Openbare Basisschool de Sieppe

Paulus Potterweg 79 6562 XK Groesbeek

  • We betrekken de natuur waar mogelijk bij de projecten.
  • We betrekken de omgeving bij ons onderwijs!
  • We betrekken de omgeving bij ons onderwijs!
  • Leren over de natuur
  • Onderzoek doen hoort bij ons onderwijs!

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open, betrokken, veelzijdig
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Veilig voelen, betrokken zijn
  • Talenten ontwikkelen
  • Spelend en onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de leerlingenadministratie van de Sieppe zijn ook leerlingen van een andere school (Agora 10-15) ondergebracht, omdat deze school nog niet over een eigen BRIN-nummer beschikt. Deze leerlingen krijgen dus geen onderwijs op de Sieppe, maar worden wel meegeteld in de tellingen en in de resultaten van de Sieppe. 
In schooljaar 2020-2021 heeft de Sieppe daadwerkelijk ca. 210 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Pedagogisch klimaat
De belangrijkste voorwaarde voor kinderen om tot ontwikkeling te komen, is dat ze zich veilig voelen. Leerkrachten kijken daarom altijd in de eerste plaats naar hoe kinderen zich voelen en uiten. Sociale veiligheid staat centraal en vormt de rode draad voor de methodiek “Grip op de groep” die we hanteren. Hierbij komen vragen aan bod als: “Wie ben ik, wie ben jij” en “hoe gaan we met elkaar om”.

Daarnaast maken we gebruik van de methode “Leefstijl” en  hebben we bronnenboeken waaruit we kunnen putten om een positief en veilig klassenklimaat  te scheppen.

Leerkracht-eigen activiteiten: complimenten geven in de vorm van een zonnetje of kei van de week, of een gezamenlijk dagboek bijhouden. ·    Nationale mediapaspoort: In het kader van mediawijsheid, veilige omgang met internet en sociale media hebben we een doorgaande lijn vanaf groep 1 t/m 8. De lessencyclus biedt op een afwisselende manier preventief aandacht aan wie ben ik, wat wil ik, en hoe ga ik om met sociale media en internet. ·        

Classdojo. Wordt ingezet vanaf groep 5. Remediërende anti-pestmethode: No blame.

Op De Sieppe hebben we drie “kapstokregels” die  bij alle kinderen bekend zijn en door de hele school hangen. Elke klas stelt aan het begin van het schooljaar ook eigen klassenregels op. Deze worden regelmatig bijgesteld of besproken.
De leerlingenraad, die elk jaar door middel van verkiezingen wordt samengesteld, bewaakt ook het naleven van de klassen- en schoolregels. Ditzelfde geldt voor de buitenspeelregels.

Ontwikkelingsgericht onderwijs sluit aan bij de aandacht die wij op school hebben voor de sociaal-emotionele  ontwikkeling van de kinderen. We besteden veel aandacht aan samenwerken, samen spelen, plannen maken en initiatieven nemen. Kinderen  leren overleggen, omgaan met teleurstellingen en zelf ruzietjes of onenigheden op te lossen. Ze durven fouten te maken en dingen uit te proberen. Door dagelijks veel aandacht aan bovenstaande vaardigheden te schenken, zijn we preventief bezig.

Er is een contactpersoon speciaal voor kinderen die ergens mee zitten en niet eenvoudig terecht kunnen bij hun directe omgeving. Zij komt zich elk jaar even voorstellen aan de groepen. Voor De Sieppe is dit: Hanneke Jacobs. Op de dagen dat Hanneke niet werkt is juf Eke Maters de juf waarmee kinderen contact op kunnen nemen. 

No blame approach; als er sprake is van pesten, hanteren we de no blame approach. Dit is een 7-stappenplan.
Het heeft de volgende uitgangspunten: pesten is een groepsprobleem. De gevoelens en niet de feiten staan centraal· De nadruk ligt op het oplossen; het pesten moet stoppen.         

Een actieve rol van de ouders bij ons pedagogisch klimaat.  De personeelsleden van de school gaan met de ouders om zoals zij wensen dat de ouders ook met hen omgaan: respectvol, open, eerlijk en op voet van gelijkwaardigheid. 

Terug naar boven