Openbare Basisschool De Sieppe

Paulus Potterweg 79 6562 XK Groesbeek

  • Kookles met gezonde ingrediënten
  • Onderzoeken hoort erbij.
  • Samen lezen wat je leuk vindt, dat motiveert!
  • Thematisch leren: thema vervoer
  • Ontwerp schooltuin met overlegplaats voor de leerlingen

Het team

Toelichting van de school

Het leerkrachtenteam van de Sieppe bestaat uit betrokken en kundige professionals. Elke leerkracht heeft een expertise die gedeeld wordt met het team en ingezet wordt binnen het onderwijsprogramma. Voorbeelden van expertises zijn: bewegend leren, rekenspecialisme, taalspecialisme, SEO, jonge kind/NT2, OGO. Zo leren wij van en met elkaar. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Alle scholen binnen SPOG zijn aangesloten bij dezelfde vervangerspool, welke bestaat uit groepsleerkrachten die flexibel inzetbaar zijn voor lang- en kortdurende vervangingen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 werken we met 3 groepen 1-2, de overige groepen zijn jaargroepen.

Groep 1-2a: Astrid van Woerkom en Dianne de Bruin

Groep 1-2b: Anouk Groothuizen-van der Sterren 

Groep 1-2c: Annemarieke Geurts + Ingrid Giesbers 

Groep 3: Annemarie Jansen en Edith Junier

Groep 4: Germaine Nillesen en Renée Fröling

Groep 5: Renée Fröling en Mart van Putten

Groep 6: Ard Terwindt

Groep 7: Eke Maters 

Groep 8: Mart van Putten en Frédérique Gerrits

Hanneke Jacobs coacht leerlingen en leerkrachten en vervangt indien nodig lessen op maandag en donderdag.

Irmo Kroon begeleidt leerlingen, geeft gymlessen, is rekencoördinator en vervangt indien nodig lessen op dinsdag tot en met donderdag.

Tanja Burgers, onderwijsassistent is aanwezig op maandag tot en met vrijdag, behalve op woensdag, ter ondersteuning van alle groepen. 

Wencke Koster-van Eldijk, AC-er is 2,5 dag beschikbaar voor leerlingenzorg. De werkdagen zijn wisselend.

Conny van Wersch, IB-er is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag halve dag.

Maarten van Minderhout, directeur aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Rekenen en Taal omvatten kringactiviteiten, speel/leertijd en kleine kring.

Motoriek: bewegingsonderwijs, speel/werktijd en buitenspel 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De bovenstaande verdeling van de schooltijd op De Sieppe geeft een overzicht van het geïntegreerde aanbod van Wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming binnen de thema's. Andere vakgebieden, zoals Engels, begrijpend lezen, rekenen en taal, worden eveneens geïntegreerd wanneer mogelijk. Deze vakken overlappen en versterken elkaar in het curriculum.

Binnen De Sieppe wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Creatief denken, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, evenals communicatie en samenwerking, vormen de kern van deze vaardigheden. Bovendien omvat 'digitale geletterdheid' aspecten zoals computational thinking, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.

De school maakt gebruik van diverse softwareproducten en beschikt over 130 chromebooks om adaptief leren mogelijk te maken, niet alleen voor rekenen, taal, spelling en lezen, maar ook voor het ondersteunen van onderzoeksvragen en presentaties binnen de thema's. ICT fungeert als een essentieel hulpmiddel voor zowel leerlingen als leerkrachten, met interactieve lessen, digitale lesboeken en online lesopties.

Om het bewuste gebruik van sociale media te bevorderen, is er speciale aandacht voor mediawijsheid. De school hanteert regels voor het beheer van mobiele telefoons en integreert digitale geletterdheid in het curriculum. Een speciale I-coach binnen het team is verantwoordelijk voor het digitale geletterdheidsaanbod. In het streven naar digitale geletterdheid implementeert De Sieppe, vanaf het schooljaar 2023-2024, twee van de vier inhoudslijnen: Praktische ICT-vaardigheden (gekoppeld aan OGO) en Mediawijsheid (gekoppeld aan De Vreedzame School).

Cultuur, een integraal leergebied op De Sieppe, wordt niet als een afzonderlijk vak beschouwd, maar als een verkennend element dat verweven is in het OGO-onderwijs. Kunst- en erfgoededucatie vinden plaats in samenhang met de thema's, en leerkrachten met ervaring in kunsteducatie stimuleren dit aanbod actief.

Wetenschap en techniek krijgen een prominente plek, waarbij onderzoekend leren centraal staat. Leerlingen worden gestimuleerd om actief te participeren in ontwerp- en onderzoeksactiviteiten, vanaf de eerste jaren van het onderwijs tot excursies en gastsprekers in de latere jaren.

De Sieppe zet zich niet alleen in voor academische vaardigheden, maar ook voor burgerschapsvorming. Als Vreedzame School oefenen leerlingen democratische waarden en normen, waarbij zij bijdragen aan een positief sociaal klimaat en actief betrokken democratische burgers worden. De school integreert actief burgerschap in verschillende activiteiten, waaronder De Vreedzame School, Grip op de Groep, OGO-onderwijs en een krantenkring vanaf groep 7.

De leerlingenraad, bestaande uit vertegenwoordigers van groep 5 tot 8, wordt democratisch gekozen en speelt een actieve rol bij het bespreken van diverse onderwerpen die leerlingen aangaan. Ze initiëren jaarlijkse projecten in samenwerking met de gemeente, waarbij ze bijvoorbeeld het schoolplein, podium en skatepark renoveren. Voor schooljaar 2023-2024 staat het ontwerp van een klimbaan op het veld achter de school op de agenda. De Sieppe benut zo elke mogelijkheid om kinderen voor te bereiden op kritisch en betrokken burgerschap in een diverse en snel evoluerende samenleving.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op school is er een Ondersteuningsprofiel beschikbaar. Dit document beschrijft de ondersteuning die de school kan bieden aan leerlingen en geeft aan waar onze grenzen liggen. In het kader van Passend Onderwijs streven wij ernaar alle aangemelde kinderen op te vangen en te begeleiden. Er zijn echter gevallen waarin dit niet haalbaar is, en deze situaties kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

1 Zeer ernstige gedragsproblematiek.
2 Leerlingen met ernstige leerproblemen of langdurige ziekte (waaronder gehandicapte kinderen) waarvoor veel verpleging nodig is.
3 Een combinatie van de bovengenoemde situaties.
Meer informatie hierover is te vinden in ons Ondersteuningsprofiel op de website van SPOG.

In voorgaande jaren had elke school binnen SPOG een Intern Begeleider (IB-er), verantwoordelijk voor leerlingenzorg. Met de invoering van passend onderwijs is de rol van IB-er gewijzigd naar die van afstemmingscoördinator (AC-er). De AC-ers bundelen hun krachten en werken vraaggestuurd. Bij een ondersteuningsvraag wordt zorgvuldig bekeken wie deze het beste kan beantwoorden. De AC-er zorgt voor nauwkeurige afstemming, zodat het kind de optimale ondersteuning krijgt. Als een kind andere ondersteuningsbehoeften heeft, zoekt de leerkracht afstemming met de contact-AC-er wanneer deze handelingsverlegen is. De AC-er volgt en ondersteunt het proces van de leerkracht. De leerkracht blijft het aanspreekpunt en beschrijft in het leerlingenadministratiesysteem de hulp die een leerling krijgt of nodig heeft, gedeeld met ouders. Bij specifieke behoeften of als een andere school beter past, begeleidt de contact-AC-er het proces.

Onderwijs op maat
Wij proberen alle leerlingen op maat te bedienen, te helpen of uit te dagen. Dit gebeurt op verschillende manieren:
1 In de klas met diverse soorten instructies.
2 Buiten de klas in kleine groepen met verschillende begeleiders.
3 In andere klassen, afhankelijk van het niveau per vak.
4 Buiten de klas met begeleiding door de leerkracht of speciaal ingeroosterde krachten.
5 Huiswerkopdrachten en oefeningen in samenwerking met ouders.

leerlingen en ouders die cognitieve, sociale of emotionele problemen ervaren, kan de school externe hulp aanvragen bij platforms zoals de schoolconsulent en het Ondersteunings-Netwerk SPOG (ONS). De aanvraag gebeurt in samenwerking met ouders. Bij de Commissie voor Toelaatbaarheid wordt beoordeeld of plaatsing op een andere school, zoals Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO), passender is. Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  moet worden ingediend bij het ONS, opgesteld door de AC-er, leerkracht en ouders. Het ONS dient de aanvraag in bij de CvT, die groen licht geeft bij positieve beoordeling.

Dyslexie en dyscalculie
Voor dyslexie en dyscalculie gelden specifieke criteria. Bij ernstige enkelvoudige dyslexie kan een leerling in aanmerking komen voor onderzoek en behandeling, terwijl bij dyscalculie vergelijkbare criteria gelden met focus op rekenprestaties. De schoolconsulent van Basisschool De Sieppe biedt kortdurende ondersteuning aan kinderen, ouders en leerkrachten voor diverse onderwerpen. Deze ondersteuning kan bestaan uit gesprekken en activiteiten.

Indien langdurige hulp nodig is, wordt samen met ouders gekeken naar passende externe hulp.

Meer en meer wil de GGD de aandacht richten op het voorkomen van gezondheidsproblemen, onder andere door het geven van voorlichting aan ouders en leerlingen en door het ondersteunen van de leerkrachten. De sociaal verpleegkundige neemt deel aan de interne zorgstructuur. Er is voor de ouders de mogelijkheid zelf om een onderzoek te verzoeken, bijv. wanneer u met vragen zit over de ontwikkeling van uw kind. Soms kan ook de GGD u een onderzoek voorstellen.
Voor contact kunt u terecht bij: GGD Regio Nijmegen, afd. Jeugdgezondheidszorg (dagelijks: 8.30 - 14.00 uur) Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen, tel. 024-3297111.

Leerlingen uit Duitsland
Leerlingen die in Duitsland wonen, worden als volwaardige leerlingen beschouwd maar kunnen niet automatisch gebruik maken van alle zorgvoorzieningen, zoals die van de GGD en Bureau Jeugdzorg. In geval van zorgnood zal de school overleggen met de ouders om passende maatregelen te treffen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Waar wij geen interne expertise ondersteuning kunnen aanbieden, zoeken wij deze actief buiten de school.

Daarbij zet de school in op preventie door middel van de vreedzame en o.a. de gezonde school. Jaarlijks meet De Sieppe via de monitor Welbevinden en Veiligheid het welbevinden, zodat wij naast de dagelijkse monitoring al onze leerlingen toetsen op welbevinden.

De gouden driehoek: kind, ouders, school zorgt voor nauwe samenwerking waardoor wij in een vroeg stadium (potentiële) ondersteuningsvragen ontdekken. 


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Binnen het gebouw van OBS de Sieppe is een eigen ruimte voor peutergroep de Tuba. De school en de peutergroep werken nauw samen.

Peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand of met risico daarop, kunnen in aanmerking komen voor een voor- en vroegschoolse indicatie (VVE-indicatie). Bij voorschoolse educatie gaat uw kind 16 uur per week naar de kinderopvang. Uw kind volgt een speciaal programma om de ontwikkeling te stimuleren. De begeleiding bestaat uit extra aandacht op de groep, een planmatige aanpak, vaker oudergesprekken, inzet van ons zorgteam en een persoonlijk overdracht naar school. Kinderen krijgen zo een betere kans op een goede start op de basisschool.

Het consultatiebureau geeft de VVE indicatie af, indien hier aanleiding toe is of op aangeven van professionals, zoals onze zorgcoördinator of pedagogisch medewerkers.

Terug naar boven