Openbare Basisschool De Sieppe

Paulus Potterweg 79 6562 XK Groesbeek

  • Kookles met gezonde ingrediënten
  • Onderzoeken hoort erbij.
  • Samen lezen wat je leuk vindt, dat motiveert!
  • Thematisch leren: thema vervoer
  • Ontwerp schooltuin met overlegplaats voor de leerlingen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar nemen we de vragenlijst "Sociale veiligheid" af onder leerlingen van groep 6 t/m 8. De laatste afname dateert van juni 2023, u vindt deze in de bijlage bij deze pagina.

Eens per 2 jaar wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders, leerkrachten en leerlingen vanaf groep 6.

Aan de hand van dit onderzoek kan worden gemeten wat de betrokkenen vinden van onderwijs en leren, cultuur, leiderschap en management, bedrijfsvoering, organisatie, personeel en schoolkeuze. De input die vanuit het onderzoek komt, nemen wij ter harte, wij gaan daarmee aan de slag. Dit wordt vormgegeven in de actieplannen van de verschillende werkgroepen. Over de uitslag en de acties die hierop worden uitgezet wordt met ouders, leerkrachten en leerlingen (via de leerlingenraad) gecommuniceerd.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2021 hebben we ouders gevraagd om een  tevredenheidsonderzoek in te vullen. In totaal hebben 90 respondenten hier gehoor aan gegeven.

Er werden vragen gesteld over schoolklimaat, onderwijsleerproces, communicatie, sociale veiligheid, didactiek, begeleiding, pedagogisch klimaat, interactie met leerlingen, ouderbetrokkenheid, schooldirectie en informatievoorziening. Ouders konden reageren op stellingen over bovengenoemde specifieke onderwerpen door middel van een 4 punts schaal (oneens, meer oneens dan eens, meer eens dan oneens, eens).

We hebben een helder beeld gekregen van de waardering die de ouders geven die op ons onderzoek hebben gereageerd. Ouders zijn tevreden over de sfeer op school. De interactie tussen leerkracht en leerling, de positieve benadering wordt als zeer goed ervaren. 
Het werken volgens het OGO principe wordt door veel ouders beschreven als erg verrijkend voor hun kind. Dit mocht volgens de ouders nog meer worden uitgebouwd. Aandachtpunten zijn meer uitdaging voor de leerlingen en extra ondersteuning bij zorgvragen. Daarbij geven een aantal ouders aan dat zij meer betrokken willen worden bij het onderwijs van hun kind(eren). De directie is voornemens om de ouders meer te betrekken bij het vormgeven van het onderwijs. De aandachtspunten worden meegenomen in het jaarplan van 2021-2022.  

Uit de enquête kwam uiteindelijk een rapportcijfer, gebaseerd op de score van alle antwoorden. Ouders kwamen hierbij uit op een 7,7.  

In maart 2023 wordt weer een tevredenheidsonderzoek onder ouders afgenomen.

De waardering die de onderwijsinspectie de school heeft gegeven is te vinden op de site: https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven