Openbare Basisschool De Sieppe

Paulus Potterweg 79 6562 XK Groesbeek

  • Kookles met gezonde ingrediënten
  • Onderzoeken hoort erbij.
  • Samen lezen wat je leuk vindt, dat motiveert!
  • Thematisch leren: thema vervoer
  • Ontwerp schooltuin met overlegplaats voor de leerlingen

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van OBS De Sieppe. De gegevens m.b.t. leerlingenaantallen en prestaties zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. In onze leerlingenadministratie is ook de administratie van een andere school, Agora 10-15, opgenomen omdat deze school geen eigen Brinnummer heeft. Deze kinderen krijgen geen les op de Sieppe, maar hun aantallen en prestaties worden wel door DUO meegerekend in de gegevens van de Sieppe. Daarom geeft de school waar nodig een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

OBS De Sieppe: Open, Betrokken en Veelzijdig. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open, betrokken, veelzijdig
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Veilig voelen,Vreedzame school
  • Talenten ontwikkelen
  • Spelend en onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de start van schooljaar 2023-2024 telde de Sieppe 199 leerlingen, dit loopt op tot 217 aan het einde van het schooljaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Pedagogisch klimaat

De Sieppe is een Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn. De Vreedzame School staat voor een pedagogische benadering waarbij niet zozeer de individuele leerling, maar de leerling in de sociale gemeenschap centraal staat. Naast de wekelijkse lessen in alle groepen wordt de school en de klas ingericht als een democratische oefenplaats waarin leerlingen de gelegenheid krijgen om de verworven burgerschapscompetenties te oefenen in een betekenisvolle context. Een actieve rol van de ouders bij ons pedagogisch klimaat betekent dat wij ouders betrekken bij en in ons onderwijs. De personeelsleden van de school gaan met de ouders om zoals zij wensen dat de ouders ook met hen omgaan: respectvol, open, eerlijk en op voet van gelijkwaardigheid. 

De belangrijkste voorwaarde voor kinderen om tot ontwikkeling te komen, is dat ze zich veilig voelen. Leerkrachten kijken daarom altijd in de eerste plaats naar hoe kinderen zich voelen en uiten. Sociale veiligheid staat centraal en vormt de rode draad voor de methodiek “De Vreedzame School en Grip op de groep” die we hanteren. Hierbij komen vragen aan bod als: “Wie ben ik, wie ben jij” en “hoe gaan we met elkaar om”.

In het kader van mediawijsheid, veilige omgang met internet en sociale media hebben we een doorgaande lijn vanaf groep 1 t/m 8. De lessencyclus biedt op een afwisselende manier preventief aandacht aan wie ben ik, wat wil ik, en hoe ga ik om met sociale media en internet. · 

Op De Sieppe vinden wij het heel belangrijk dat aandacht is voor een veilig klimaat. Pesten hoort dus niet bij onze waarden en normen. Toch kan het gebeuren dat er gepest wordt. De coördinator Veilige school is ook onze anti-pestcoördinator. Op De Sieppe is dat juf Hanneke. Naast de methode Veilige school wordt ook de remediërende anti-pestmethode No blame inzet indien nodig. 

Op De Sieppe hebben wij “kapstokregels” die  bij alle kinderen bekend zijn en door de hele school hangen. Elke klas stelt aan het begin van het schooljaar ook eigen klassenregels op. Deze worden regelmatig bijgesteld of besproken.
De leerlingenraad, die elk jaar door middel van verkiezingen wordt samengesteld, bewaakt ook het naleven van de klassen- en schoolregels. Ditzelfde geldt voor de buitenspeelafspraken.

Ontwikkelingsgericht onderwijs sluit aan bij de aandacht die wij op school hebben voor de sociaal-emotionele  ontwikkeling van de kinderen. Wij besteden veel aandacht aan samenwerken, samen spelen, plannen maken en initiatieven nemen. Kinderen  leren overleggen, omgaan met teleurstellingen en zelf ruzietjes of onenigheden op te lossen. Ze durven fouten te maken en dingen uit te proberen. Door dagelijks veel aandacht aan bovenstaande vaardigheden te schenken, zijn wij preventief bezig.

Er is een contactpersoon speciaal voor kinderen die ergens mee zitten en niet eenvoudig terecht kunnen bij hun directe omgeving. Zij komt zich elk jaar even voorstellen aan de groepen. Voor De Sieppe is dit: Eke Maters


Terug naar boven