Openbare Basisschool De Sieppe

Paulus Potterweg 79 6562 XK Groesbeek

  • Kookles met gezonde ingrediënten
  • Onderzoeken hoort erbij.
  • Samen lezen wat je leuk vindt, dat motiveert!
  • Thematisch leren: thema vervoer
  • Ontwerp schooltuin met overlegplaats voor de leerlingen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindtoets 2022-2023 laat een beeld zien conform verwachting dat deze groep onder het landelijk gemiddelde 1S/2F scoort.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn een goede indicator voor de ontwikkeling van de groep en de individuele leerling. Zo weten we al jaren welke groep relatief veel leerlingen heeft met andere ondersteuningsbehoeften en passen we ons onderwijsaanbod, inzet ambulant personeel en evt. extra ondersteuning in de groep aan. 

De tussenresultaten worden gemeten via de leerlijnen jonge kind in KIJK (groep 1 en 2) en via het leerlingvolgsysteem van Cito (groep 3 t/m 8). De uitkomsten worden geanalyseerd, vergeleken met de methoderesultaten en afhankelijk hiervan wordt het aanbod en begeleiding per groep of leerling bijgesteld. De afstemmingscoördinator spreekt de bevindingen door met de leerkrachten. Zij bespreken hoe de instructie passend is bij de behoeften van de leerlingen in de groep. Dit vindt minimaal twee jaarlijks plaats. Tussentijds geven de methodegebonden toetsen een goed beeld van de vorderingen van de groep/leerling. Het onderwijsaanbod wordt mede op basis van de resultaten aangepast. Dit kan betekenen dat leerlingen meer uitdaging(verdieping) of extra uitleg krijgen. Het klassenmanagement van de leerkracht wordt hierop aangepast. Leerlingen krijgen onderwijs passend bij hun niveau. Instructie kan daardoor ook in andere jaargroepen of in niveaugroepen gegeven worden  door middel van instructiegroepen of door de inzet van extra leerkrachten. De groepsleerkracht stuurt en volgt het onderwijsproces in samenspraak met de afstemmingscoördinator en betrokken collega's.

Schooljaar 2023-2024 werkt De Sieppe met de nieuwste versie wereld in getallen (WIG5)De directeur en de afstemmingscoördinator zien erop toe dat afspraken nageleefd worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen van de Agora leerlingen zijn in de grafiek hiernaast ten onrechte meegenomen. Wij laten die buiten beschouwing omdat deze kinderen geen les krijgen op de Sieppe. De volgende schooladviezen zijn daadwerkelijk gegeven aan de 22 groep 8 leerlingen van OBS De Sieppe:

VMBO B: 0 leerlingen (0%)
VMBO B/K: 5 leerlingen (22,5%)
VMBO K: 2 leerlingen (9%)
VMBO K/T: 2 leerlingen (9%)
VMBO T: 3 leerlingen (14%)
VMBO T/HAVO: 3 leerlingen (14%)
HAVO: 4 leerlingen (18%)
HAVO/VWO: 1 leerling (4,5%)
VWO: 2 leerlingen (9%)

Aan het begin van het schooljaar worden door de betrokken leerkrachten, afstemmingscoördinator en directie de voorlopige schooladviezen opgesteld. Relevante data, alsmede de observaties en bevindingen van de betrokkenen worden daarin meegenomen. Het voorlopig advies wordt met leerlingen en ouder(s), verzorgers op 11 september tijdens een persoonlijk gesprek gedeeld. De leerling is hierbij van harte uitgenodigd. In dit adviesgesprek wordt besproken hoe de school tot het advies is gekomen en waar de school groeipotentie ziet. Het onderwijsaanbod en de bijhorende begeleiding wordt afgestemd tijdens dit advies en eventuele volgende gesprekken. 

In januari, voorafgaand aan de doorstroomtoets, volgt het tweede gesprek advisering. De leerlingen ontvangen dan het het schooladvies. Als de uitslag doorstroomtoets reden geeft tot een positieve aanpassing advisering dan zal de school contact opnemen met de ouder(s). 

De leerlingen en ouder(s) worden in oktober uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst voortgezet onderwijs. Daarbij wordt informatie gegeven over de overgang basisschool naar het voorgezet onderwijs. De leerwegen voortgezet onderwijs worden uitgelegd en leerlingen, ouder(s) worden uitgenodigd voor de open dagen. 

Groep 8 zal na de eindadvisering, tijdens het thema voortgezet onderwijs, de VO-scholen verder onderzoeken. Zo maken de leerlingen een keuze voor een school op basis van informatie en gevoel bij de school en het onderwijsaanbod. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit zien wij naast leerprestaties als een onderwijsopbrengst. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei (toekomstige) situaties op een prettige manier met anderen om te gaan en zo bij te dragen aan een fijne sfeer op school. Deze sociale vaardigheden zijn een voorwaarde om goed te kunnen functioneren binnen de samenleving (burgerschap). Onder deze vaardigheden verstaan wij samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. De sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
Het eigenaarschap van de kinderen willen we hierin graag vergroten.

De Sieppe werkt met de aanpak "De vreedzame school", waarmee het democratisch burgerschap wordt aangeleerd. 

Deze vaardigheden oefenen de leerlingen binnen en buiten de school.

Burgerschap wordt o.a. ervaren tijdens het programma democracity. De leerlingen richten fictieve politieke partijen op en verdiepen zich in standpunten. Zij gaan op excursie naar het gemeentehuis en debatteren in de raadszaal met elkaar over politieke keuzes.

Een ander voorbeeld is dat tijdens het thema Global Goals (de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling) de school kleding inzamelt en gaan klassen naar de weggeefwinkel in het dorp.

De school scheidt haar afval en leerlingen ruimen rond de school het zwerfvuil op.


Zo zijn er nog vele initiatieven waarbij wij de leerlingen vaardigheden m.b.t. het (sociaal) burgerschap aanbieden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Kernwaarden vreedzame school

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven