrachten van groep 1/2. Zij stemmen de kinddoelen en het thematische aanbod op elkaar af. 

Terug naar boven